is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 65, 14-08-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

Abonnkment. Voor Nederland: ƒ 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ 7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzondert, nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 et.

liet abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ 3.—, binnenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentlen voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No. 65.

V R IJ D A G 14 AUGUSTUS 1903.

ADVEK.TENTIËN. Voor leden der Vereeniging: I—$ regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: I—5 regels f 0.75, elke rtgel meer 15 ct.

Van n i e t-g eabonneeiJen kan vooruitbetaling der kosten van atlverteeren gevorderd worden.

Afdceling ^Gevraagde- cn Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e u 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Het auteursrecht op den inhoud van dit Blad wordt verzekerd volgens de bepalingen der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° 121). Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 8 BLADZIJDEN

ÖFFICIEELGEDEELTE.

Vereeniging ter bevordering van

de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur brengt ter kennis van de leden, dat in de Algemeene Vergadering van 12 dezer, zijn benoemd:

I. Tot Bestuursleden de heeren:

C. a. adriaansen. J. H. van Heteren. J. ƒ. van druten.

II. Tot Penningmeester de heer:

Allert de Lange. Het Bestuur is nu als volgt samengesteld: P. A. M. Boele van Hensbroek, Voorz. Dr. H. D. Tjeenk Willink, Vice-Voorz. Allert de Lange, Penningmeester. A. de Jager. C. A. Adriaansen. J. H. van Heteren. J. J. van Drüten. Dr. A. G. C. de Vries, Secretaris.

III. Tot Correspondent voor Utrecht, de heer

W. de Haan, te Utrecht. Als Correspondenten voor Zuid-Holland en Amsterdam treden op uit het Bestuur de heeren: P. A. M. Boele van Hensbroek, te 's-Gravenh. C. A. Adriaansen, te Amsterdam.

IV. Tot Commissarissen van het Bestelhuis de heeren:

W. P. van Stockum Je. D. A. van Waalwijk. J. A. Wormser. Tot Commissaris uit en door het Bestuur de heer: J. H. van Heteren.

V. Tot Penningmeester van Commissarissen de heer:

D. A. van Waalwijk.

VI. Tot leden van de Commissie van toezicht op het Nieuwsblad de heeren:

Allert de Lange. M. M. Olivier. L. J. Veen.

VII. Tot Penningmeester uit deze Commissie de heer:

L. J. Veen.

VIII. Tot Commissaris van het Ondersteuningsfonds de heer:

L. J. Veen.

IX. Tot Penningmeester van deze Commissie de heer:

L. J. Veen.

X. Tot lid van de Commissie voor de Bouwstoffen herbenoemd de heer:

Louis D. Petit.

XI. Tot lid van de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht de heer:

J. H. de Wit.

XII. Tot Penningmeester_van het Pensioen-Spaarfonds voor bedienden herbenoemd de heer:

W. A. van Rooyen.

XIII. Tot leden van de Commissie voor het nazien der rekeningen de heeren:

K. Groesbeek. L. J. Veen. S. Warendorf Jr. Tot plaatsvervangende leden de heeren: Paul Nijhoff. J. L. W. Seyffardt. D. A. van Waalwijk.

XIV. Tot leden van de Commissie voor de Reglementsherziening de heeren:

K. Groesbeek. S. L. van Looy. Wouter Nijhoff. J. L. W. Seyffardt. L. J. Veen. R. W. P. de Vries. D. A. van Waalwijk. J. A. Wormser. Verder werden de volgende voorstellen of amendementen aangenomen:

Amendement op voorstel I. Van het Correspondentschap Groningen:

Om de voorgestelde toevoeging aan art. 6, Regelen enz. niet aan te nemen, doch aan het slot van art. 6 bij te voegen de woorden: »en maakt dit bedrag binnen een maand daarna na aftrek der onkosten aan hen over»,

cn art. 11 van het Reglement te behouden en de slotbepaling van de Hevelen niet aan te nemen; art. 24 ie en 2e lid te laten vervallen.

Voorstel III. Van het Bestuur om art. 16 van het Reglement voor het Nieuwsblad te vervangen door:

»Dc prijzen der advertentién worden door het Bestuur in overleg met de Commissie vastgesteld».

Voorstel VI. Van het Bestuur om een som van ƒ 4000 beschikbaar te stellen ter verbouwing van de Bibliotheek cn Bestuurskamer.

Voorstel VII. Eenigszins gewijzigd (8 leden in-

plaats van 7). Van het Bestuur om een Commissie te benoemen van 8 leden om met het Bestuur het Reglement te herzien.

Het Bestuur voornoemd P. A. M. BOELE VAN HENSBROEK, Voorz.

Dr. A. G. C. DE VRIES, Secr. Amsterdam, 14 Aug. 1903.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

OSTWALD, W., Die Schule der Chemie. Erste Einfuhrung in die Chemie fur Jedermann. Teil I en volgende. Braunschweig 1903, op 10 Augustus 1903, door H. Honig, te Utrecht.

SCHNITZLER, ARTHUR, Lebendige Stunden. Vier Einakter. Fünfte Auflage. Berlin 1903, op

12 Augustus 1903, door Seyffardt's Boekhandel, te Amsterdam.

SCHNITZLER, ARTHUR, Lieutenant Gustl. Novelle. Dritte Auflage. Berlin 1901, op 12 Augustus 1903, door Seyffardt's Boekhandel, te Amsterdam.

HAMILTON, THOMAS, Beyond the stars, or: Heaven, its inhabitants, occupations and life. Fourth edition. Edinburgh 1896, op 12 Augustus 1903, door J. C. van Schenk Brill, te Doesburg. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van

JENSEN, WILHELM, Der Schleier der Maja, op

13 Augustus 1903, door Schillemans & Van Belkum, te Zutphen.

FISCHER, WILHELM, Die Freude am Licht, op 13 Augustus 1903, door schillemans & VAN Belkum, te Zutphen. HEEK, J. C, Joggeli, op 13 Augustus 1903, door Schillemans & Van Belkum, te Zutphen.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

14 Augustus 1903. Keizersgracht 4*9.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

d'Arbez: Aan Tafelbaai's strand, of twintig jaren uit het leven van een Kapenaar (179r — 18 r 1). Amsterdam-Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. Jacques Dusseau & Co. 8°. [igsx 14]. (249 blz.). ƒ 1.25 ; geb. / 1.60 Zuid-Auikaansche Historie-bibliotheek, no. 111. Bakkersbedrijf, Het, te Amsterdam. Rapport uitgebracht door de commissie, benoemd door de gemeentelijke commissie voor het onderzoeken van arbeidstoestanden en de kamer van arbeid voer de voedings- en genotmiddelen te Amsterdam. Amsterdamjohannes Müller.8° [255xi55]. (IV, 52 blz.). / -.40

Balland, Dr.: Guide pratique de langue francaise. Exercices et thèmes sur la grammaire expérimentale. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8°. [20X14J. II Cours élémentaire destiné aux gymnases, aux écoles moyennes ct aux écoles primaires iupérieures. (II, 150 blz.). Getart, ƒ-.80