is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 74, 15-09-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Gids, De nieuwe. Red.: Willem Kloos, J. de Meesteren' Jeanne Reyneke van Stuwe. 19e jaargang. (Nieuwe reeks, 9e jaargang). 1903. Afl. 1. Haarlem, A. E. van der Heide. 8°. [24X155].

Per jrg (12 afl.) ƒ 7.50 Afz. afl. » -.75

Grassmann, Robert: Uittreksels uit de door de pausen Gregorius XVI, Pius IX en Leo XIII ex cathedra als richtsnoer voor de r. k. kerk gesanctioneerde moraal-theologie van dr. A. M. de

Liguori, en het ontzettend gevaar daarvan voor de zedelijkheid der volken. Volgens de aanteekeningen in het handschrift van den schrijver en het besluit van het Neurenberger landgerecht van 16 Maart 1901 door dr. G. Grassmann te Stettin. 3e, geheel omgewerkte druk. Uit het hoogduitsch, naar de 329000ste uitgaaf. Leiden, A. H. Adriani. 8°. [t95x 14]. (156 blz.). In gesloten omslag ƒ -.75

Haar, A. A. ter: Genaturaliseerde vreemdelingen. Een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool, voor uitgebreid lager onderwijs en voor normaalscholen, bevattende vele vreemde woorden, die dagelijks voorkomen 5e, verbeterde druk. Tiel, D. Mijs 8°. [l95X 13]. (12b blz ). ƒ -.40

Herwerden,Prof. dr.Henricus van:Collectanea critica, epicritica, exegetica, sive addenda ad ïheodori Kockii opus Comicorum Atticorum fragmenta. Lugundi-Batavorum, A. W. Sijthoff. 8°. [25 x 171. (VII, 231 blz.). ƒ 4-80

Hom, D., en S. de Gast Jzn.: Vraagstukken over natuurkunde, behoorende bij de leerboeken der natuurkunde. 5e druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [235X15J. (96 blz). ƒ-.75

Idenburg, J. D. J.: Bijbelsche geschiedenis, voor catechetisch onderwijs bewerkt. Utrecht, Kemink & Zoon. 8°. [I95x 135].

t Het Oude Testament. (66 en 2 blz.). ƒ -.15

Jaarboek voor de nederlandsche ongevallenverzekering, onder redactie van mr. dr. H. J. Romeijn en mr. H. Blaupot ten Cate. ie jaargang. 1903. Afl. 1. Sneek, J. F. van Druten. 8°. [24= X 16]. (Blz. 1—32, 1—36, 1—15).

Per jrg. (60 vel) ƒ 7.5c

Leeuwen Jr., Dr. J. van, zie : Aristophanis Lysistrata.

Maurik, Justus van: Toen ik nog jong was. Geïllustreerd door Johan Braakensiek,Karel Verbrugge, Jan Linse, Henri Beijer Jr., en photografische moment-opnamen van dr. E. Neuhauser. 2e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. Gr. 8°. [26 X 18]. (V, 304 blz.). ƒ 2.50; geb. ƒ 2.90

Verschijnt ook in 5 afleveringen a / 0.50.

Rooy, Rector J. M. J. van: Overzicht der geheele bi'belsche geschiedenis. 2e druk. Amsterdam, F.'' H. J. Bekker. 8°. [23x16] (VI, 136 blz., m. 3 krtn.). Gecart. ƒ 1 20

Sikkel, Ds. J. C.: Vakorganisatie naar christelijke beginselen. Toelichting bij de stellingen over »de patroons en de vakorganisatie», ten beste gegeven op den landdfg der Nederlandsche vereeniging van patroons »Boaz», gehouden te Utrecht den I7<l=njuni 1903. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel vh. Höveker & Wormser. 8°. [25Sxi65]. (53 blz.). ƒ-.50

Overgedrukt uit „Boaz», orgaan van ds vereeniging van nederlandsche patroons „Boaz,,.

Speurhond, De. Herinneringen van beroemde araerikaansche detectiven en avontuurlijke verhalen uit de prairieèn. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. Gr. 8°. [26X 195]. Per nr. ƒ -.10

4. De Thomsons en de landloopers, of het duistere spoor op den weg. (32 blz.).

Steenbergen, G. F.: Pour nos élèves. Lectures, exercices de conversation et lecons de choses, a 1'usage des écoles primaires. Cours élémentaire. 6me édition, illustrée par Piet Gerrits. Amsterdam, F. H. J. Bekker. 8°. Li9X'35]- (IV, 76 blz., m. afb. en 1 pit.). Gecart. ƒ -.50

Steenbergen, G. F.: Pour nos élèves. Lectures, exercises de conversation et lecons de choses, a 1'usage des écoles primaires. Cours moyen. 4m« édition, illustrée par Piet Gerrits. Amsterdam, F. H. J. Bekker. 8°. [i9Xi35]. (IV, 106 blz., m. afb. en i pit.). Gecart. ƒ -.50

Steenbergen, G. F.: Pour nos jeunes gens Lectures, exercices de conversation et d'étymologie, lecons de choses a 1'usage des élèves qui ont fini leurs cours primaire. Amsterdam, F. H. J. Bekker. 8°. [20X145]. (III, 85 en 76 blz.).

uecart, / -.70 J

Treub, Prof. dr. Hector : Midtsshe fatsoensleer. Drie colleges. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. 3°. [24sxi65]. 53 (blz.) ƒ-.60 Versluys, J : Algebraïsche vraagstukken.Amsterdam, A.Versluys. 8°. [19x14].

r. 10e druk. (61 blz ). ƒ --5°

Versluys, J.: Rekenboek voor de lagere school. Amsterdam, A Versluys. 8°. [19X135;.

6. Gewone en tieodeelige breuken. 13e druk. (56 blz.). ■ / -.20; gecart. /-.25

Wijnen, J. H., zie: Dankelman, B. en J. H. Wijnen.

Wisse Jr., Ds. G.: »Gij zult niet echtbreken». De moraal in het zevende gebod. Wageningen, Drukkerij »Vada». 8°. [235 XI5]. (168 blz.). ƒ 1.30

Wit, Augusta de: De godin die wacht. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [2i5xi6]. . 2 dln. (V, 244 blz. m. e. portr.; III, 226 blz).

ƒ4.50; geb. ƒ 5.25

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Biblia, dat is de gansche heilige schrifture ... In de thans gangbare taal overgebracht door dr. A.

Kuyper. Afl. 22. Rotterdam, D. Bolle. Fol. [32x24]. (Dl. I: blz. 673—704). Per afl. ƒ-.20

Doumergue, E.: Calvijn in het strijdperk. Vertaald door W. F. A. Winckel. Afl. 5. Amsterdam, W. Kirchner. 8°. [245X185]. (Blz. 129—160).

Per afl. ƒ -.35

Eschner, Max: Een kleine wonderwereld... Naar het dttitsch voor Nederland bewerkt do >r J. Hendrik van Balen. Met 180 gravures. Afl 6. Baarn, Hollandia-Drukkerij. 8°. [25x17]. (Blz. 161—192). Per afl. ƒ - 40

Klaus, J. J.: Volkspreeken voor alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar en den h. vastentijd... Bewerkt door J. C- Mans. Afl. 21. (Vel 16 en 17). Amsterdam, Gebr. Kiene. 8°. [25 x 165]. (Dl. II: blz. 241—272). Per vel ƒ -.20

Leesbibliotheek voor christelijke huisgezinnen. 48e jaargang. 's-Hertogenbosch, Maatschappij »de Katholieke Illustratie». 8°. [19 X 135].

Per jrg. (12 dln.) ƒ 2.50 12. Faure, Georges le; De gouddicven. Verhaal uit Transvaal. Naar het fransen'. 3e dl. (116 blz.).

Muziek.

Arts, Ant.: Tuf-tuf galop voor mannenkoor en soli. Woorden van A. N. Driessen. 's-Hertogenbosch, Henri Mosmans. Gr. 8°. [27x17].

Partituur (8 blz.) ƒ -.70 Zangpartijen (4x4 blz. » -.80

Sehellekens, G.: Gelukkig duizendmaal. Woorden van Alf. van Meerendonk. Voor vierstemmig mannenkoor gecomponeerd. 's-Hertogenbosch, Henri Mosmans. Gr. 8°. [27x17].

Partituur (5 blz.) ƒ -.50 Zangpartijen (4 x1b!.) s -.50

Wamel, Th. van: Algemeen feestlied, voor vierstemmig mannenkoor met tenor-solo, met of zonder piano, naar verkiezing. Toeptsselijke tekst voor zilveren ambts- of huwelijksfeesten, begroetingen of installaties van burgerlijke en geestelijke autoriteiten, nationale en andere feesten enz. 's-Hertogenbosch, Henri Mosmans. Gr. 8°. [27x17]. Partituur (7 blz.) ƒ-.75

Zangpartijen (4x2 blz.) » -.75

Prospectus.

Maurik, Justus van : Toen ik nog jong was. 2e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendoif.

Platen en Portretten.

Prentbriefkaart: Frans Hals. Haarlem, P. van Citlert Zonen. ƒ-.10

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.

DUITSCHLAND.

Hehn, Dr. Johs.: Stinde und Erlösung nach biblischer und babylonischer Anschauung. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchh. Gr. 8°. M. 1.60.

Nietzold, Dr. Johs.: Die Ehe in Agypten zur ptolemaisch-römischen Zeil. Leipzig, Veit & Comp. Gr. 8°. M. 3.50.

Oldenburger, Ervin: De oraculorum Sibyllinorum elocutione. Rostock, H. Warkentien. Gr. 8°. M. 1.20.

Pfeiderer, Otto : Das Christusbild des urchristlichen Glaubens in religionsgeschichtlicher Bedeutung. Vortrag. Berlin, Georg Reimer. Gr. 8°. M. 1.60

Telmann, Konr.: Tod und Leben. Roman. Dresden, Carl Reiszner. Gr. 8°. M. 3.— ; geb. M. 4.—.

Vries, Prof. Hugo de: Befruchtung u. Bastardierung. Vortrag. Leipzig, Veit & Comp. 80. M. 1.50.

Zapp, Arthur: Ueber die weibliche Rratt. Komati, Dresden, Carl Reiszner. 8°. M. 3.— ; geb. M. 4.—.

ITALIË.

Conigliani, C. A.: Saggi di economia politica e di scienza delle finanze. Turino, Frat. Bocca. 8°. 8 1.

Mari, Fr.: II codice di Hammurabi e la bibbiaRoma, Desclée, Lefebvre & Co. 8°. 3 1.

Maruffi, G.: La Divina Commedia considerata quale fonte dell'Orlando furioso e della Gerusalemme liberata. Napoli, L. Pierro. 16° 2 1. 50 c.

Sergi, G.: L'evoluzione umana individuale e sociale Turino, Frat. Bocca. 8°. 3 1. 50 c.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

P. Noordhofff.

In schrille tegenstelling met nu vijf jaren geleden, toen, ongeveer tezelfdertijd, de geëerde naam van P. N o o r d h o ff op deze plaats stond afgedrukt als opschrift boven een ter herinnering aan zijn veertig jarig werkzaam beroepsleven en vruchtdragenden arbeid gewijd artikel van een oud-leerling en steeds trouw gebleven vriend, staat thans die naam hier met een teeken, dat aanduidt, voor wie Noordhoff liefhebben en hem hoogachten, een zeer droevige gebeurtenis: zijn overlijden.

Aangewezen, om van dit feit melding te maken, kunnen wij voor dezen oogenblik slechts getuigen, dat de mare algemeen bij d:n boekhandel heeft gewekt een oprecht deelnemen in de smart, welke, het verscheiden van den zoo zeer beminden echtgenoot en vader plotseling teweeg brengt in zijn door liefde saamgesmede huisgezin. Levendig mede het besef wat de Vereeniging in hem verliest. Noordhoff was een der waardigsten harer leden, die met zijn wakkeren geest ettelijke malen in het bestuur heeft meêgewerkt tot haar belang, den bloei tevens van het Nederlandsche boekhandelaarsbe drijf, waarin zijn firma, door de stoere werkkracht van haar stichter, reeds jaren lang, een hooge, eervolle plaats bekleedt.