is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 80, 06-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DUOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs, 15 ct. Rewijsnrs. ic ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging.of ein abonncnt, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar : ƒ 3.—, binnenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No. 80.

DINSDAG 6 OCTOBER 1903.

Advertentiën. Voor leden der VerceDÏying: I—5 regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van n i e t-g eabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Hoeken» voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Het auteursrecht op den inhoud van dit Blad wordt verzekerd volgens de bepalingen der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° 121). Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 8 BLADZIJDEN

Van 15 October tot 15 December zal het Nieuwsblad voor den Boekhandel driemaal per week, nml. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, verschijnen.

De Administr.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Faillissement H. G. KOSTER C. Jz. Leden der Vereeniging, die mij in bovenstaand faillissement hun belangen wenschen op te dragen, gelieven zoo spoedig mogelijk hunne rekeningen in te zenden met de volmacht, bedoeld bij art. 7 van het Reglement. Curator is Mr. E. A. L. BOAS.

C. A. ADRIAANSEN.

Corresp. voor Amsterdam. Amsterdam, 5 Oct. 1903.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalings

recht zijn sedert de laatste opgave ingekomen. Het Bewijs tot het recht van uitgave in de Ne-

derlandsche taal van HEDIN, SVEN, lm Herzen von Asien. Van den

schrijver verkregen 28 September 1903. Aange-

teekend 2 October 1903, door G. MosMANa SüNlüU,

te Venlo.

De navolgende werken: DOYLE, A. CONAN, Beyond the city. New-York,

op 28 September 1903, door A. W. Bruna &

Zoon, uitgevers, te Utrecht. V1EB1G, C, Das Schlafende Heer. Roman. Uit:

Ueber Land und Meer 1903/04^0. 1 en volgende

nummers, op 2 October 1903, door C. H. E.

Breijer (Kemink & Zoon's Boekhandel), te

Utrecht.

TORAUDE, L. G., Voyage autonr de mon berceau. Paris 1903, op 2 October 1903,door VAN Benthf.M & Jtjtting, te Middelburg.

SHEENAN, Rev. P. A , My new Curate. A story. Boston and London 190J, op 2 October 1903, door J. W. van Leeuwen, uitgever, Hoogcwoerd 89, te Leiden.

HEGELER, wilhelm, Pastor Klinghanimcr. Roman. Zweite Auflage. Berlin 1903, op 4 October 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van H. J. W. Becht, uitgever, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gomt,

6 O.tobci 1903. KefeertgnUhl 4*>y.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland. Albrecht, Dr. med. J. F.: De gelachtsziekten, hare herkenning, behandeling, en genezing. 2e druk. Utrecht, Firma P. ]. Diehl. 8°. [20 x 13]. (115 blz.).

ƒ--3Ó

Populair geneeskundige Bibliotheek. Albrecht, Dr. med. J. F.: Het geslachtsleven van den mensch. Raadgevingen voor gehuwden en volwassenen van beiderlei kunne. 2e druk. Utrecht, Firma P. J. Diehl. 8°. [20X13SJ. (126 en 2 blz.). f -.30

1'opulair geneeskundige Bibliotheek.

Album der natuur. Red.: E. van der Ven, Hugo de Vries, R. S. Tjaden Modderman, P. F. Abbink Spaink, H. C. Redeke, G. J. W. Bremer. 1903/04. Afl. 1. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [-245 X 16]. Per jrg. (12 afl., m. pltn.) / 4.80

Bartels, H. T.: Leerling bij de Hollandsche IJzeren

Spoorwegmaatschappij. Studie-en exarnengids of

vakhand leiding ten dienste van hen, die examen willen afleggen voor leerling bij de H. II. S. M Leiden,. J. W. van Leeuwen. 8°. [20X 13S]. (VIII, 40 blz.}. ƒ -.40

Bartels, H. .T.: Het metriek stelsel in vragen en opgaven. Met de hoofdpunten der theorie. Voor het onderwijs en zelfstudie bewerkt. Leiden, J. W. van Leeuwen. 8°. [20XI35]. (39 blz). / -.30

Berken, Tine van: Meidorens. Drie verhalen,geïllustreerd door Jan Sluyters. 2e druk. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. f20x13]. (ni> lfiu blz-> '"• 6 pltn.). ƒ -.90; geb. / 1.25

Uit logeeren. - Jonge vechtersbazen. - Hcsters gebrek.

Bibliotheek, Populair geneeskundige, zie: Albrecht, Dr. med. J. F.

Bruinvis, C. W.: Het geslacht Ondensteyn te Alkmaar en zijne verwantschap met het geslacht Elias. Rijswijk, Genealogisch en heraldisch Archief. Fol. [32 X 245] (4 blz.). ƒ-75

Overdruk uit het „Algem. Nedcrl. Familieblad».

Carlyle, Thomas: Geschiedenis der fransche revolutie. 4e, herziene druk, met belangrijke aanteekeningen en verklaringen door H. van Enck. Geïllustreerde uitgave. Afl. ï. Nijmegen-Amhem, Gebr. E. & M. Cohen. Gr. 8°. [28x20]. (Dl. I: blz. 1—40).

Per afl. / -.25

Kompleet in 30 afleveringen, 3 deelen f7.50, geb. ƒ 0-9°' Christophilus: Gij zult toch den nieuwen paus erkennen ? Amsterdam, G. D. Bom HGz., firma J. J. H. Remmer. 8°. [24 X 16]. (16 blz.). ƒ -.10

50 ex. r 4-—. '™ ex./?.5o.

Clercq, M. P. de: Eerste zestal coöperatie-novellen. Amsterdam, Joh. G. Stemlet' Cz. 8°. [23 X 16*]. (VII, 190 blz.). / 1.40

Coloma, 1'. Luis: Novellen. Uit het spaansch vertaald door W. van Nieuwenhoff. 2e, herziene druk. Leiden, J. W. van Leeuwen. 8°. [20 x 14]. 2 dln. (VI, 136; VII, 137 blz.).

ƒ 1.40; in 1 bd. f 1.90 Forens, De. Weekblad boven de partijen, ie jaargang. 1903/04. No. 1. (3 Oct.). Baarn, Hollandiadrukkerij. Fol. [46x33].

l\r jrg. (52 nis.) / .".60, fr. p. p. ƒ 3 Mi. nis. g -.05

Groen van Prinsterer, Mr. G.: Ongeloof m revolutie. Eene reeks van historische vooi lezingen. 3e uitgaaf. Amsterdam, H. A. van kattenburg, 8°. [25x17]. (XVI, 413 en 13 blz.).

f 2.90; geb., hfleJ. / 3.90

Gunning, Dr. J. H.: De eenheid des levens, naar Spinoza's Amor intellectualis. Nijmegen, Firma H. ten Hoet. 8°. [23X15J. (156 .blz.). ƒ 1.90

Hij blijft getrouw. Door J. B. Amsterdam. W. Kirchner. 8°. [20XI35]. (130 blz, m. 3 pltn.).

/ -.60; gnb. / .-.90

Als premie bij den scheurkalender; „Uit de t« .temen des heil», f -.,0.

Jansma, T., zie: Zwier G.Hzn., W., en T. Jansma.

Juynboll, Dr. Th. W.: Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer der Sjafi'itische school. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vh. E. J. Brill. 8°. [24x1",]. (XV, 396 blz.). ƒ 5 25; ^-eb. / 5.75

Kinderwereld, De. Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes, onder redactie van P. Louwerse. tie jaargang. 1903/04. /vil. 1. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 5° [-.ixiö5].

Per jrg. (12 afl.) / 3.60, fr p. p. / 4.20

Kleingeld, C.: Behandeling van enkele eenvoudige leeslessen. Hoogeveen, C. Pet. 8\ [20x141. (34 blz.). / -.50

Kriebel, Henriëtte: Voor onze kleintjes. 30 zangversjes. 2e ditje. Rotterdam, Wer.k & Lirkhoff. 16°. [i85xi3s]. (36 blz.). ƒ-.35

Lennep, Mr. Frank K. van: Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der erfgooi -s. Amsterdam, J. II. de Bussy. Gr. 8°. [26 X 16*]. (124 blz.).

ft.-

Lummel, J. H. van: Meesterwerken. Mc M 2 gekleurde platen. Afl. 1. Rotterdam, D, Bolle. 8°. [205 x I45j.

Per afl. / -.10

Kompleet in 15 afleveringen.

De smidge/.el van Utrecht. 5e d.uk. (VI, blz. 1-4»).

Modelstudiën, Twintig, van het vrouwelijk lichaam, ten dienste van schilders, beeldi juwers enz. Amsterdam, A. van Klaveren. S°. [225xi4s|.

ƒ-5o

Mtihlbach, Louise: Historische romans. Bewerkt door M. K. [Nieuwe uitgaaf]. Nijmegen-Arnhem, Gebr. E. & M. Cohen. 8°. rig'x 135].

Per dl., bij inteek. / -.60 Kplt. (10 dln.) ƒ6.— ; geb. » 10.— Afi. dln. i) -.75; geb. » 1.15

I. Maria Theresia en de Pandoerenoverste Frall** von der Trenck. ie dl. (353 en 2 blz.).

Mulder, Lodewijk: De kiesvereeniging van Stellendijk. Blijspel in 4 bedrijven [5 h., 2 d.]. ?e druk. 's-Gravenhage, J. W. N. Koch. 8°. I20X13SI. (118 blz.). , ƒ-.90

Mell, Chr. A. C, zie: Ymker, J. H.

Onderwijzer, De studeerende. Tijdschrift, onder redactie van S. de Gast Jzn. en H. van Strien, 11e jaargang. 1903/04. Afl. 1. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8° [**Xl6»J.

Per jrg. (12 afl.) / C-, fr. p. r. ƒ 6.y>