is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 62, 04-08-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

ie Hoe groot is het aantal der Amsterdamsche Committenten.

2e Hoe groot zal, globaal berekend, het bedrag zijn dat dezen over 1903 zullen betalen.

3e Welk bedrag is door Committenten buiten Amsterdam in 1902 betaald en wat zullen zij vermoedelijk in 1903 moeten betalen.

4e Welke uitgaven, zoowel in eens als voortdurend, heeft het Bestelhuis ten gevolge van de wijziging moeten doen.

5e Hoe groot was het getal der Amsterdamsche Committenten in het laatste jaar der Vennootschap.

6e Hoeveel werd door de Amsterdamsche Committenten betaald in bedoeld jaar.

Voorts verzoeken wij u bij het bestuur der Vereeniging de noodige stappen te willen doen om het nieuwe tarief van het Bestelhuis alsnog op de agenda van de Algemeene Vergadering geplaatst te krijgen.

Wij meenen met het oog op den weinigen nog overblijvenden tijd U te moeten verzoeken, vóór ultimo Juli antwoord te mogen ontvangen.

Hoogachtend, Het Bestuur der Amsterdamsche Debitanten-Vereeniging:

Paulus Müller, Voorzitter. M. M. Olivier, Secretaris. A. Sybrant, Penningmeester. Op dit schrijven ontvingen wij het volgende antwoord:

Amsterdam, 25 Juli 1903. Aan het Bestuur der Amsterdamsche DebitantenVereeniging.

Mijne Heeren!

In antwoord op uwe missive van 20 Juli 1.1. hebben Commissarissen van het Bestelhuis de eer U mee te deelen, dat naar hunne meening voldaan is aan de beloften, vervat in hun rondschrijven van 27 December 1902.

De nota's over het eerste halfjaar 1903 zijn aan de Amsterdamsche Committenten verzonden en de berekening van het vermoedelijk totaalbedrag is daaraan toegevoegd, terwijl de dispositie bepaald is na de Alg. Vergadering in Augustus.

Dat in het verslag over 1902 opgaven van cijfers over 1903 ontbreken, is naar hunne meening niet anders te verwachten en zou ook bezwaarlijk anders mogelijk zijn, daar bedoeld verslag opgesteld is moeten worden in Juni, toen de uitkomsten van het ie halfjaar 1903 nog niet bekend konden zijn.

Op het tijdstip van de Alg. Vergadering zullen Commissarissen meerdere gegevens ten dienste staan, waardoor dus ook vollediger inlichtingen

verstrekt zullen kunnen worden en op die vergadering zal dan ook »met meer kennis van zaken» dan op dit oogenblik, over het al of niet juiste van het tarief gediscussieerd kunnen worden.

Bij de behandeling van het verslag zal ook de gelegenheid niet ontbreken het nieuwe tarief ter sprake te brengen.

Wat uw vragenlijst betreft, die Commissarissen meenen thans onbeantwoord te kunnen laten, zij hun slechts de opmerking veroorloofd, dat u de beantwoording uwer eerste vraag vinden kunt in hun verslag en verder kunnen zij u meedeelen, dat de Balans over 1902, door hen bij het Bestuur der Vereeniging ingezonden, niet tijdig

in het algemeene verslag is afgedrukt kunnen worden, maar dat het Bestuur het voornemen heeft de Balans gedrukt ter kennis van de leden te brengen op den dag der Alg. Vergadering.

Hoogachtend, Namens Commissarissen: N. G. van Kampen, Voorzitter. J. Funke, Secretaris. Hoewel het bestuur der Amsterdamsche Debitantenvereeniging dit weinig afdoende antwoord betreurt, daar de gevraagde cijfers voor een juist oordeel noodig zijn, meent het toch nu het niet in de gelegenheid is de eigenlijke tariefkwestie te behandelen, 't volgende van verdere strekking onder de aandacht van de leden te moeten brengen.

Het is nl. van oordeel, dat de exploitatie van het Bestelhuis zooals die thans — ook ten gevolge van besluiten der vorige Algemeene Vergadering — door Commissarissen geschiedt, op een verkeerden grondslag berust.

Wij toch zijn van oordeel, dat het niet noodig en zelfs niet wenschelijk is, dat de Vereeniging uit een onderneming, opgericht en in standgehouden ten bate van al hare leden, eene grootere op rengst trekt dan noodig is om de kosten, ciie het bedrijf als zoodanig bepaald vereischt, te dekken, behoudens een eventueel overschot. Thans is het bedrijf belast èn met een huur van ƒ 2000.— èn met rente over het door de Vereeniging verstrekte bedrijfskapitaal. Als deze twee posten wegvallen, iou de exploitatie-rekening over 1902, volgens het verslag van commissarissen niet met een nadeelig saldo van ƒ 800.— sluiten, maar met een winst van pm. ƒ 1800.—.

Waar nu de financieele toestand der Vereeniging zoo gunstig is, dat de Penningmeester het voor-

deelig saldo over het vereenigingsjaar 1903/04 alleen reeds op ruim ƒ 7000.— schat, daar komt het hun voor, dat het ernstig overweging verdient het Bestelhuis van deze twee posten te ontheffen.

Het is toch voor de leden van veel meer belang voor de diensten van het Bestelhuis zoo weinig mogelijk te betalen dan in de kas der Vereeniging groote kapitalen te verzamelen, die wel eens volgens het oude spreekwoord »het zijn sterke beenen die de weelde dragen», aanleiding zouden kunnen geven tot grootscheepsche plannen die later blijken zouden niet in het belang der Vereeniging te zijn.

Een ander punt, dat overweging vë.dient is de regeling van het overwerk. Het Bestuur der Amsterdamsche Debitantenvereeniging is volstrekt niet de meening toegedaan, dat er maar doorgewerkt moet worden ook tot laat in den nacht op een eenmaal vastgesteld weekloon zonder eenige extra-vergoeding, maar als van de nieuwe regeling het gevolg is dat in een half jaar na het intreden

daarvan evenveel overuren gewerkt worden als

anders in een geheel jaar, dan schijnt het ons toe

dat hier iets niet in orde is en waartegen door beter toezicht gewaakt moet worden.

Het Bestuur der Amsterdamsche Debitantenvereeniging heeft gemeend het bovenstaande nog tijdig vóór de Algemeene Vergadering ter kennis der leden te moeten brengen, in de verwachting dat eene ernstige en vruchtdragende bespreking op genoemde vergadering daarvan het gevolg zal zijn.

Het Bestuur der Amsterdamsche Debitanten-vereeniging :

Paulus Müller, Voorzitter. M. M. Olivier, Secretaris. A. Sybrant, Penningmeester.

In den étalage-wedstrijd j.1. Donderdag te Franeker gehouden, behaalde Westerbaan's Boekhandel aldaar, in de afdeeling papier en fotografie, den ien prijs (zilveren medaiJe).

Eene duitsche vertaling van Herm. H e ij erman's drama »Ghetto» wordt geplaatst in de op S Augustus verschijnende eerste aflev. van een nieuw tijdschrift Spitzen (uitg. Rich. Eckstein NachfBerlijn), waarin ook worden opgenomen »Der Weg des Lebens», het nieuwste werk van Hans von Kahlenberg en »Ihre Hoheit», eene novelle van Hermann Bang.

De gemeenteraad van Delft heeft 11. vrijdag besloten, de bibliotheek der voormalige Indische Instelling en bloc te verkoopen.

De heer N. van Es, gepensionneerd majoor der rijdende artillerie te Arnhem, die ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage de eerste vijf deelen van zijn fraai en belangwekkend werk, getiteld : »Het Historisch Museum Van het Korps Rijdende Artillerie», hetwelk een overzicht geeft van de geschiedenis der rijdende artillerie van af hare oprichting (in woord en beeld), aanbood, heeft thans het vervolg van genoemd werk ten behoeve der Koninklijke Bibliotheek ten geschenke gegeven en wel deel IIA, IIB en UIA (geheel geaquarelleerd), hetwelk een overzicht geeft van de geschiedenis der rijdende artillerie o-pHm-

rende de jaren 1830, 1831 en 1831—1852 en zulks in verband met de geschiedenis van het vaderland, ook op staatkundig gebied. Als zelfstandige onderdeden zijn er aan toegevoegd: »De krijgsverrichtingen der Nederlandsche Rijdende Artillerie in Koninklijken Nederlandschen Dienst, 2e °edeelte 1830, 3e gedeelte 1831».

De illustratiën in dit werk zijn van den heer H. M. Krabbé.

Te Oranjewoud had 29 Juli j.1. de 62ste algemeene vergadering plaats van »It Selskip for Fryske tael- en schriftenkennisse» onder voorzitterschap van den heer P. Wilhelmy te Leeuwarden.

De vereeniging was met 225 leden toegenomen en telt thans 944. Als buitengewone leden werden aangenomen »Nocht en Wille» te Hilversum en «Friessen hues» te Vlissingen.

De 82-jarige heer Waling Dykstra, die de vergadering bijwoonde, werd benoemd tot eere-voorz

Als leden van het hoofdbestuur werden herUwn

de heeren O. Sijtstra te Leeuwarden en S. v. d. Burg te Makkum en gekozen C. Wielsma te Grouw.

Door den heer S. v. d. Burg werd een voordracht gehouden over »It wite wiif» (in fokssège), opgeteekend uit den mond van ouden van dagen.

De invoer van duitsche boeken naar Nederlandsch Oost-Indië bedroeg, volgens T. Keilen {Bors.-B. no. 170), in 1902: 12.500 Kg., de uitvoer naar Duitschland slechts 1700 K°-,