is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 76, 22-09-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DÈN BOEKHANDEL

Aan den Boekhandel.

AMSTERDAM, 21 September 1903. M. H.!

Den 20 Aug. j.I. kondigde ik in dit blad de verschijning aan van het Prospectus van een nieuw Groot Boek op het gebied der Nederlandsche Kerkgeschiedenis:

Amstels Kertelrjï Leven geanrenJe cle eerste zestig jaren fler Vrijheid (1578-16J8).

door Dr. ft. Jf. VOS Ar.

en zond ik aan alle b2langstellende Confraters dat prospectus, met inteekenlijsten en aanbiedingscirculaire.

Thans is dat Boek verschenen, en worden de bij aanbieding genomen exemplaren verzonden.

De bijval die deze kostb.tre uitgave, tot dusverre, dus voor hare verschijning, reeds heeft 'mogen ondervinden, heeft mijne stoutste verwachtingen overtroffen, en den 30 Augustus werd zij vereerd ■■■ et de inteekcniiig van H. M» de Koningin—Moeder.

Het is een schoon boek, dat niet alleen een voorname plaats onder de nieuwste wetenschappelijke werken op dit gebied zal innemen, maar ook, door rijke illustratie en sierlijk bindsel, voor cadeau zich uitstekend eigent.

Met het oog op den beslist gestelden slottermijn voor de aanbiedingsvoorwaarden, 30 September, noodig ik H.H. Confraters, die dit nog niet deden, uit, mij hunne bestellingen te zenden; verhooging van premie kan toch altijd nog tot 30 dezer geschieden, en door de eenmaal voorhanden exemplaren zullen stellig gemakkelijk nog vele andere geplaatst kunnen worden. [33col Hoogachtend,

Uw dw. dnr. Warmoesstraat 35. G. D. BOM H.Gz.

Zooeven verschenen:

LEERBOEK

DER

Vlakke Meetkimtfe

door

D. B. WISSELINK.

4c druk.

Herzien door W. J. WISSELIrlK.

♦ ♦♦♦♦♦ Prijs f 1.60. ♦♦♦♦♦♦

Universiteitsr/ids

-=- i9o3-i9o4 -=-

Op verzoek van het Rectoren-College

uitgegeven door

Dr. P. C. MOLHUYSEN. In linnen band. Prijs f 1.—.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ Leiden, . L33°9l voorheen 18 Sept. 1903. E. J. BRILL.

•i» Bij ons verschijnt heden: ^

| di M m in Iniiifl, s

•j. Naar hel Italiaansch i|C

•j» door 4fr

* EMILIO DE MARCHI. *

* 306 pagina's, klein mediaan, * % Prqs f 2.50. %

2 De roman is vertaald door den heer jji

* C. VAN NIEVELT, dus uitstekend. .j. 1? Wij bieden dit boek aan: met 10%extra ^

* en de premies 2/i3/4, 4'3Vai 7/6, J5/'2, »ot ^

V i October a.s. LJJ^/J

5?

gorinchem. J. NOORDUYN & ZOON. £

He

frlsn werden verzonden de bii aanb. bestelde

ex., zoomede de comm.-ex. van de

nieuwe uitgave in afleveringen

VAN

SALOMO's SPREUKEN

Gerangschikt en verklaard

door

.1. KOK.

V. d. m., te Nijmegen, ac druk. Allevcriiig I.

Compleet in 17 afleveringen van 25 cent.

Wie meer comm.-ex. of prospectus en inteekenlijsten verlangt, gelieve even aan te vragen. Wie bereid is ermede op flinke schaal te laten colporteeren, kan daarvoor extra conditiën bekomen. Er is met dit uitnemende werk, dat algemeen zoo zeldzaam gunstig werd ontvangen, nog veel te doen. Vooral als het in afleveringen wordt geëxploiteerd, waardoor een nieuw veld ter ontginning wordt blootgelegd.

Kampen. [3308] J. H- KOK.

VERLENGING der aanbiedingsvoorwaarden op

„DE ERVARINGEN VAN EEN JONG COLPORTEUR" i

tot Vrijdag, 25 September 1903 !

Nota bene. Door de familie

De Raadt is het. portret van

IE DE RAADT gratis ver-

kriisbaar eesteld voor de koopers

van dit merkwaardige uu..i.jc. oijuc

bestelling moet echter uitdrukkelijk

worden 0D2eeeven, 01 net ponret ,

verlaned wordt, daar net aiieen

OP AANVRAAG Dy ae DoeKjes

tt/nrrlt tnesrezonden. 33'°

's-GraYcnliBgc. .T. S. TOORHOEVE.i

MUSEUM

Maanfltilaa voor Philolop ea

KALENDER ♦

onder redactie van

P. J. BLOK, J S. SPEYER en B.SÏMOES,

Hoogleeraren te Leiden en te Groningen. H.H. Confraters, die bij den aanvang van den elfden jaargang een prospectus onder hunne clientèle willen verspreiden, gelieven ten spoedigste het benoodigde getal aan te vragen. [3311] A. W. SIJTHOFF. Leiden, 21 Sept. 1903.

GROOTHANDEL

IN

KERKBOEKEN.

Alle nummers zijn In voorraad en dus direct leverbaar. Vraagt s. v. p. prijscourant en zendt eesi proclorrtcr. I'riiua Itlmlwerk ÏO tot 85 pC. beneden alle andere prijzen. 13312]

DOE UW VOORDEEL!

I Veendam. M. »• DE LANGE.

♦♦ ♦ ♦ 1904.

De ondervinding der laatste jaren heeft uitgemaakt, dat de maandkalenders tot een der beste reclame-artikelen behooren, dat wil zeggen: de PRACTIiCHE maandkalenders, die worden opgehangen en dagelijks geraadpleegd.

Door bijzondere omstandigheden zijn wij in staat, uiierst practische maandkalenders bij minstens 100 stuks tegen zeer lagen prijs te leveren. Boven den kalender wordt gedrukt firmanaam, adres en wat verder verlangd wordt.

De kalender draagt dan geheel het cachet, alsof hij expres voor den besteller was gemaakt.

Door een zeer uitgebreid tarief van post en telegraaf en een goede uitvoering in twee kleuren,

zal de kalender op el/c Kauiojr en in eme nuisKa-

mer zeer gewaardeerd worden. L33t3J Boek- en Steendrukkerij „DE IJSEL", DEVENTER.

TERUGVRAAG.

Gouin, Handl. voor de beoef. der Hoogduitsche

taal door Dr. J. J. A. A. Frantzen, deel I / 1.25. Gouin, Handl. voor de beoef. der Fransche taal

door C. A. Hofman, deel I ƒ 1.25. N. L. W. A. Gravelaar, Opgaven ter toepassing

van de Theorie der Rekenk. Ie deeltje f 0.60. Jacs. M. Vos, Van oude tijden tot heden. 5e druk

/ 1.90, geb. / 2.25.

Van bovenstaande uitgaven zijn herdrukken ter perse. Ex. ter ruiling worden p. 0. couvert Bestelhuis terug verwacht. (33'4] Groningen, 22 Sept. 1903. P. NOORDHOFF.

JVl. D.VENNEMA, te Eenrum, vraagt nieuw,geb.: 1 H. C. Spruijt, Duitsch zonder meester (uitg.

Noordhoff). Aanb. per post. Biedt aan: 1 De Wet, Strijd tusschen Boer en Brit, geb. Meestbiedende. [33 r51

SwETS & ZE1TLINGER, te Amsterdam, zoeken: Fremery, Cartularium Marienweerd; Sehrader, Wolververij, stoffenververij; Berghuis, Betimmeringen, kappen, daken; ld., Handbk. v. d. smid; ld., Handbk. steenhouwers; Thorbecke, Aantcek. grondwet; Waterbouwkunde'. I Beschoeiingen, II

Sluizen, vi romers, vil cevioenngen, vou. cn aiz.; Fruin, Verspreide geschriften; Werken histor. genootschap, 3e ser. 7 en 8: Bontemantel, Regeering v. Amsterd ; Bodenstedt, Liederen v. Mirza Schaffy; Büttikofer, De levende dieren. l33'°1

A-angeboden a contant, gebonden en nieuw, onder het Nr. dezer Advertentie, met 40%:

Stoett, Spreekwoorden, kl. ed.; Gunther, A manuel; Leopold, Een sleutel l/ll; ld., Oud en nieuw; De Raaf, Tweede leerjaar; Van Wageningen, Gids v. gymnasiasten; Hoekzema, Gleanings Eng. poetry; Van Rijsens, Hist. leesbk. I/II; ld., Gesch. des vadert; Schröder & Zaayer, Scheikunde; Duyser, Ncderl. spraakk.; Baljon, Comment. evang. Mattheus; Bos, I'laatkunde I; Van Noppen, Leerbk. aardr.; Matthes-Leendertz, Beste schrijvers; Vos, Van oude tijden; Sluyter, Dierl. parasieten. [3317]

TE KOOP:

BRINKMAN

gebonden, half marocco,

1790—1832, 1833—1849, 1850—1882 uitverkocht; 1882—189 [, 1891 —1900, alle met titelcatalogus en repertorium. Geheel compleet. [3318]

««^■eK^iten nnrlpr Nr. Hpzer Advertentie:

I ,.i>.„k.r»'c Vlirnnr,! Vprum. iRll IQOI . in

17 deelen, gebonden (in elk een register) met alphab. register tot en met 1892. Van 1870—1880, 2e vermeerderde druk. L33IQ1