is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 45, 05-06-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD won den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VERÈENIGING tM -BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. * Redacteur-Administrateur A. S. De ROCHEMONT.

^bó^ent Vo^N^derlandT ƒ 3.- per 3 maan- Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: I-S

■den fr.p. post. Voor het buitenland: / 7.—per halfjaar, ^ regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet- leden

fr. p. post. ^eVetltlgSte Jaargang. - JNO. 45" ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een

Afzondert, nis. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct lid. J. ls ƒ0.75, elke regel meer 15 ct.

tiot «hnnneinent voor bedienden in den boekhandel, . . j 1 ..u . r

Het aDonneiucui « , Van n i e t-e e a b o n n e e r d e n kan vooruitbetaling

werkzaam b een lid der Verceniging, of een abonnent, VRITDAG 6 , , . , &

bedraagt? bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ 3.-, bin- \ KLJUK^ ^ y£m adverteeren gevorderd worden,

nenland,' / 3-5°, buitenland. Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken»

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen 1TJNI IQO^ voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct.

.uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vöor bJ * per regel, bij vooruitbetaling in bons.

tien uur bezorgd worden. r to J

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDENOFFICIEEL GEDEELTE.

Bit ét Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen :

TiFRTSCH HUGO, Die Geschwister. Stuttgart und Berlin 1903, op 2 Juni 1903, door Martinus NllHOFF, te 's-Gravenhage. . , '. .

WOOD-ALLEN, MARY, Marnage lts duties and privileges. A book for all husbands and wives. Chica^o, New-York and Toronto 1901, op 3 Juni 1903, door Kirberger & Kesper, te Amsterdam, ten behoeve van J. H. kok, te Kampen.

Hetzelfde werk, op 3 J"ni «9°3, door Kirberger & ke3per, te Amsterdam, ten behoeve der Naamlooze Vennootschap, voorheen Höveker & Wormser, te Amsterdam.

GARBORG, ARNE, Den fortabte Kader. Oversat of Amalie Skram. Köbenhavn, 1901, op 4 Juni 1903, door de firma C. M. van Gogh, te Amsterdam.

BRUNHUBER, Dr. med. A., Das Büchlein vom .resunden und Kranken Auge. Vierte verbesserte Auflage. Regensburg, 1903, op 4 JunnQ03,door de Firma C. M. van GoGH, te Amsterdam, ten behoeve van C. Moser, te Rotterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh, ,

5 Juni 1903. Keizersgracht 409. j

WIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland. Salland, Dr.: Guide pratique de langue francaise. Grammaire expérimentale. II. Cours élémentaire, destiné aux gymnases, aux écoles moyennes et aux: écoles primaires supérieures. Zutphen w. T. Thieme & Cie. 3°. lig5* Hl- (IV, 155 blz.). 1 Geb. ƒ -.80

Beer Poortugael, Staatsraad Geni. Den: Algemeen kiesrecht en revolutiegeest. 's-Gravenhage, W. P van Stockum & Zoon. 8°. L25X15]. (5° blz.).

/ -40

Begrafenis, De, van den moorman. 3e druk. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 12°. [13*9'] (7 blz.).

Bibliotheek, Nieuwe, voor zondagschool en huisgezin. Red.: H. W. S., mevr. Wildeboer, en mej. Maclaine Pont. Haarlem, Vincent Loosjes. KI. b°. [16x11]. Per nr. ƒ-.25

53. Een noodhulp. Uit het duitsch door E. V. (64 blz.).

Bouwmeester, Dr. W. L.: Het klooster Bethlehem bij Doetinchem. (Met tekstuitgave van vijf sermoenen uit het convent afkomstig). Doetinchem, Nederlandsche Drukkers- en Uitgeversmaatschappij »C. Misset». 8°. [22X155]. (VIII, 28b blz., m. e. plan). ƒ 2.50; geb. / 3.50

Couperus, Louis: De boeken der kleine zielen. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. [2ixi55].

Boek IV: Het heilige weten. (111,218; 221 blz.).

ƒ 4.90; geb. ƒ 5.50

Dagblad, Friesch. ie jaargang. 19^- No. 1.(3 Juni). Leeuwarden, Bur.: Wortelhaven 81.Fol. [54x 37].

Per jrg. (260 nrs.) ƒ 6.— Afz. nrs. » -.05

David, J. J.,zie: Novellen-bibliotheek, Warendorfs. Everts, Jhr. phil. dr. Ed.: Coleoptera neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [275x18=].

Supplement: Lichaamsbouw, ontwikkeling en verblijf,-' alsmede een korte mcdedeeling over het verzamelen en prepareeren. Met 6 platen. (V, 138 blz.). / 3-50

Everts, Jhr. phil. dr. Ed.: De schildvleu gelige insecten. (Coleoptera). Lichaamsbouw, ontwikkeling en verblijf, alsmede eene mededeeling over het verzamelen cn prepareeren. Met 6 platen 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [27S x 18SJ. (V, 138 blz.). ƒ 3-5°

Hartog, Jacques: Geschiedenis der muziek. (Aanvankelijk Dr. Wilhelm Langhans vrij gevolgd). Met nootenvoorbeelden en illustraticn. 3e, zeer vermeerderde druk. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [20x1321. (XVIII, 319 blz.). / 2.50

Lammerts, J.: Poardien van Muntendam. Komisch duet. [1 d., 1 h.]. Groningen, J. D. Dijk. Folplano. [345X2 .5]. ƒ-.20

Lammerts en Diepen: De prijsvraag der tentoonstelling. Oorspronkelijke revue met zang en dans in éen bedrijf. Tekst van den zang. Groningen, J. D. Dijk. 8°. [21X135]. (8 blz.). ƒ-.10

Leiddraad, Korte, bij het godsdienstonderwijs. 5e druk, met een woord vooraf van prof. dr. L. Knappert. Leiden, Gebroeders Van der Hoek. KI. 8°. JirjSxioS]. (54 en 2 blz.). ƒ -.15

Novellen - bibliotheek, Warendorfs. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [19x12].

Per nr. / -.10 Per dl. (6 nrs.) / -.60; geb. » -.90 l5r. David J. J.: Cyriel Wallenta (48 blz.). Ongevallenwetgeving. I: Ongevallenwet 1901 en II: Beroepswet, met beknopt overzicht van stelsel en inhoud dier wetten, en aanteekeningen bij de artikelen, benevens de besluiten enz. tot uitvoering, door mr. H. J. Romeyn. Sneek, J. F. van Druten. 8°. [23 x 15]. 2 dln. (VII, 456 blz.: X, 403 blz.). / 8.50; geb. ƒ 9.75

I afz. » 475; » » 5-4° II » » 4.25; » v 4.90 Penning, L.: De leeuw van Modderspruit. Een verhaal uit den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen oorlog, 1899—1902. Met 3 platen van Wilm Steelink. 3e druk. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 8°. [20X 135]. (172 blz.). ƒ -.75; geb- / :-25 Post- en telegraafgids. Uitgegeven door het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie. 10e jaargang. 1903. No. I. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. [i95xi3]. (VIII, 271 blz., m. e. tab.). /-.50 Teekeningen van oude meesters der Hollandsche school. Ve serie. Afl. 1. Haarlem, H.Kleinmann & Co. Fol. [38^x28] (Blz. 1—8). Per afl. / 2.50 Kompleet in 8 afleveringen. Vrede door het geloof. Briefwisseling met een bekommerde en naar vrede zoekende ziel. 4e druk. 's-Cravenhage, J. N. Voorhoeve. 8°. [i9sxi3\l(47 blz.). /--20 Zegeltarief [voorj zegelrechten met en zonder opcenten. [Apeldoorn, A. F. van Wiermgen]. Fol.plano [56x44]. J -5°

Van Holkema & Warendori. 8°. [19x12].

Per nr. f -.10

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Biblia d. i. de gansche Heilige Schrifture... in de

thans gangbare taal overgebracht door dr. A.

Kuyper e. a. Afl. 2—8. Rotterdam, D. Bolle. Fol.

[335x24]. (Dl. I: bh. 33—256). Per afl. ƒ-.20 Dessins des raaitres francais. Des reproductions

en partie en couleur d'après les originaux. 3e livr.

Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol [42x30].

(Blz. 13—18). Per afl. ƒ 3.50

Lucas van Leyden, 1494—1533. Handzeichnungen,

Stiche und Gemalde. 7. u. 8. Lfg. Haarlem, H.

Kleinmann & Co. Fol. [395X 3o]. (Elz. 31—40).

Per afl. ƒ 3.60

Smidt, Mr. H. J.: Geschiedenis van het wetboek van strafrecht. Dl. V. [Geschiedenis der wetten en verordeningen enz. 2e druk, herzien en aangevuld... door mr. E. A. Smidt. 2e dl., afl. 9J. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [245 x 16]. (Blz. 525—588). Per afl. / -.65

Inteekenlijst.

Geïllustreerde christelijke scheurkalender voor 1904.

's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. De Olijftak. Onze «kleine vertrooster». Christelijke

scheurkalender voor 1904. Goes, Oosterbam & Co.

B oekverkooping.

R. W. P. de Vries, Amsterdam. 15 en 16 Juni, 1903. Verzamelingen H. Gerlings e. a.: Werken over kunst. Boeken uit de ióeen de 17e eeuw, Boeken met gravures uit de 18c, de 19e eeuw. Oude en moderne platen; werk van Felicien Rops; affiches enz. Catalogus. Sm. 8°. (1068 nrs.).

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.

FRANKRIJK. Bertheroy, Jean: Le jardin des Tolosati. Roman.

Paris, Librairie Paul Ollendorf. Gr. in-18. 3 fr. 50. Foley, Charles: La soif rouge. Marion Francriet.

Roman historique. Paris, Félix Juven.In-18. 3 fr.50. Gériolles, A. de: Fier amour. Roman. Paris, Cal-

mann Levy. In-18. 3 fr. 50. Lefèvre, Maurice : Madame Carignan. Paris, Eu gêne

Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Lenotre, G.: Paris révolutionnaire. Vieilles maisons,

vieux papiers. He série. Paris, Perrin & Cie.

In-8, av. grav. et un portr. 5 fr. Maurel, André: Mémoires d'un mari. Paris, J.Tal-

landier. In-18. 3 fr.5°Mortillet, Gabriel de, et Adrlen de Mortillet: Musée

préhistorique. Album de 105 planches. 2me

édition, revue et complétée. Paris, Schleicher

freres & Cie. Gr. in-16. 12 fr. Normand, Jacques: Les visions sincères. Poésies.

Paris, Calmann Levy. In-18. 3 fr.50. Pery, Lucien, Charles de Lorraine et la cour de

Bruxelles sous le règne de Marie-Thérèse. Paris,

Calmann-Lévy. In-8, av. un portr. 7 fr. 50. Reinach, Joseph: Histoire de 1'affaire Dreyfus. III.

La crise. Paris, Eugène Fasquelle. In-8. 7 fr. Rochefort, Henri: Les aventures de de ma vie.

Paris, Librairie Paul Dupont. In-lS. 5 vol. a.

/ 3.50, rel. a / 4.25.