is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 80, 06-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NlÈüWSBLAD VOOR ÜËfï ËOÈKHAtfDËL

Hen LETTERKUNDIGE en JURIST zoekt een uitgever van goeden huize, genegen om heni, onder nader ovi reen te komen voorwaarden, eenige uitgevers- of redactie-werkzaamheden op te diagen. Brieven "onder letter X. IJ. Boekh. J. LOKKER, te Voorburg. . . f3453]

VOL'OWTAI

kan op nader overeen te komen voorwaarden geplaatst worden in een flinke debietzaak, waaraan verbonden bloeiende drukkerij en binderij, mits algemeen ontwikkeld en bekend met moderne talen.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau aan het Bureau. [3454]

H H. UITGEVERS.

Een beschaafd PERSOON, bekend met de colportage, wenscht zich er geheel aan te wijden.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3455J

GROSSIERS tN PAPIER.

Betrekking gezocht door een zoon van een Papierfabrikant, oud 25 jaar, P.G., hetzii als REIZIGER of IN WERKPLAATS. Is ook bekend met plakmachine, druk- en stereotypeinrichting, enz.

Fr. brieven onder letter H. 837, Boekh. A.puli. ter Gunne, Apeldoorn. [3456J

_L en einde ongewenschte veronderstellingen tegen te gaan, naar aanleiding van het in vele couranten opgenomen onjuiste bericht, luidende: «zekere D. sedert vele jaren Bediende in een Boek-en Kunsthandel te 's-Hertogenbosch, is sedert eenige dagen verdwenen», dient ter opheldering, dat niet D., doch G. v. B., loopknecht voor dezelfde zaak, een paar dagen zoek is geweest.

A. W. DIETZ, ie Bediende in de Boek- en Kunsthandel van T. H. Ytsma, te 's-Hertogenbosch. [3457]

T

er perse, om begin Nov. te verschijnen:

KUNST EN MAATSCHAPPIJ

door

WILLIAM MORRIS.

Vertaald uit het Engelsch door Mevr. M. HUGENHOLTZ—ZEEVEN. en van een levensschets voorzien door HENRI POLAK. Dit werk wordt in 2 uitgaven uitgegeven, de luxe-uitg. in 200 ex. gedrukt op echt oudholl. papier met hoofdstuk - titelvignetten, beginletters door s. H. de ROOS, en 7 reproducties van de beroemde Kelmscottpressdrukken van MORRIS. Deze luxeuitg. komt alleen in perk. geb. in den handel a f 13.50 part. prijs.

De gewone uitg. f 8.90 ing., f 3.40 geb. Provisie: 20 en 10% en 4/3[/2, 7/6, 14/12 enz. Dezen aanbieding is geldig tot verschijning 1 Nov.

Tevens verschijnt er:

Sociale Bibliotheek No.

5.

trusts en kartels

door F. W. WIBAUT.

Zooals men ziet, is dit Nr. 5 dezer hoogst bilangrijke bibliotheek van, voor het overgroote deel, oorspronkelijke boeken.

Over dit onderwerp, de bilingrijke vraag van den dag: «Wat zal de toekomst zijn van de Trusts», is in de Neder), taal nog niets verschenen.

Grootte 256 pag. Abonn.prijs: f 0.70 ing., geb f i.io. Deze prijs is alleen voor abonnés, die ingeteekend hebben voor serie I (10 boekjes).

Afzonderlijke prijs: f 1,85 ing., geb. f 1.65. 25% en 4/3%, 7/6.

l3458J Uitgever

Amsterdam. a. B. soep.

AAM HEN MOEMHANMïWjMj*

Dezer dagen verschijnt:

OP

DE

HOOGTE,

Maandschrift voor do Huiskamer

: : : : : Prijs per jaargang ƒ 3.—. : ; ; : ;

Dit tijdschrift, op fraai papier gedrukt, zal maandelijks een aangename verschijning in de Huiskamer zijn. Het zal zich niet in ééne richting bewegen, doch alle eischen van het gezinsleven omvatten.

Behalve de gewone rubrieken als, kalender, nuttige mededeelingen van allerlei aard, over posterijen, telegraphie, verjaardagen van het koninklijk huis, feestdagen van verschillende gezindten, wenken en recepten, worden door medewerkers van naam verzorgd de rubrieken:

Van verre en nabij — Algemeen populair overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis in de afgeloopen maand.

Uit en thuis — Beschrijving van mooie plekjes zoowel in ons land als in het buitenland, met illustraties, evenals de beschrijving van binnenen buitenlandsche steden en hare bezienswaardigheden.

Literatuur — Oorspronkelijke schetsen of novellen van bekende letterkundigen.

Causerieën ■— Over allerlei onderwerpen van actueel belang of waarom de abonnés vragen.

Muziek — Causerie op muzikaal gebied.

Dramatisch overzicht — Verhandeling over het tooneel en beoordeeling van de nieuwste werken.

Opvoedkunde en kinderverzorging — Bijdragen over paedagogiek.

Kamerversiering — Populaire verhandelingen over smaak en de versiering van ons huis.

Boekbeoordeeling — Critieken over de meest belangrijke boekwerken die vetschijnen.

Betrekkingen voor jongens en meisjes — Geregelde opgaven van betrekkingen van allerlei aard, met opgaven der eischen daaraan gesteld en opleiding daartoe.

Bloemhof—Causerie over de verzorging van planten en bloemen.

Hoenderhof — Wenken en raadgevingen voor de verzorging der hoenders en vogels.

Recht en Wet — Opstellen en beantwoording van vragen van allerlei aard betrekkelijk recht en wet, waartoe een advocaat van naam aan het tijdschrift zijn medewerking heeft toegezegd.

Medische- en Hygiënische Vragenbus — Populaire mededeelingen, voor welke rubriek een bekwaam arts zich bereid verklaarde, de verschillende inkomende vragen te behandelen.

Modes — Causeriën over modes, en alles wat op kleeding betrekking heeft in de wisselende seizoenen, met illustratiën.

Voor onze Jeugd — Prijsraadsels, waaraan maandelijks een prijsuitdeeling is verbonden, opgave van verschillende gezelschapspelen, verhalen en sprookjes.

Verder zullen vragen op allerlei gebied ons welkom zijn en de beantwoording daarvan worden opgedragen aan deskundigen van den eersten rang.

Voor dit degelijke, nuttige tijdschrift is de prijs bijzonder billijk gesteld, zoodat U zult inzien, dat, met op-zicht-zenden alléén reeds een groot aantal abonnés is te verwerven-

In iedere huiskamer is dit tijdschrift op zijn plaats.

Ik beveel het in Uwe warme medewerking aan.

De jaargang loopt van October—October.

Amsterdam. [3459] M. J. PORTIELJE.

A.anvang October verschijnt bij H. TEN BRINK, te Meppel, de zs, jaargang van

NATUURLEVEN.

Populair, Geïllustreerd Weekblad voor Natuurwetenschappen, -— =a Tuinbouw en Bloementeelt.

onder redactie van

jr. .r. hof.

Het bestaan van dit tijdschrift is wegens het verkregen succes verzekerd.

Bij den aanvang van dezen nieuwen jaargang worden Confraters, die op uitgebreide schaal hiermede wenschen te arbeiden, verzocht opgave te doen van het benoodigde materiaal. [3460]

Meppel. H. TEN BRINK.

ZIJ

die in 1902 en 1903 Ex. De Beer-Irving,

ochalekamp, van de grampel & bakker betrokken, gelieven evenveel Ex. van de bijbehoorende «Aanteekeningen» in Commissie aan te vragen om ze den koopers ten vervolge te zenden. Ze zijn onmisbaar. [3461j

culemborg. BLOM & OLIVIERSE.

OPRUIMING.

Wïe zijne winkelknechten of exemplaren van fondsartikelen, platen,photograpliieën,atlassen, muziek, varia, enz. wil opruimen, zende ze naar de auctie van P. Beijer, te Groningen.

Betaling spoedig en onkosten matig. [3462]