is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 79, 02-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

485

damsche Boekhandel» te Amsterdam. Doel: het drijven van een handel in boek- en plaatwerken, het exploiteeren van leesbibliotheken en leesgezelschappen en wat verder tot het vak behoort, alles in den ruimsten zin. Duur: 25 jaren. Kapitaal: / 15000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot ƒ 500. De storting op de bij de oprichting geplaatste aandeelen moet geschieden in contant geld terstond na verlijden der akte van oprichting. De overige 13 aandeelen zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na dagteekening dezer akte.

Rij den uilgever Corn. Daniels (Amsterdam) ligt o. m. ter perse een historisch sociale roman, getiteld, «Thalia», door Melpomenus, onder welken schuilnaam zich verbergt een hooggeplaatst staatsambtenaar, die in de litteraire kringen welbekend is.

nnrlf-r den naam Soenda Berita is bij de firma

G. Kolff & Co. (Batavia) een nieuw maleisen weekblad verschenen. Het is in hoofdzaak besterad om de maleisch-lezende bewoners van NederlandschIndië voor te lichten op allerlei wetenschappelijk gebied, voor zoover dat hun van nut kan zijn.

Auteursrecht. - Het Alg. Höl. meldt: Ter vergadering van de «Association internationale litteraire et artistique» te Weimar is door verschillende leden met afkeuring gesproken over de achterlijkheid van Nederland, wat betreft de internationale bescherming van auteursrechten.

De duitsche boekhandel en de wetenschap. — Wij ontvingen een overdruk der «kennisgeving»

van het Bestuur des »Börsenvereins derdeutschen Buchhtlndler», verschenen in het Börsenblalt van 25 September 11. Op waardige wijze spreekt hierin het bestuur zijn meening over prof. Bücher's beruchte «Denkschrift» uit, verklarende allereerst, dat de duitsche boekhandel den schrijver dankbaar zou geweest zijn, indien hij, wat men van een hoogontwikkeld man, een ernstig geleerde had mogen verwachten, met »eine sachliche Arbeit, eine nutzbringende Kritik» ware te voorschijn gekomen. Echter heeft hij goed gevonden, in een strijdschrift, dat op valsóhe voorstellingen en onware feiten, dus op geheel onvertrouwbare grondslagen berust, zoo veel mogelijk argwaan te wekken tegen de bedoelingen en handelingen eener groote klasse van nijveren en kooplieden, ten overvloede dezen, door de vestiging van een «Schutzverein», afbreuk te doen.

Het bestuur wenscht den schrijver van «Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft» niet

te wijzen op al de dwalingen en ongerechtigheden in dat boek vervat; trouwens, van den kant der door hem gescholden uitgevers en debitanten hebben al ettelijken den professor op zijn plaats gezet. Doch tegen zijne tot het «Börsenverein» gerichte aantijgingen wil het bestuur de leden in herinnering brengen, dat het juist dit Verein geweest is, waarvan sedert 1825 de strijd tegen den nadruk is uitgegaan, dat het den weg ter bescherming van auteursrechten in Duitschland gebaand heeft, aan de tot standkoming der Berner-conventie krachtig medewerkte, voor Duitschland een »Verlagsrecht» schiep enz. enz. Trots al deze, zoowel voor de auteurs als voor den handel nuttige maatregelen en instellingen, noemt de hoogleeraar Bücher het

Verein een orgaan, dat zijn taak inhet maatschappelijk leven der natie zeer gebrekkig vervult.

Het Börsenverein heeft voorts tegen oneerlijke concurrentie strijd gevoerd, handelsgebruiken aan wettelijke bepalingen gebonden, eindelijk, door het vasthouden aan den particulieren prijs, de gelijkstelling van alle debitanten tegenover hunne afnemers bevorderd. En dit heet dr. Bücher »eine uber die Wissenschaft verhangte Besteuerung, die Unterdrückung des freien Verkehrs, unchristliche Wucher».

Wat het «Akademische Schutzverein» betreft, herinnert het bestuur aan de artikelen in het reglement, waarbij den leden verboden wordt aan dezulken te leveren tegen den wil der uitgevers, en onder zekere voorwaarden slechts, wanneer de Uitgevers in de levering toestemmen.

Een afdruk der «kennisgeving» is vanwege het bestuur der «Börsenvereins» gezonden aan alle professoren en leeraren van universiteiten en technische hoogescholen in Duitschland, Oostenrijk en duitsch-Zwitserland. Den boekhandd staan exemplaren kosteloos ter beschikking.

Censuur in Duitschland. — Nogal gerucht verwekt heeft het dezer dagen door het Amtsgericht te Berlijn (1) uitgevaardigde bevel tot inbeslagneming van afl. 5, 6e jaargang, der »Kriegstechnische Zeitschrift», eene uitgaaf van E. S. Mittler & Sohn, oköniglichc Hofbuchhandlung» te Berlijn.

Wegens gebrek aan ruimte, ook in d i t nummer, zal de «Lijst der in September geplaatste advertenticn» in het Nr. van 6 October worden opgenomen.

ADVERTENTIE N.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwden Grootvader,

JOHANNES JACOBUS GROEN,

in den ouderdom van ruim 68 jaren.

Uit aller naam, Wed. J. J. GROEN—Sega ar. leiden, 28 September 1903. [3i'"j

BOEKHANDEL ter mum aai i*.

Door bizondcre omstandigheden wordt in eene welvarende provinciestad (Z.-H.) eene bloeiende DOEK- en KUNSTHANDEL ter overname aan-

Seprachtige gelegenheid voor iemand met voldoend kapitaal om zich te vestigen. _

De eigenaar is bereid den kooper eenigen tijd ter ziide te blijven staan. [34'7]

Reflectanten gelieven zich te adresseren onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad.

"I^STUITGEVER

wiens zaak 35 jaren bestaat, doch die daarbij een Stoomkunstdrukkerij uitoefent met relatie, in binnen en buitenland, wenscht zich wegens gevorderden leeftijd van zijn uitgaven, waaronder vele nieuw en nog in bewerking, geheel te ontdoen. Ook Is bij cvcnt^el bereid een COMPAGNON in zijn zaak op te nemen.

Uitstekende gelegenheid voor een jong uitgever, om zijn zaak uit te breiden of vooreen jongmensen om zich als zoodanig te vestigen.

Alleen directe brieven worden beantwoord, brieven van tusschenpersonen niet, terwijl geheimhouding beloofd en verlangd wordt.

Br fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [34'M

Zooeven verscheen bij de HOLLANDIA-DRUKKERIf, te Baarn :

Waartoe Reorganisatie van Hooger-, Middelbaar- en Lager-Onderwijs,

door ©r. O. V. S.

Prijs / 1.25 ci68 blz. royaal 8 >.

Aanbiedingsvoorwaarden blijven geldig tot 15 October a. s.: 20 pC. en 10 pC. extra met premiën . 4/37* 7/6, 15/12, enz. [34"9]

Deze hoogst belangrijke brochure behandelt zoowel het Ontwerp van Wet al» dc arbeid der Commissie, uitsluitend met het oog op een deugdelijke nationaic opvoeding.

Nederlandsche Volksliederenboek

samengesteld door DANIËL DE LANGE, Jhr. Mr. J. C. M. VAN RIEMSDIJK en Dr. ö. KALFF. Iê3 Liederen voor Zang en Klavier Vierde, vermeerderde druk. Van bovenstaand verschijnt dit jaar nog een nieuwe druk. Confraters, die nog exx, van den 4011 druk hebben staan, kunnen deze tot 15 October as. ter ruiling inzenden.

Amsterdam. [3420] S. L. VAN LOOY.

ordt gevraagd, tegen 1 Januari, een flink BEDIENDE (intern), volkomen bekend met den boekhandel en aanverwante vakken, zelfstandig kunnende werken. Brieven, met opgaaf van verlangd sa'aris, onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. L342I1

X" een zich ontwikkelenden Boekhandel is plaatsing voor een AANKOMEND BEDIENDE. Kennis van dc moderne talen strekt tot aanbeveling. Aanvankelijk salaris / 30.— per maand.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3422]