is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 60, 28-07-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3.- per 3jaaanden.fr.p.post. Voor het buitenland: ƒ 7.-per halfjaar, te. p. post. ..

Af/onde.1. nis. 15 ct. Bewnsnrs. 10 <*•

Het abonnement voor bedienden in den bockhandel, werkzaam bij een Hd dei Vereenigiog, ofe^ii abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halljaar : J 3-—1 bmnenland, / 3.50, buitenland.

Advertcnticn voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No. 60.

DINSDAG 28 JULI 1903-

Advkrtentiën. Voor leden der Veieeniging: i—5 regels ƒ 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneeidenkan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau

: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

CORRESPONDENTSCHAP Utrecht. Vergadering van de leden der Provincie Utrecht, op Donderdag 30 Juli, des avonds 9 uur, in het Haagsche Koffiehuis te Utrecht, ter behandeling van de Agenda der a. s. Algemeene Vergadering.

De Correspondent voor Utrecht, P. A. BROESE

Utrecht, 27 Juli 1903.

Vereenigingz-Xm "rtPffi irdering van de belangen des Boekhandels.

CORRESPONDENTSCHAP Friesland. Vergadering op Maandag 3 Aug. 1903, vm. 1 uur in het Oranjehotel te Leeuwarden. Agenda: Punten van beschrijving der a.s. Algem. vergadering. - Bespreking om het verkenen van korting op boeken aan nietboekhandeïaars af te schaffen. - Voorstellen.

De Corresp. v. Friesland, J. J. VAN DRUTEN. Sneek, 27 Juli 1903. ^

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

NESBIT, E., The Psamnjead. Uit ïhe Strand Magazine 1902, April en volgende nummers, op 25 April 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van de Firma H. ten Hoeï, te Nijmegen.

VERA, Eine für Viele. Aus dem Tagebuche eines Madchens. Dritte Auflage. Leipzig, 1902, op 26 Juli 1902, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van j. C. Dalmeijer, uitgever, te Amsterdam.

TSJECHOF, ANTON, N: argeestige menschen. Verhalen.' (In de Russische taal). 9e editie. St. Petersburg, 1899, op 25 Juli 1903, duor S. L. VAN Loov, te Amsterdam.

W URM, Ur. J., Die Pflege der Augen im gesunden und kranken Zustande. Zweite Auflage. Berhn 1903, op 27 Juli 1903, door de Firma C. M. van gogh, te Amsterdam.

KRAFFT-EB1NG, Dr. Freiherr R. V ON, Ueber gesunde und kranke Nerven. Fünfte durchgesehene Aullage. Tübingen, 1903, op 27 Juli 1903, door C. Bkedée, uitgever, te Amsleruaw.

CL1KFORU, MrS. W. K., Woodside farm. Leipzig, 1902, op 11 Juli 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

20 Juli 1903. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE. Nieuwe uitgaven in Nederland.

Adresboek, Financieel, voor Nederland. Achtste jaargang. Amsterdam, J. H. de Bussy. Gr. 8°. [23 x 15]. (VIII, 500 blz.). Geb. ƒ 3.50

Atkinson, William Walker: De kracht der gedachte in zaken en in het dagelijksch leven. Amsterdam, J. C. Dalmeyer. 8°. IS5].(VIII,

121 blz). Geb' / 3-—

Bock, A. H. W. de, et A.D Leeman: Cours graduc de lectures francaises a 1'usage des écoles primaires supérieures, des écoles moyennes et des gymnases. La Haye, Van Cleef Frères. 8°. lig5*^].

Cours primaire. 2e partie. 21e éd. (VIII, 132 blz.). / -'7°

Broekhof? Bzn. J.: Eer en plicht. Dramatische schets in één bedrijf. Utrecht, Wed. J. R. van Rossum. KI. 8°. [l65x io5J. (32 blz.). / ~-35

Bré, Ruth: O, mocht ik moeder zijn! Het recht op de moederschap. Amsterdam, J. C. Dalmeyer. 8°. f20x 135]. (74 blz.). ƒ-.60

Broadbrim, Old, de koning der detectives. Amsterdam, W. Keijser. Gr. 8°. [265 X195].

Per nr. / -.10

No. 2. Onthulling eener geheime spoorwegmisdaad. (32 blz.). Cock, Metta de: De raadselen de? levens opgelost door den geest, die in ons woont. [Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel & Bakker] 8°.

[24=X 10J. (15 oiz.). J ■•>-

Cordia, F.: Buijs' Zeemans-almanak voor 1904, met betrekking tot de meridiaan van Grecnwich.

Amsterdam, btemler's Uoekhanciei. ivi. o- y (138 blz.). Geb- / l-20

Dell, F.: Aanval en verdediging van duurzame werken. Breda, De Kon. Militaire Academie. 8 . [23x15]. (X, 317 blz, m. 6 pltn. in portef).

/ 8.30

Eind-examens 1903. Bijzondere handelsschool M. n ■Ua,,™I,i4T,,r Hor nnmvpn pn vraagstukken

ter schriftelijke bewerking aan de candidaten opgegeven. Amsterdam, Brinkman & Zoon. 8°. [21x14]. (20 blz.). ƒ-.20

Flier, A. van der: Toen de duisternis dreigde... Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [20 x I35J. (447 blz., m. e. pit.). / 2-5°

Haagge, Henri: Nederlandsche detective-verhalen. Amsterdam, W. Keijser. Gr. 8°. [2Ó5xi95]-

Per nr. ƒ-.10

No. 2. De rechercheur Jansen en de juweelendiefstal.

»Help u zelf», Dalmeijer's serie. Amsterdam, J. C. Dalmeijcr. 8°. [20XI35J.

No. 1, Vogt, G.: Hoe verkrijg ik ge/.oode hersenen en frischheid van gee:t? 2e dr. (120 blz.).

Gecart. / 150

No. 2 Atkinson, William Walker: Hoe versterk ik mijn geheugen? De kunst nimmer iets te vergeten. (VU, 119 blz). Gecart. J 1.50

Michaclis, Karin: Het kind. Met toestemming van de schrijfster uit het deensch vertaald door M. Stok. 's-Gravenhagc, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. 8°. [i9x145]-("58 blz0-

ƒ 1.40; geb. / 1.90

Schoor, H. van der: Lectures francaises a 1'usage des classes inférieures de nos institutions catholiques. Kerkrade-Heerlen, N. Alberts. 8°. [20X 13]. ire partie. (VII, 224 blz.). ƒ I.—

Vries, Mr. A. D. W. de, en mr. F. J. G. van Tricht: Geschiedenis der wet op de ouderlijke macht en voogdij. (6 Februari 1901, Stbl. no. 62). Verzameling van regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz., met enkele korte kantteekeningen en register, bijeengebracht, gerangschikt en bewerkt. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [25 x 16*]

Tweede deel, ie all. (80 blz) Per afl. ƒ -.90

Vrouwengeluk. Uit vrijen wil de uwe. Een boek voor mannen, meisjes en vrouwen. Amsterdam, J. C. Dalmeyer. 8°. [205x15]. (131 blz.ï.

Gecart. ƒ 1.25

Wismans, J H.: An F.nglish reader. KerkradeHeerlen, N. Alberts. 8°. [20 X 13].

Tart II. (Literary Reader). (II. 354 blz.). ƒ1.20

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Doumergue, E.: Calvijn in het strijdperk, vertaald door W. F. A. Winckel. Afl. 3. Amsterdam, W. Kirchner. 8°. [24x17]- (Blz. 65—96).

Per afl. / -.35

Muziek.

Morks, Jan: Scaldis marsch. Op. 152. Middelburg, M. W. Hildernisse. Fol. [34x27]. (7 blz.)./-.50

Prospectussen.

Th. M. Roest van Limburg, Het kasteel van Breda. Schiedam, H. A. M. Roelants.

A. Pit, La sculpture hollandaise au Musée National d'Amsterdam. Amsterdam, Van Rijkom frères.

Inteekenlijst.

Zendingskalender 1904, met proefschild. Zeist, Vonk & Co.

Magazijn-catalogus. J W. van Leeuwen, Leiden (Hoogewoerd 89). No. 134. Theologie, Letterkunde. (Blz. 129—159), no. 1918—2449).

Veilingen.

H. G. Bom, Amsterdam. 28 en 29 Juli 1903: Wapens en ethnographica, antiquiteiten, penningen en munten, postzegels en couverten. Catalogus. 8°. (II, 32 blz.). H. G. Bom, Amsterdam.

.q juiï 4 Augustus 1903: Kunstveiling, zeerkost-

J bare oude en moderne schilderijen, teekeningen, o. a. een unieke collectie Amsterdamsche teekenin", prenten, photo- en lithographieen. Catalogi. 8U. (111, 76 blz.1.