is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 54, 07-07-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Semon, Rich.: lm australiscben Busch u. an den der Kusten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse u. Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Guinca u. den Mollukken. 2., verb. Aufl. Leipzig, Wilhelm Engelmann. Gr. 8°, m. 86 Abb. u. 4 Karten. M. 15.— ; geb. M. 16.50.

Siebert, Dr. Alb.: Untersuchungen zu Walter Scott's Waverley. Berlin, E. Ebering. Gr. 8°. M. 2.—.

M a g a z ij n-c a t a 1 o g i.

Baer & Co., Joseph, Frankfurt a. M. — Lager-

Katalog Nr. 482: Geschichte des Handels. M. c.

Anhang: Geschichte des Handwerks, der Gilden,

Zünfte, Innungen. (733 nrs.). Blackwell, B. H , Oxford. — Catalogue n° 85:

Philosophical works in various languages, from

the earliest times to the present day. (1186 nrs.). FlCKER, Otto, Leipzig. — Antiq.-Katalog Nr. ii:

Völkerpsychologie. (3341 nrs.). Gamber, ƒ., Paris. —Catalogue iS: Les peuples

orientaux. Archéologie. Beaux-arts. Bibliographie.

Cartes anciennes. Ethnographie. Géographic.

Histoire. Linguistique. Philosophie. Religion.

Voyages etc. (1169 nrs.). meyer's Buchhandlung, Frtedrich, Leipzig. —

Antiq.-Katalog Nr. 49: Rechts- u. Staatswissen-

schaft. Nationalökonomie . Soziahvisscnschaft.

Handel u. Industrie. Politik u. Revolutionsge-

schichte. Kirche u. Staat. Jesuitismus. Papsttum.

Recht u. Verfassung des Mittelalters. (1055 nrs.). RlCKER'sche Universitats-Buchhandlung, J. Giessen.

— Antiq.-Katalog Nr. 45: Geschichte u. Litera-

tur der deutschen Sprache, bis ca. 1750. (1560

nrs.).

Schaper, M. & H., Hannover. — Antiq.-Katalog Nr. 65: Literarische Seltenheiten aller Lander. (800 nrs.).

BOEKBEOORDEELINGEN.

{Vervolg).

Meijer (Firma Alex. S.). — H. Seidel, Leberecht Hühnchen: Het Vaderland, 29 Mei.

Meinsma (K. O.). — K. O. Meinsma, Middeleeuwsche Bibliotheken: De Katholiek, Februari.

Menger (Th.). — J. L. j. Opmeer, Handboek over bijenteelt: Het Vaderland, 16 Maart.

Mijs (D.). — Van 't Hof's schrijfcursus: De Telegraaf, 13 Januari: Vaktijdschrift voor onderwijzers, Februari: Het Schoolblad, 17 Maart. — D. van PELT, Overzicht der methode gevolgd in »De nieuwe rekencursust: De Katholieke School, 26 Februari: Het Schoolblad, 17 Maart. — G. A. scholten, Het lijnteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen: De Katholieke School, 26 Februari.

Militaire Academie (Koninklijke). — L. J. M. RIJnenberg, Leerboek over paardenkennis: Het Paard, 26 December 1902. — Sabron, De vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814: De Tijdspiegel, Januari.

Muller (Joh.). — Bulletin van den Oudheidkundigen Bond: Algem. Handelsblad, 28 Januari.

Moransard (W. B.). — Bram van Dort, Mademoiselle Céline. De Vrije Tribune, 1903, afl. 2: De Tijdspiegel, April.

Mosmans Sr. (G.). — H. Bartels, Gods wegen zijn wonderbaar: De Katholieke School, 21 Mei.

— H. carelsen, De boog en andere verhalen: De Katholieke School, 21 Mei. — H.Carelsen, Het kanarievogeltje: De Katholieke School, 21 Mei. — M. Jansen, Een flinke kleinzoon: De Katholiek, 21 Mei. — M. Jansen, Het vogelnestje: De Katholieke School, 21 Mei. — M. Jansen, Leve de koning: De Katholiek, 21 Mei.

— M. Jansen, Op heeterdaad betrapt: De Katholieke School, 21 Mei. — K. MertELS, Hans de droomer: De Katholieke School, 21 Mei. — Jozef Spillmann, Grootvader en kleinzoon: De Katholieke School, 21 Mei. — jozef Spillmann, Woelige dagen: De Katholieke School, 21 Mei.

Mul (H. N.j. — c. Heyman, Practical rules for pronunciation; Het Schoolblad, 12 Mei.

Muusses (J.). — rl. Douma en T. Jansma, Handleiding t>ij het onderwijs in de natuurkunde op de lagere school: De Katholieke School, 26 Februari : Het Schoolblad, 17 Maart. — T. pluim, Eenvoudige rekencursus voor de volksschool: De Katholieke School, 22 Januari. Nas (W. J. van). — G. f. üezelle meerburg, Nagelaten leeiredenen: De Heraut, 18 Januari. Nederlandsch Verbond (Algemeen). — H. T. Colenbrander, De afkomst der Boeren: Algem. Nederlandsch Familieblad, Februari: Het Vaderland, 16 Maart. Nederlandsché Boekhandel (De), Antwerpen. — J. gevaerts, Ons voedsel: Revue Bibliographique Beige, 30 April. — jos. Loenen, De handel in de Nederlanden gedurende de XVIIIe eeuw: Revue Bibliographique Beige, 30 April. — L. Maeterlinck, Le genre satirique dans la peinture flamande: Revue Bibliographique Beige, 30 April. — alfried Matthijs, Een paar woorden over de Nederlandsché letterkunde en haar ontstaan: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Revue Bibliographique Beige, 31 Mei. — J. Persijn, De psychologie van het woord: ReAue Bibliographique Beige, 31 Mei. — alphonse Roersch, Chr. Ischyrius Homulus: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Revue Bibliographique Beige, 31 Mei. — A. v. Waesberghe, De X-stralen : Revue Bibliographique Beige, 31 Januari. — Karel van de Woestijne, De viaamsche primitieven, hoe ze waren te Brugge: De Telegraaf, 5 Februari: Onze Eeuw, April: Elsevier's geill. Maandschrift, Mei. Nederlandsché Coöperativen Bond. —Jaarboek van den Nederl. Coöperatieven bond: Revue Bibliographique Beige, 30 April. Nijgh & Van Ditmar. — J. A. F. Orbaan, Stradanus te Florence 1553—1605 : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29 Maart. — M. Reepmaker L. T. V.: Reïncarnatie 2e druk: Revue Bibliographique Beige, 31 Januari. — A. A. Vorste man van Oyen & J. F van Maanen, Algemeen woordenboek der Aardrijkskunde: Het Vaderland, 16 Juni. Nijhoff (Martinus). — Dr. J. D. Bierens de Haan, Levensleer naar de beginselen van Spinoza: Theologisch Tijdschrift, Januari. — Dr. joh. C. Breen, Oud vaderlandsche Rechtbronnen der stad Amsterdam: De Standaard, 19 Januari. — robert Friun, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek: — robert fruin, Verspreide geschriften. Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde. 18e jrg. afl. 2. — G. K. van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, dl. V-VII: Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde Januari: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 Januari: Het Vaderland, 28 Januari. — Wouter Nijhoff, L'arl typographique dans les PaysBas: De Nederl. Spectator, 21 Jaunari. — T. Sybenga, De grondwet van 1S87 toegelicht: Het Vaderland, 24 Januari. — W. vosmaer, Onze legerwetten, toegelicht: De Telegraaf, 28 Januari: De Amsterdammer, 22 Februari. Nijhoff (Martinus) en Erven J. Morpnrgo (Paramaribo). — Surinaamsche almanak, voor 1903 : Het Vaderland, 17 Januari. Nijhoff (Martinus) en J. Vuylsteke (Gent). — Corpus documentorum inquisitionis haereucae pravitatis neerlandicae, dl. V: Algem. Handelsblad, 15 Februari: Revue Bibliographique Beige, 30 April. Noordhoff (P.). — L. v. Ankum, Ter herhaling: Revue Bibliographique Beige, 31 Maart. —j. W. Beck, De oude wereld en de nieuwe tijd: De Nederl. Spectator, 28 Februari: Nieuwe Provinciale Groninger Courant, 7 Maart: Vragen van den Dag, Mei: Revue Bibliographique Beige, 31 Mei. — R. Bos, Buiten Nederland, 2edr.:De Katholieke School, 5 Maart. — R. Bos, De landen van Einopa. 3e dr.: De Katholieke School, .5 Maart.—R. BOS, Eerste Aardrijkskundig teekenboek: De Katholieke School, 5 Maart. — R: Bos, Voorlooper van Buiten Nederland: De Katholieke School, 5 Maart. — A. Brussen, Beknopte, practische schrijfcursus: De Katholieke School, 19 Maart: Revue Bibliographique Beige, 31 Maart. — L. p. H. ElJKMAN, Handleiding voor de beoefening der Engelsche taal, ten dienste van eerstbeginnenden, bewerkt volgens de leerwijze van Gouin. ie ditje; De Katholieke School,

19 Maart: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Het Schoolblad, 5 Mei. — L. van Hoorn, Historisch-critisch overzicht der in de vorige eeuw verschenen methoden voor het stelonderwijs: Het Schoolblad, 17 Februari: De Katholieke School, 19 Maart: Vaktijdschrift voor Onderwijzers, April. — E. j. jonkers, Beschouwingen over de oorzaken der groote kindersterfte (meer speciaal in het ie levensjaar) en de middelen, die tot verbetering daarvan kunnen leiden: De Standaard, 1 juni. — K. Meijer Wiersma, Wet van 6 Februari 1901 S. 62 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij : Rechtsgeleerd magazijn, 1903, afl. 3/4. — k. Meijer Wieesma, Tekstuitgave van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering: Rechtsgeleerd magazijn, 1903, afl. 3/4: Nieuwe Provinciale Groninger Courant, 28 Maart. — F. B. mossel, Beknopte handleiding bij de beoordeeling van ongeval-patiënten: Weekblad v. h. Nederl. Tijdschr. voor geneeskunde, 4 April. —■ S. F. van Oss, Effectenboek, voor 1903: Algem. Handelsblad, 10 Januari: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 Januari. — Rapport omtrent de werking der leerplichtwet, uitgebracht door het Hoofdbestuur van het Nederl. Onderwijzers Genootschap. Noord-Brabant en Limburg: De Katholieke School, 21 Mei. — H. C. Spruyt, Theoretisch - practische inleiding tot de hoogduitsche taal: De Katholieke School, 19 Maart: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Het Schoolblad, 5 M*ei. — J. N. Valkhoff, The English-Reader, selected from the best authors and periodicals: De Katholieke School, 19 Maart: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Het Schoolblad, 5 Mei. — J. N. Valkhoff, The traveller's companion: De Katholieke School, 19 Maart: Revue Bibliographique, 30 April: Het Schoolblad, 19 Mei. — M. Valkhoff, Erstes deutsches Lesebuch: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Het Schoolblad, 5 Mei. — Vraagstukken ter oefening in de algebra: Revue Bibliographique Beige, 30 April: Het Schoolblad, 5 Mei. — L. de Vries, Eenvoudige proeven uit de natuurkunde. 1 Handleiding. II Vragen en opgaven ter verwerking der leerstof: Het Schoolblad, 17 Februari: De Katholieke School, 19 Maart: Vaktijdschrift voor onderwijzers, 1 April: Revue Bibliographique Beige, 30 April. — L. de Vries, Herhalingsoefeningen: Revue Bibliographique Beige, 31 Maart: Het Schoolblad, 5 Mei. — W. H. Wisselink, Een en ander uit de praktijk: Revue Bibliographique Beige, 31 Maart: Vaktijdschrift voor Onderwijzers, 1 April. — W. H, Wisselink, Kern van de meetkunde: Revue Bibliographique Beige, 30 April. — W. H. wisselink, Kern v. de theorie der rekenkunde: Nieuwe Pacdagogische Bijdragen, 3e jrg. afl. 4. Noorduyn (J.) & Zoon. — Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, voor 1903 : Het Vaderland, 5 Februari. — Fr. de WlTT Huberts, Methodisch commandeeren: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 Februari: Het Nieuws van den Dag, 23 April: Militair-geneeskundig Tijdschrift, 7e jrg. afl. 2.

Nooten (S. & W. N. van). — j. H. Letzer & Leon C. bouman, Practische muziek-opgave: De Katholieke School, 12 Maart: Het Schoolblad, 5 Mei. — P. Louwerse, Lachen en leeren: Het Schoolblad, 3 Maart. — W. C. H. Staring, Maten, gewichten en munten, 4e druk: Vragen van den dag, Januari.

Opwijrda (G. G.). — H. C. v. D. Bijllaart, De vaccinatie-kwestie en dr. Schouten: De Telegraaf, 18 Mei.

Pauls (W. G. F.). — J. H. Geraets Jr., Poëzie: De Telegraaf, 21 Januari.

Pet (C). — H. Blink, Drente van het verleden tot heden: De Standaard, 9 Februari. — Het Vaderland, 29 April.

Pietersen (C. L.). — Maria Ypes-Speet, Over spreken en zingen: De Telegraaf, 31 Januari.

Peursum (J. H. van). — De innerlijke macht van Gods woord. Ruvue Bibliographique Beige, 31 Mei.

Peyl (J. J. v. d.). — Liederbundel voor volks- en kindersamenkomsten: Kerkelijke Courant, 22 Mei; Nederlandsché Kerkbode, 30 Mei,