is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 69, 28-08-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432

nieuwsblad voor dén boekhandel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXtKKXXXXKKXXXXKXXXXXXKXXX

J. M. Meulenhoff, Fransche Importboekhandel.

Nu weldra de Cursussen op de verschillende scholen een aanvang zullen nemen en de vele spoedbestellingen op schoolboeken dezer dagen te verwachten zijn, bericht ik den boekhandel gaarne, dat ik, na raadpleging der programma's in het geheele land, de meeste

w fransche schoolboeken

in voorraad heb en deze veelal omgaand zal kunnen afleveren. L299°]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oproeping. I vu wmm MUmÉ?, VolksllioH van list gcbsIbcntslbtbn.

Compleet in 5 Seriën elk van 5 deelen a 25 cent per deel. Afzonderl. deelen 30 cent.

Het ie deel van Serie i, in gelithogr. omslag volgens teekening van den heer ALB. P. HAHN is zooeven verschenen en wordt, op aanvraag, in commissie gezonden met een flink getal prospectussen om mede te werken.

Bestellingen van complete Ex., 25 deelen, worden tegen aanb.-prijs berekend.

Van Klaveren s Realistische Bibliotheek.

Nieuwe Serie oorspronkelijke en vertaalde Romans, Novellen enz. Verschenen: PAUL REBOUX, DE LIEFDE EENER GEVALLEN VROUW, 12 vel druks, KL med. geïll. omslag van ALB. P. HAHN. Part. f 1.50.

ADAM RELDER, OP DE VLAKTE, (Amsterdam b ij nacht), 2e druk. Part. f o 50.

Bij aanbieding met io°/0 extra, of in commissie verkrijgbaar. AMSTERDAM, 27 Aug. 1903. f300'] A. VAN KLAVEREN.

Allen, die iets te vorderen hebben van wijlen den heer C. DALMEIJER Jbzn., in leven boekhandelaar te Amsterdam, onder de firma

A. C. F. VAN PADDENBURG,

worden verzocht, hunne rekeningen in te zenden vóór den 3ien Augustus a s., aan het adres der firma. Van vervolgwerken s.v.p. alleen berekenen het ie halfjaar.

De zaak wordt, tot nader bericht, door inij voortgezet. [2997]

Amsterdam, 22 Aug. 1903

WED. C. DALMEIJER—

VAN MIDDELHOVEN.

Binnen enkele dagen verschijnt bij C. MOSER, te Rotterdam :

SPAART UWE OOGEN!

Populaire beschrijving van den bouw, verrichtingen,

fouten en ziekten van het oog. Met afbeeldingen naar den vierden Duitschen druk van Dr. med. A. BRUNHUBER,

Oogarts ie Regensburg. PRIJS PART. 50 CENTS. Van bovenstaand, smaakvol uitgevoerd boekje, kan ieder, zonder eenige risico gerust een getalletje voor rekening nemen.

Aanb.voorw. 20°/0 en lo°/0 extra, benevens de premiën 4/3 Va, 7/6, 15/12, 30/23 etc. [2998]

Eerstdaags verschijnt in SEYFFARDT'S BOEKHANDEL, te Amsterdam :

KAART

VAN

NEDERLAND

Schaal 1 : 300.000 (1 centimeter op de kaart is 3

kilometer in de natuur). Kleurendruk. Formaat 100 centimeter breed, 110 hoog. Met alfabetisch register der 4200 op de kaart, in Nederland, voorkomende plaatsnamen. Prijs: los in 2 bladen f3.25; op linnen saamgevouwen in portefeuille f 4.75 ^ op linnen, aan rollen f 6.75; idem gevernist f 7.50, met 2o°/0 en de premiën 4/3V2 en 7/6. Bij vooruitbestelling met io0/o extra.

Deze fraaie wandkaart bevat alle spoor-, tram-, straat- en kunstwegen, de namen der stations onderschrapt; de rivieren en kanalen blauw gedrukt met aanduiding der veren; de provinciegrenzen bruin. Om de kaart bevindt zich een ruitwerk ten einde de 4200 plaatsnamen voorkomende in het bijgevoegd register, gemakkelijk te kunnen vinden. [2999]

In het Buitenland is de kaart bijgewerkt tot Brussel, Aken, Keulen en Barmen.

®tmmmm\tmt@xmmtêtmtmmtmm

He Firma JOH. ÏKE1A, »en Haag, verzoekt terugzending ter ruiling va 11 [3°°2]

HOM en DE Ci AHiT,

Leerboek der Natuurkunde, Dl. I,

ïnptuta bij do Natnnrknnfle, le flrut

6edr.

v.

erschenen:

TH. H. POLMAN, AVE MARIA,

voor zang met Orgel- of Pianobegeleiding, met Latijnschen, Duitschen en Franschen tekst fl -.60. Aanbiedingsvoorwaarden tot 10 September: 1 exemplaar met 40%. 7/6, 15/12 exemplaren met 5°%- [3000] Amsterdam. JUL1US ROTHENANGER.

ZEGELLAKKEN VOOR EXPORT WORDEN GELEVERD IN GEËMAILLEERDE BLIKKEN DOOZEN ONDER GARANTIE ALS BESTAND TEGEN HET TROPISCH KLIMAAT.

Telegram-Adres : POWALKY, Apeldoorn.

Intercommunaal -Telephoon : ■ N°. 58.

H. C. VAK BLOMMESTEIN POWALKY,

APELDOORN.

KONINKLIJKE STOOMFABRIEK

VAN [3003]

Schrijf-, Copieer-, Fantaisie- en Stempel-inkten, Zegel- en Flesschenlakken.

VLOEIBARE TEAISPAKAKTLIJM.

— BRANDBLUSCHGRANATLN.

OPGERICHT 1865. Prijscourant op aanvraag

DRINGENDE TERUGVRAAG

van de onverkochte commissie-exemplaren van

DE PRINS.

Mijn voorraad van de laatst verschenen nummers is totaal uitverkocht. [3°°4] Amsterdam, 27 Aug. 1903. N. J. BOON.

INTEEKENLIJST MET PROEFSCHILD

op den Scheurkalender »Voor 't jonge Volkjes) is op aanvraag te bekomen. Waar kinderen zijn is deze aardige en begeerde kalender met geringe moeite te plaatsen. [3005]

Almelo, Aug. 1903. w. HILARIUS Wzn.