is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 81, 09-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fUËÜ WSËL At) VOÖË öeü ËOËKMANDÈL

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t xmx xmx

♦♦♦♦ *T ttft

xmx Van !•!

♦♦♦♦ ♦♦♦♦

I L. PENNING, É

181

♦^♦«J&6Rt>S. :ft::ft: '-ft -S-. •fciRsjRs -ft: -»: -S- ?»* ■•fttfiiffi^èftiaS^èitó A ^méiMéMsiMg JL ift: jRi „•»-. .-RssRs èSé&fcftRê* -'ft: -ft: ->RsaSfiJ&Mfe^pJ

I lVf is §mii jpiiiiiifp 1

IJK II" W 1 II z—,—

♦^♦TP5*f»3«. w: ;w; sj«c*k.-.mc "-«;tj« mcw; rjfe f np^p-^ 'W «pow; -« :ft- ft> '-S^"ÏZ'.''ïf< * ft

♦♦♦♦ ♦♦♦♦

tmx |®|

:g: zijn titan» de fg|

♦♦♦♦ ♦♦♦♦

15: Proefafleveringen, met Prospectussen en een Premieband verzonden, sis

I ♦ ♦♦♦♦ ISI ^V'## «rfisfU'Ii winhelbiljet is ter perse. x*X

$55$ ■—™o&^>i~<$>~i^>i~^— ++++ XmX

De boekhandel bestelde aanvankelijk reeds flink van deze uitgave, zoo- |g|

%£X dat gezegd mag worden, dat er veel verwachting van is. |£|

|g| Dit werk is dan ook geheel en al op een algemeen debiet aangelegd; XqX

XqX het wordt een populaire vaderlandsche historie, doch in den ruimsten zin, |£|

XfèX zoodat alle gegoede en notabele burgers er mee bewerkt kunnen worden. Door Z£X

♦£? de kostbare uitvoering, zoowel als door PENNING's levendigen en tevens tfèX

degelijken schrijftrant zal het ongetwijfeld bij velen hunner in den smaak vallen. |£|

|#t Inplaats van de portretten tusschen den tekst, die niet beantwoorden X£X

t£X aan de eischen die ik stelde, komen betere. *0* ♦♦♦♦

18: —^—

♦•♦ Primo October is daarenboven een bijzonder geschikte tijd om met een dergelijke uitgaaf *0*

XWX °^ ^roo^e scüaa^ *e ^a^en werken, alles hoopt zich dan niet zoo op als een zestal weken later en t£X ♦♦♦♦ de PROEFAFLEVERINGEN maken het mogelijk, ook met vrucht zonder colportage veel te doen. ♦®t De voorwaarden zijn voorts van dien aard, dat nagenoeg zonder risico aanzienlijke winst |H*

|8* te behalen is, 50 pCfc. ± een kans op een viertal belangrijke geldpremiën voor hen, die het f81 hoogste aantal bereiken. (Men zie de aanbiedingscirculaire). Collega's, die uiterlijk primo Novem- Z0&X ♦^J ber minstens 5 Ex. bij aanbieding hebben aangevraagd, kunnen tot op 't verschijnen der 6e X9X X£X aflevering met opklimmend rabat bijbestellen. UÊX Xt£t Prospectussen zijn nog in ruimen getale beschikbaar, en ook nog een beperkt aantal X^X

Xf+X proefafleveringen. RH. Confraters, die van de laatste ongebruikt mochten hebben liggen, zullen |Rt 181 mij zeer verplichten, met die terug te zenden. [3520] |8I

XmX Rotterdam, üct. 1903. D. A. DA AMEN. xftx

♦^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^