is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 60, 28-07-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

365

Verscheidene hoogstnoodige aankoopen moesten worden uitgesteld, en dit zal zeker in 1903 weder het geval zijn. Het is dus zeer te hopen, dat op de begrooting voor 1904 ten minste voldoende bedragen voor de toenemende kosten van bindwerk, drukwerk en administratieve uitgaven, zoo mogelijk ook een eenigszins hooger bedrag voor aankoop van boeken, zullen beschikbaar gesteld worden.

Het bezoek van de bibliotheek nam in 1902 buitengewoon sterk toe. Een dergelijk verschijnsel deed zich vroeger reeds tweemaal voor, na de nieuwe organisatie der bibliotheek in 1880, en in de jaren 1891 en 1902. Beide malen hadden deels voorstellen en besluiten betreffende de bibliotheek, deels dagbladartikelen de aandacht van velen op de instelling gevestigd; het is wel niet te betwijfelen, dat ook ditmaal dezelfde feiten voor een goed deel de toeneming hebben veroorzaakt. Zeer vermeerderde ook de uitleening van boeken buiten de stad, vooral ten gevolge van de sterkere uitbreiding der paedagogische bibliotheek van het Nederl. Onderwijzersgenootschap en de grootere bekendheid daaraan door haren ijverigen bibliothecaris gegeven.

In verband met de toenemende belangstelling is in den zomer van 1902 besloten, de uren van openstelling ruimer te regelen. Met afschaffing van de beperkingen voor de wintermaanden en voor de vacantiën is nu de openstelling voor alle werkdagen gelijkelijk geregeld, van half tien's morgens tot vijf uur 's middags, en van zeven tot tien uur 's avonds. De eenige beperking, die gebleven is, is sluiting des avonds van midden Juli tot einde Augustus. Deze ruimere openstelling heeft zeker het bezoek ook weer sterker doen toenemen, hetgeen speciaal voor de avonden rechtstreeks tc constateeren is: van September tot December bezochten 's avonds 1441 personen de bibliotheek tegen 397 in dezelfde maanden van het vorige jaar. Dit wijst niet alleen eene vermeerdering met ruim 1000 bezoeken aan, maar ook toeneming van het gemiddelde aantal bezoekers per avond.

In de inrichting der lokalen, die in menig opzicht ! voor het toenemende bezoek onvoldoende is, en ] waarin eerst na den voorgestelden aanbouw be- < langrijke verbeteringen kunnen gebracht worden, i kwamen eenige wijzigingen. 1 De pamfletten-verzameling, waarvan de catalo- 1 giseering geregeld wordt voortgezet en waarin nu ook de belangrijke collecties Dedel en Brugmans zijn ingevoegd, is uit de benedenvoorkamer naar eene der nieuwe bovenkamers overgebracht.

Het drukken der catalogen ging het grootste deel van het jaar geregeld voort, twee belangrijke werken kwamen gereed en konden reeds aan tal van binnen- en buitenlandsche bibliotheken gezonden worden. Vooreerst werd de druk voltooid van deel II van den handschriften-catalogus, door den conservator dr. M. B. Mendes da Costa, bewerkt. Met de handschriften der Stedelijke Bibliotheek (ongeveer 200 nummers) en van de verzameling Moll (92 nummers) zijn daarin al de sedert 1876 eigendom van de stad geworden handschriften — behalve de brieven — beschreven. De catalogus telt 1627 nummers. Sedert het afdrukken zijn er al weer eenige aanwinsten bijgekomen: een dictaat van wijlen prof. Moll, geschenk van den heer L. Acquoy, en nog verscheidene handschriften uit de nalatenschap van mr. P. Brugmans, door den heer mr. M. J. Pijnappel toegezonden.

Onmiddellijk na het afdrukken van het tweede is het derde deel van den handschriften-catalogus (schenking Diederichs, Fransche afdeeling), door den conservator J. Hellendoorn bewerkt, ter perse gelegd. Het zou nu reeds voltooid zijn, wanneer niet het gebrek aan werkkrachten de correctie deilaatste vellen belangrijk vertraagd had. De beide conservatoren gaan inmiddels voort met de catalogiseering van de andere handschriften-verzamelingen.

Voorts kwam — einde 1902 — gereed een catalogus van de boekerij van wijlen mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der

Staats- en Rechtswetenschappen en der nieuwe letteren, een boek van 242 bladzijden, waarin een schat van aanwinsten op rechtsgeleerd zoowel als op letterkundig gebied is vervat. Begonnen werd met den druk van de aanwinsten der afdeeling oude letteren, door de schenking Boot bijzonder belangrijk.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat het toenemende bezoek en de uitbreiding van den dienst zonder evenredige vermeerdering van hulpmiddelen, ruimte, gelden en personeel, het evenwicht verstoord hebben, en dat geleidelijke, maar toch krachtige uitbreiding van de organisatie in haar geheelen omvang dringend noodig is, wanneer niet de gestadige vooruitgang van de laatste 25 jaren in blijvenden achteruitgang zal omslaan.

Naar wij vernemen, zal De Standaard met ingang van I October in het formaat van het Handelsblad verschijnen.

In ons bericht omtrent de tentoonstelling der firma Joh. Enschedé & Zonen zijn twee fouten geslopen. Er staat dat de tentoonstelling tot 21 Augustus geopend blijft, dit moet zijn tot einde Augustus; op werkdagen is zij geopend van 10—12 en van 2—5 uur, des Zondags van 2—4 uur.

Toegangskaarten zijn te verkrijgen aan hel kantoor der firma.

Bij den uitgever P. Kluitman, te Alkmaar, herdacht Zondag wederom één van 't personeel den dag, waarop hij 25 jaar geleden aldaar in betrekking trad. De jubilaris, C. Potharst, ontving bij deze gelegenheid van zijn patroon een prachtig gouden remontoir horloge als aandenken. Als een bijzonderheid kan hierbij vermeld worden dat reeds zes maal een dergelijk jubileum bij genoemde firma werd gevierd.

ADVERTENTIE N.

Boekhandel Bijswi (11).

De ondergeteekende bericht bij dezen aan H.H. Uitgevers, dat hij zich in den loop der volgende maand alhier zal vestigen als

BOEKHANDELAAR. Voor toezending van commissiegoed, aanbiedingen, prospectussen, inteekenlijsten, catalogussen en winkelbiljetten beveelt hij zich beleefd aan.

Met achting

Rijswijk (Z.-H.),

Juli 1903. [26o9i

Uw dw. dienaar W. ODÉ.

dtt vcrrQ Sr rn tp Veln hii Arnhem, vracen

een BEDIENDE, P. G., extern, op de hoogte van

winkeldebiet en administratie, op nauci uvciccu lc komen voorwaarden. [2610]

Te"en 15 Augustus of eerder wordt in een drukke debietzaak een BEDIENDE gevraagd, goed met een beschaafd publiek kunnende omgaan en een nette hand schrijvende. Zich te adresseeren onder h. Nr. dezer Advert. a. h. Bur. v. d. Blad. [2611-)

In een uitgebreiden Boek-, Papier- en Kunsthandel waar veel te leeren valt, wordt gevraagd een BEDIENDE, die 3 a 4 jaar bij 't vak is werkzaam geweest, tegen genot van kost, inwoning en salaris.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2612J

NEDERL. IWIME-HOM-ASTD.

Steller dezer Advertentie, Hollander, 28 jaar, gedurende ruim 12 jaar werkzaam in Boekhandel, Drukkerij, enz., waarvan 7 jaar in Holland en ruim 5 jaar in Indië, wenscht naar Europa terug te keeren.

Gedurende 4 jaar had hij de leiding van één der eerste Indische firma's (boek- en papierhandel, stoom- boek- en steendrukkerij) en is daardoor in staat geheel zelfstandig te kunnen optreden. Hij is ook geneigd een firma in het buitenland te vertegenwoordigen.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2613]

E. Werner's Werken.

CJOEIMKOOPE AASBIEDOG.

De Bloem des Geluks, i deel. — Vineta, i deel. — Om den hoogsten Prijs, 2 deelen. - Lenteboden, i deel. - Gebannen en Verlost, 2 deelen. — Een Godsoordeel, 1 deel. — Verdacht en Op het Eerewoord, twee novellen, 1 deel. — Sint Michaël, 2 Deelen. — Stemmen uit het Vaderland,

1 deel.

Bovenstaande Serie van 12 Deelen WERNER, uitgave J. Bergé, bied ik aan, t ij d e 1 ij k tegen slechts f 2.50 netto per stel. Buitengewone gelegenheid voor H.H. Leesbibliotheekhouders en anderen.

Rotterdam. [2Ó'4l D. BOLLE.