is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 83, 15-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- Donderdag- en Zaterdagavond. Redacteur-Administrateur A. S. De RoCHEMONT.

ABONNEMENT. Voor Nederland i ƒ 3.- per 3 maan- Advkrtentikn. Voor 1 e d e n dei Vereeniging: 1-5

den, fr.p. post. Voor het buitenland: ƒ 7.—per halfjaar, . _ M 8 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n 1 e t -1 e d e d fr. p. po.-t. ZevetltlgSte jaargang. - IMO. 03- ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een

Afzondert, nrs. 15 ct. Bewijsnrs. ic ct. iid. ls ƒ0.75, elke regel meei '5 c'-

Het abonnement voov bedienden in den boL-knandel, . , , , ... .

, ,. vj j 17 • • c 1 . ^_ ^ ^T _ „ „ _ . _ Van niet-geabonncciJen kan vooruitbetaling

werkzaam bij een lid der Vereeniging, of einabonnent, DONDERDAG . , . S , A A A

bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ3.—, bin- der kosten van adverteeren gevorderd warden,

nenland, ƒ V5°- buitenland. Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Toeken.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen 15 O C T O B E R I 9 O 3. voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e ü 20 ct.

uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór vooruitbetaling in bons.

tien uur bezorgd worden. r

Het auteursrecht op den inhoud van dit Blad wordt verzekerd volgens de bepalingen der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° 121). Bureau : Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

FAILLISSEMENT TH. KOUSBROEK, FIRMA T. J. KOUSBROEK, te Gouda.

De Curator bericht, dat de lijsten der schuldvorderingen ter griffie der Rechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda zijn nedergelegd en aldaar gedurende zeven dagen ter inzage liggen.

De verificatie-vergadering zal, zooals reeds bericht is, plaats hebben op Dinsdag 20 October a.s., in het gebouw der Rechtbank te j Rotterdam.

Door den gefailleerden is geen accoord ter voormelde griffiën nedergelegd.

W. P. VAN STOCKUM Jr , Waarn. Corresp. v. Z.-Holland.

's-Gravenhage, 13 October 1903.

Bij de Commissie tot regeling va>i hei Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

TH1ES, F., Himmel und Erde. Leipzig 1903, op 12 October 1903, door schalekamp, Van de grampel & Bakker, te Amsterdam.

DU BOIS W. E. BL'RGHARDT, The souls ol black folk. Essays and sketches. Third edition. Clücago 1903, op 13 October 1903, door Kiriierger & Kesper, te Amsterdam, ten behoeve van Vincent Loostes, uitgever, te Haarlem.

MEADE, l. T., The Manor school. A girl's story. London 1905, op 14 October 1903, door de Firma C. M. van' Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van H. C. A. Campagne & Zoon, uilgevers, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

15 October 1903. Keizersgracht 4°9-

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor dc statistiek. Nieuwe volgreeks. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante. Gr. 4° [29x23=]..

XXIX. Statistiek der spaar- en leenbanken in Nederland, over het jaar 1901. (XXV, 349 blz ).

ƒ 1-25

Bijou-agenda, voor het jaar 1904. Utrecht, W. de Haan. I2°.'[i2x85j. (192 blz.).

Linn., verg. op sn. ƒ -.90 Led., » » » » 1.25

Burgersdijk, Dr. L. A. J.: De treurspelen van Aeschylos en Sophokles, vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke. Na den dood des vertalers uitgegeven dooi dr. L. A. J. Burgersdijk Jr. Afl. 1. Leiden, A. \V. SijthorT. Gr. 8°. [28= x 198]. (VII, blz. 1-48, m. e. portr.), Per afl. ƒ -.70

Kompleet in au afleveringen. Dilïgentia, Maatschappij, zie: Voordrachten, Natuurkundige.

Fabius, Mr. D. P. D.: Beginselen en eischen Leiden, D. Donner. 8°. [24X 16j. (UI, 92 blz.). / -.90

Fogazzaro, Antonio: Donkere dagen («Piccolo mondo anticos). Uit het italiaansch, naar de 36e uitgave, met toestemming van den s:hrijver, vertaald door E. J. T. Amsterdam, Van Holkcma & Warendorf. 8°. [22X16J. (347 blz.).

/2.go;geb. ƒ 3 5°

Goupy, Hortense de: De schoonheid der vrouw. Hoe wordt zij verkregen, bevorderd en onderhouden? Practitche gids voor dames van eiken leeftijd.... Met een aantal beproefde en waarlijk vertrouwbare recepten voor hygiënische schoonheidsmiddelen. 3e druk Amsterdam, A. van Klaveren. 8°. [20x14]. (III, 140 blz.) / 1.25

Hillern-Birch, Wilhelmine von: Een oude strijd. Roman uit het ISeiersche volksleven. Vertaald door M. de Hlij-Hendriks. 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. G.br. Belinfante. 8°. [20sx14]. (VI, 354 blz.). / 2.90; geb. ƒ 3.50

Holwerda, Prof. dr. A. E. J.: De hervorming van ons gymnasiaal- en middelbaar onderwijs. Leiden, Boekhandel en Drukkerij v.h. E. J. BrilL 8°. [225x 145j. (II, 25 blz.). ƒ -.40

Overdruk uit de „Mededeel ingen der .Verctfnigtng tot

Knibbeler, A.: De zwerveling, of des dronkaards leven. Dramatische voordracht, met coupletten. Tilburg, W. Bergmans. Tol. [33 x 25] (2 en 3 blz.).

ƒ -.60 Tekst afz. » -.20 Leesbibliotheek voor christelijke huisgezinnen. XLXe jaargang. 1903/04. 's-Hetogenbosch, Maatschappij oDe Katholieke Illustratie». 8°. [iS5xi35J.

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.50 1. Ortmann, Reinhold: Het vergiftigde water. Novelle. (104 blz.). Mandos, Antoon: Peerke Wip. Humoristische drankbestrijders-voordracht. [1 h.|. Muziek van G. Schellekens. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [33 x 25]. (2 cn 3 blz ). / - 60

Tekst afz. » -.20 Meerendonk, F. van: Half elf, kuiper! Komische solo-scène in het belang der drankbestrijding. Muziek van G. Schellekens. Tilburg, W. Hergmans Fol. [33x25] (2 en 3 blz.). f -.60

Tekst afz. » -.20

Moonen, Hub.: Gewetenswroeging van een dronkaard. Dramatische solo-scène. Muziek van G. Schellekens. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [33 x 25]. (2 en 3 blz.). ƒ-.60

Tekst afz. » -.20

Ortmann, Reinbold, zie: Leesbibliotheek voer christelijke huisgezinnen.

Pressensé, Mevr. E. de: Ursula. Naar het fransch. Geïllustreerd door Jan Sluvtcrs. 2e, herziene druk. Amsterdam, H. J. W. Be'cht. 8°. [21x155]. (111, 254 blz.). / -.90; geb. / 1.25

inilnllllllH liillllllllllllll voor jongens en meisjes. Dl. IIL

Schol!, E. F.: De gids voor machinisten bij poldergemalen, op fabrieken,locomotieven en stoom booten, tevens geschikt tot ltiddraad voor fabrikanten, ingenieurs en studeerenden. Naar de 11e duitsche uitgave bewerkt en opnieuw herzien en uitgebreid door N. C. H. Verdam. 7e, herziene druk. Met 557 tusschen den tekst gedrukte houtgravures. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. [22x16] ' Geb. ƒ7.40

Straub, Prof. dr. M.: Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek. Met 102 afbeeldingen. 2e, herziene druk, vermeerderd met een naam- en zaakregister. Leiden, S. C. van Doesburgh. Gr. 8°. [255x 17]. (VI, 326 blz.). / 5.90; geb. / 6.50

Tolstoj, Leo N.: Oorlog en vrede. Historische roman. Vertaald door Titia van der Tuuk. 2e druk. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. [2IXI55]. 3 dln. (337; 284; 297 blz.). ƒ2.40; geb. ƒ2.90

Tsjechoff. Anton: Een gelukkige [en andere novellen] Amsterdam, J. C. Auf der Heide S. H. D. Sm. 8°. [2c5x 10]. (111, 74 blz.)- ƒ -.60

Voordrachten, Natuurkundige, [gehouden in de maatschappij Diligentia], beschreven door P. A. Haaxman Jr. 31e serie. 1902/03. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon. 8°. [235 xi55]. (III, 138 blz.). - ƒ 1.25

Waarschuwingen. Ie en He serie. 's-Gravenhage, Firma H. ]. Gerritsen. Sm. 8°. [>95x 11]. •

Per serie (12 nrs.), in pakjes v. 100 stuks gesort.

ƒ-9S

10 pakjes /"3.-i 25 pakjes ƒ6.50. .

Wetboek, Burgerlijk, zooals het bij verschillende wetten is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 6 Februari 1901, S. 62. Met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen, inhoudsopgaaf en alphabetisch register op de titels en afdtelingen. Uitgegeven onder toezicht van P. H. Jordens. 5e druk. Zwolle, W. E.J.Tjeenk Willink. Sm. 8°. [19x8]. (VII, 477 b!z.). ƒ 1.25

Wetboek van koophandel, zooals het bij verschillende wetten is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 2 Mei 1897, S. 14c Met verwijzing naar de betrekkelijke wetsbepalingen, inhoudsopgaaf, en alphibetisch register op de titels en afdeclingen. Uitgegeven onder toezicht van P. H. Jordens. 5e druk. Zwolle, W. E. I. Tjeenk Willink. Sm. 8° [iyxS]. (VI, 1S3 blz.).

ƒ --75

Wilhelmina-bibliotheek, zie: Pressensé, Mevr E. de. Wijck, D. van: Zestiende zestal kerstliederen voor

scholen en huisgezinnen, op bekende wijzen.

Leiden, D. Donner. 8°. [ig^x 12*]. (8 b'z.). ƒ -.03

Vervolg-aDeveringen van boeken en tijdschrifter.. Brink, Dr. Jan ten: Geschiedenis de Noord-Neder-

landsche letteren in de XlXe eeuw, 2e druk...

bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer.

Afl. 26. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [23x15=]. (Dl.

III: blz. 177—224). Per afl. ƒ-.20