is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 49, 19-06-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NtÉUWSBLAb VÖÖR DÉfr BOEKHANDEL

Ondergeteekende geeft bij deze kennis, dat h uit den boedel van de firma Blankenberg & Cc te Leiden, heeft gekocht

DE VERGEET MIJ NIET KALENDER

voor verjaardagen. T2i2ij

Verzoeke alle bestellingen hierop voortaan 1 richten tot mij

Leiden, Boekhandel A.M. VAN ZWICHT.

KENNISGEVING.

Heeren Uitgevers, die tot heden boeken ter bc spreking zonden voor de Kerkelijke Conran

aan de Heeren J. m. van 't Haaff en Ds. G. I kits van Heijningen te 's-Gravenhage, worde verzocht de boeken in het vervolg rechtstreeks to te zenden aan de Uitgevers van genoemd blac Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. BRILL te Leiden. [2122]

Hui'o ïlatleoii m telt

met volledige, nauwkeurig saamgestelde lijsten vai straten, pleinen, grachten, bruggen, merkwaardig gebouwen, hotels, restauraties, cafés, stoombooter tramways enz. enz.

TWINTIGSTE DRUK.

Prijs 75 cents, netto 60 cents.

Premies 4/3"2, 7/6, 15/12 en 30/24. Tot 1 Juli a.s. met io°/0 extra rabat. [2123 Utrecht, 18 Juni 1903. P. j. DIEHL.

AANBIEDING.

In enkele dagen verschijnt:

Practiscü Handboet voor den Bijenteler,

vrij bewerkt naar sSkardtka's Bienenjahr» door G. C SPENGLER. Met ± 100 illustratiën. 14 vel druks.

Prijs ingen. f 1.50. Smaakvol geb. f 1.90-

Deze uitgave verschijnt op verzoek en met medewerking van de » VEREENIG1NG TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT»

Elke Bijënkweeker en liefhebber zal dit practische boek koopen.

Tot uiterlijk 1 Juli noteer ik tegen de gewone aanbiedingsconditiën. Bestellingen per post.

99" In Commissie alleen op aanvrage.

C. A. J. VAN DISHOECK.

Bussum, 20 Juni 1903. [2124]

Jïeden verscheen:

„HOE KAN IK IBDIDI WOUDEN?"

Handleiding tot het vormen van Spiritische Kringen en het ontwikkelen van Mediums, benevens het een en ander over

Psychometrische Ontwikkeling,

door

Dr. med. GEORG VON LANGSDORFF. Uit het Duitsch door H. B. K .v. D. Prijs f 0.50.

De aanbiedingsvoorwaarde blijft geldig tot 15 Juli a.s. Voorlooptg alléén op aanvrage in commissie, evenals het onlangs verschenen werkje van

FALCOMER, Wat ft pen tal.

[2125] Prijs f 1.85.

Naaml. Venn. Bred. Boekh. en Uitg.-Mij. vrhn. BROESE & Co., Breda.

Green Commissiegoed.

Ontlergeteekende verzoekt nogmaals dringend geen toezending van Commissiegoed. [2126J

Amersfoort. JOS. P. H. HAMERS.

.Zooeven verschenen en ter verzending gereed:

PRACTISCHE WEGWIJZER IN AMSTERDAM

met Plattegrond VOOR AMSTERDAMMERS EN VREEMDELINGEN.

In handig zakformaat, 84 blz. dik. Prijs slechts IO cent. Bij 10 ex. 7$ ct.; bij 25 ex. 7 ct.; bij 50 ex. 6} ct.; bij 100 ex. 6 ct. en bij 500 of meer ex. 5 ct.

ITINÉRAIRE PRATIQUE D'AMSTERDAM.

o AVEC PLAN. 50 CENTIMES. o

PRACTISCHE FÜHRER DURCH AMSTERDAM.

o MET PLAN 40 PFENNIGE. o

PRACTICAL GUIDE IN AMSTERDAM.

VVITH GROUND-PLAN 5 PENCE. Netto 17r/2 cent met bekende premiën.

8*£ Worden op aanvraag in commissie gezonden, behalve de wegwijzer in 'l Nederlandsen' Amsterdam. [2i27] c- daniëls.

Bij JOHAN PIETERSE, te Rotter d a m is verschenen :

Wasdom,

oorspronkelijke roman dooi

OOLBEKKIjYK.

201 blz., royal 8° druks. Prijs ing. ƒ 1.90, geb. in linnen band, kop verguld, met leeslintje ƒ 2.40.

JAPANSE VURZEN.

door

J. K. REJ\ SBUR6.

93 Wz, prijs ing. in wit Ostade papier f 1.-geb. in wit linn. W, geel op snee f 1.50

MAURICE MAETERLINCK's

AGLAVAINE en SELYSETTE,

vertaling van J. Pzn. PROOST.

Opgedragen aan Mevr. Aiida Tartaud Klein. 131 blz. post 8° met geperst wit imitatie leder omslag. Prijs f 1.—.

H.H. Boekhandelaren, niet door mij bezocht, behouden tot 27 Juni a.s. de aanbiedingsvoorwaarden: 20%, 10% exra en de premies 4/3V2, 7,6, 15/12 enz. Een beperkt aantal Commissie-ex. staat ten dienste. [2128]

"Verschenen bij A. J. DE WILT, te Nijmegen :

PROFESSOR FRASGATI.

Dramatische solo-scène met muziek

door

M. H. G. RIEF.

Bekroonde voordracht op den wedstrijd te Roermond. Prijs «O ct.

Bij aanb. tot 15 Juli 15/12, 7/6 met 50%. [2129]

Zooeven verscheen het 2e deel van

„MARAMTHA"

en is het werk hiermede compleet verkrijgbaar bij de firma SCHALEKAMP, Van de GRAMPEL & BAKKER, te Amsterdam. Aan het eind is een lijst gevoegd van merkwaardige jaartallen in de geschiedenis ten opzichte der Joden, den Islam en het Pausdom.

De uitgeefster Mevr. VENNEKOOL-GODEFROY, te Haarlem. [2130]

T

is verschen en :

Gids voor de Zaanstreek.

Bevattende 33 groote en kleine reproducties naar photografische opnamen, gedrukt op kunstdrukpapier in modern omslag.

Prijs f 0.25 part.

Premie alleen 13/12, minder ex. aan te vragen bij de Firma Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, te Amsterdam.

Zaandam. f2131] A. STUURMAN.

*±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±y(

3 UITGAVE: A. W. BRUNA & ZOON, Utrecht, g

2 lllustrierter Führer durch Utrecht und seine E

5 Umgebung prejs Mrk. 0.25. f

*Guide illustré d'Utrecht et de ses environs M Prix Fr. 0.30

2, Wustrated Guide to Utrecht and its sur- E

«< roundings Price 3 pences. k

M Geïll. Gids voor Utrecht en Zeist met ft 2 plattegr. en uitslaande Wandelkaart Z

3 Prijs 25 ct. £

M Geïll. Gids voor Baarn met uitslaande £

2 Wandelkaart Prijs 5 ct. &

« [2-32] W

~V"e rschenen:

AFSCHEIDSREDE

gehouden den i6en Juni 1903

door

Dr. E. H. VAN LEEUWEN,

Hoogleeraar van wege de Ned. Herv. Kerk te Utrecht.

Prijs f 0.40 part.

Wordt op aanvraag in commissie gezonden. Utrecht. [2133] H. DE VROEDE.

V"e rschenen:

Souvenir Veldwijk II.

Bevattende 12 lichtdrukken, in fraai omslag, van de stichting Yeldwijk te Ermelo.

::::::::::: PRIJS ƒ 1.25 ::::::::::; Netto ƒ 1.—. Premie 13/12. Harderwijk, f2134] A. j. WUESTMAN