is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 50, 23-06-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3G0

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Het groote succes in Amerika en Engeland verkregen met de uitgave > OLD BROADBRIM (oude breedhoed) >

De Koning der Amerikaansche Detectives, ]

eeft ons doen besluiten tot eene Ned. vertaling.

Aanbeveling voor deze uitgave is overbodig, dergelijke lectuur (ze mag L an al niet letterkundig hoog staan) is bij het groote publiek zeer gewild > n leent zich dan ook uitstekend, vooral door de aandacht trekkende omslagen, ' at een zeer rendabel glasarlikel. Met het nemen van een getal (zelfs een [ root getal) loopt men niets geen risico, terwijl er een zeer beduidend ; winstcijfer mede te behalen is. Koopers van No. i zijn of worden vaste ! fnemers voor volgende Nrs.

De partic. prijs is 10 cect per Nr. Elk Nr. bevat een compleet Detective ' erhaal. De aanbiedings-conditiën zijn: 25 Ex. met 30%, 50 Ex. met 40°/0, : 30 Ex. met 45%, 200 Ex. met 5o°/0, terwijl men zich verbindt voor linstens een serie van 6 Nrs.

§KT* De bij vooruitbestelling genomen ex. zijn alle gelijktijdig : 23 Juni) aan het Bestelhuis afgezonden. Uit in antwoord op de vele tanvragen wanneer No. 1 verschijnt.

Amsterdam, 23 Juni 1903. W. KEIJSER.

Eenigen tijd geleden vroeg mij een bekend schrijver van populaire werkjes, waarom de. in Nederl. zoo gewilde Detective verhalen steeds vertaald moesten verschijnen. Mijne meening was, dat ons land geen voldoende gegevens gaf, om iets dergelijks pakkends in het oorspronkelijke uit te geven.

Eenigen tijd later ontving ik een pak copieën en na doorlezing derzelve bleek mij, dat de inhoud, zooal niet boeiender dan toch minstens even interessant was als de buitenlandsche detective histories. Ik besloot dan ook om deze oorspronkelijke Detective (Recherche) verhalen, waarvan de handeling speciaal in Nederland en Ned.-Indië plaats heeft, uit te geven onder den titel

STederl. Detective (Recherche) Verhalen.

Zelfde formaat, even kleurig omslag met pakkende origineele teekening en zelfde prijs als onze reeds bekende en zeer gewilde Old Broadbrim serie (zie nevenstaande adv.). Ik verwacht, dat deze uitgave door het groote publiek even gretig gekocht zal worden en roep voor deze onderneming Uw gewaarden steun in. Door steeds en gunstig te etaleeren zal ook deze uitgave een zeer winstgevend glasartikel blijken te zijn, zoodat het nemen van een flink getal geen risico zal geven, maar wel een zeer beduidend winstcijfer. Ook met deze uitgave is een vaste clientèle te verwerven Part. pr. is 10 ct. p. No. Elk No. bevat een compl. Ned. Recherche verhaal. De aanb.-cond. zijn 25 Ex. met 30°/o, 50 Ex, met 40%, 100 Ex. met 450/o, 200 Ex. met 5o°/0, terwijl men zich verbindt voor een serie van 6 Nrs., maar die niet kan gecombineerd worden met de Old Broadbrim serie.

No. 1 wordt op aanvraag matig in comm. gezonden.

Amsterdam, 23 Juni 1903. f2190] W. KEIJSER.

Gevraagde Boeken.

2192 A. Ritter, IJzeren kap- en brugconstr. 1869-73.

2193 Balen, Dordrecht.

2194 Schaepman, Verzam. dichtw. 3e dr. 1888.

2195 Vivat's Encyclopedie. Luitingh, Leeuw.

2196 Serv. de Bruin, Engelsch in 18 br.

2197 Serv. de Bruin, Duitsch in 18 br.

2198 Nederl. Rechtspr. Laatste 20 of 30 jrn.

2199 Van Westrheene, De Oudvelders.

2200 Kruger, Gedenkschriften, Ing. of geb.

2201 Penning, Vredeburg. Geb.

2202 Keuning, Fer vrijheid en rech. Geb.

2203 Bavinck, Dogmatiek, 4 dln. geb.

2204 Schmid, Bijbel voor kinderen. Geb.) Eenige

2205 Gromme, Biddende christen. Geb.) exx.

2206 Van Dale, Gr. wrdnbk. d. Ned. taal. Laatste dr. Geb. Nieuw, Van Terveen, Utr.

2207 Revue d.deux mondes. Afgel. jrg. 1902. Aanb. p. p. aan fa. C. Kooyker, Leiden.

2208 Prof. Kruyf, Liturgiek. Gron.

2209 Groote denkers d. eeuwen. Ing. dln.

2210 Winkler Prins, Geïll. encycl. of and. dergel. uitgave. Nieuw of zind. gelezen. Ab. p. p.

2211 Beets, Verpoozingen op letterk. gebied.

2212 Boissevain, Dertig jaren u. h. leven v. gen1, jhr. G>. M. Verspijck.

2213 Boissevain, Leven en streven v. L. R. Koolemans Beynen. Geb. of ing. 1 of meer ex.

2214 Boissevain, Over de Alpen. Geb. of ing. 1 of meer ex.

2215 Noodz. opheff. celibaatsgebod. Kampen, 1860.

2216 Handelsadresbk., ed. Nijgh &Van Ditmar,i903.

2217 Kuhne, N. geneesk. De Haan & Zn , Haarl.

2218 De XXe eeuw. Afgelezen.

2219 Korolenko, Verhalen uit Siberië.

2220 Penning, Oorlog in Z.-Afr., 3 dln. geb.

2221 Bosch Kemper, Staalk. gesch. v. Nederl. t. 1830.

2222 Bosch Kemper, Wetenschap d. samenleving.

2223 Weideren Rengers, Parlem. gesch. v. Nederl.

2224 Margadant, Het Regeeringsreglement v. Ned.Indië, dl. I of I, II en HL

2225 Kuyper, Als gij in uw huis zit, ed. f 2.40. N.

2226 Harterink Mook, De locomotief. Liefst geb.

2227 Fischer-D,, Sexueele leven. Ing.

2228 Blok, Holl. stad middelleeuwen.

2229 Tijdschr. Ned. zeewezen, ie jrg. 1902.

2230 Gugel, Bouwstijlen.

2231 Rombouts, Geboorte en kindersterfte. Diss.

2232 Vos, Ind. bouwhygiëne, 1892.

2233 Molengraaff, Handelsrecht.

2234 Maurits, (Daum), Ind. menschen in Holland.

2235 Grashuis, Soendan. leesbk. en bloemlezing.

2236 Coolsma, Soendan. grammatica.

2237 Blussé en Karta Winata, Hollandsch-Soendaneesch woordenboek.

2238 Groneman, Diengplateau.

2239 Van Gennep, Diengplateau.

2240 Couperus, Stille kracht. Voor oud.

2241 Treub, Leerbk. gynaecol. 3e dr. Tekst afz.

(Vervolg Gevraagde Boeken.)

2242 The Studio, Jan., Febr., Apr., Mei 1900.

2243 The Studio, Juni-u° Dec. 1901.

2244 Treub, Wijsg. econ. stelsel v. Marx. Geb. 224; Brugmans-Kernkamp, Algem. gesch. Geb.

2246 Ned. adelsboek, ed. Van Stockum. Quint, Arnh.

2247 Eijdman, Leerbk. chem. technologie. In afl.

Aangeboden Boeken. 129 Weekbl. v. h. recht, jrg. 1848—67. Hf.lin. Mb

Proefnommers gevraagd van Tijdschriften op natuur-historisch gebied.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2191]

Clevraagd, zoo billijk mogelijk:

Winkler Prins, Geïll. Encyclopedie, in linnen banden, ed. f 32.— of Vivat's Encyclopedie.

Aangeboden voor f 17.50: Kuiper's Geïll. woordenbk. d. Ned. taal, geb., ed. / 32.—, door

Enkhuizen. L2i92J a- EGMOND.

CjTevraagd, ingen., onder het Nr. dezer Advert.: Carmen Sylva, Wraak; Werner, Klatergoud; Frenssenjörn Uhl, 2 ex.; Van Waldrichem, Maskers. Aangeboden schoolboeken v. d. meestb.: Louwerse, Alles zingt; 11 Ottorens, Algem. geschied. ; 7 Rijssens, Gesch. d. vaderlands 30 ets.; 12 ld., Algem. gesch. 35 ets.; vele schetskaarten Europa en Nederland, ed. Hinrichs en Kloeke; 8 Aitton, Aardrijksk. v. Nederland; 6 Bakker, Op reis door Nederland II; Bos, Plantkunde; 5 Scheepstra en Walstra, Natuurkennis I/II; 8 Oudemans, Plantk. I; Blink, Onze planeet; 40 Boswijk-Zijlstra, Rekenen lag. school 1—7; 4 Wisselink, Vraagst. algebra I; 5 ld., Meetk. II; 6 Uildriks, Voor de jongelui; 8 La fille de Roland; Robert, Lect. grad. I/I1I; 11 Hofman, Eng. taal I; 30 Haring, Schrijfcursus; cahiers stijlschrift, ed. Gerhard en Lustig en Laban; Muller, Gouden eeuw, en Gewijde kunst, in afl.; St. Janskerk te 's-Bosch; romans 1900, 1901 en 1902, ing. en geb., nieuw; Melati v. Java, en Ebers' Werken (niet kplt.); Jules Verne, ing.; Groote denkers. [2193]

H. JT. I>E HAAN, te Schcveningen, zoekt: Ie en He Jaargang van DE NIEUWE GIDS. Aanbiedingen per post. [2196]

CirEBKi. VAX BIJKOK,

AMSTERDAM.

Inrichting voor de vervaardiging van

BRIEFKAARTEN

in artistieken lichtdruk. Monsters en prijsopgave na aanvraag.

Albums met stadsgezichten enz. [2197]

CMOSER, Kruiskade 90, te Rotterdam, zoekt: . Marx-Koning, Gabrielle l/lt. Van Eeden, Kleine Johannes; Schimmel, Mary Hollis; Noordwal, Ursule Hagen; ld., Intra nos. Alles gebonden. Aanb. per post. [2I94]

Firma BURGERSDIJK & NIERMANS, te Leiden, vraagt: Tijdschrift d. Nederl. Heidemaatschappij, kompleet en aparte stukken; alles over plantengroei, vruchtbaarmaking enz. van heidegrond en duinen; Flora Batava, kompleet en aparte deelen.

[2195]

[2198]

CH. LORILL

Nederl. fabriek van

ywa te drukinkt

z_/voorLourant,

Boek-en Smout werk in alle prijzen volgens prijscourant en in Va'.en en Bussen voor¬

handen. Levering franco huls, Emball. vrij.

Hoofd-Depöt en Agentuur

Warmoesstraat 155, bij P

EUX & CIE.

drukinkten, Parijs

Gekleurde drukinkt

voor Plakkaat,

en Smoutwerk,

voor Boek- en Steendruk.

Droog en in Vernis, in groote en kleine Blikken

steeds voor¬

handen. Emball.

franco huis. [2199!

voor Nederl. en Koloniën

. VAN DIJK, Amsterdam.

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Ter vertalm? aane-eteekende werken. — Ntitt mvinntoi r.cniïrTTi?. Nri«.„,.™> nii^v^ j it ...

van boeken en' t^^^"- - ^Richten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Het bedrijf der Enschedé's. (Izaac en'johannes Enschedé). -

• ™ j u..„wuwuv, v*. **uuv.u. - uciuic- uiuuusraurae. - lurKScne Dl Dei-censuur. - Aller ei. — AnvccTrwTTSM

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever k.rqber & Bakels, Amsterdam.