is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 86, 22-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

530

Liefde, J. L. F. de: jongensstrijd. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19x13]- (80 blz., m. 2 pltn. in kleurendr.). Gecart. ƒ -.40

Luiüngh, J. C.: Gods voorzienigheid. Een kerstverhaal voor jonge lieden. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19X13]. (16 blz., m. e. pit. in kleurendr.). ƒ -.125

Mantegazza, Prof. dr. Paul, zie: Volksbibliotheek van het geslachtsleven.

Meer, P. van der: Jong leven. Amsterdam. D. Buys Dz. 8°. L22X155]. 2 dln. (III, 303; 254 blz.).

ƒ 3-9°; Seb- ƒ 4-5°

Nji Sri, Een liefde in de binnenlanden. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. [21 x is5]. (IV, 257 blz.).

ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90

Noyons, E. C.: Eerste leesboekje. Met nieuwe plaatjes van Wilm Steelink. 13e druk. Amsterdam, W. van Gulick. 16°. [18X135]. (24 blz., m. afb.). /--IS

Ophemelt, C. van: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Naar het engelsch. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19x13]. (56 blz., m. 2 pltn. in kleurendr.).

Gecart. f -.30

Pinkhof, Dr. H., zie: Vlugschriften, Hygiënische.

Potgieter, E. J.: Werken. Proza. Pcëzy. Kritiek. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [20 x 14J.

I/II. Proza. 1837—1845. 10e druk. (VII, 354; VII, 329 blz.). ƒ 5 —

Renkema, Ds. W. B. en ds. R. J. W. Rudolph:

De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus, voor de gemeente verklaard. Met een aanbevelend woord van prof. H. Bavinck, prof. P. Biesterveld en prof. H. H. Kuyper. Afl. 1. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°. [26X175]. (IV, blz. 1—40, m. e. pit.). Per afl. f -.2J5

Riem Vis, Wilna.: Vaska en Arina. Een verhaal uit de lijfeigenschap in Rusland. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19x13]. (159 blz., m. 4 pltn.). ƒ -.60

Rode, J. F.: Guide du maitre. Solution succincte des questions posées dans »Varia>>, nouveaux exercices lexicologiques francais. 2me édition. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [2i5xi45]. (52 blz.). ƒ -.60

Rode, J. F. : Varia. Nouveaux exercices lexicologiques frarcais. ime édition revue et augmentée. Amsterdam, J. H. Üe Bussy. 8°. [2i5xi45]. (123 blz.). ƒ I.—

Rudolph, ds. R. J. W., zie: Renkema, ds. W. B., en ds. R. J. W. Rudolph.

Schöttelndreiër, C. F.: De Heer verlaat de Zijnen niet. Een verhaal. 5e druk. Nijkeik, G. F. Callenbach. 8°. [19x13], (15 blz., na. e. pl t.). ƒ-.05

Snouck Hurgronje, C.: Het Gajöland en zijne bewoners. Met eene overzichtskaart van de G,ijöen Alaslanden. Batavia, Landsdrukkerij. [Leiden, Boekhandel en Drukkerij v.h. F. J. Bi ili]. Gr. 8°. [27sxi95J. (XX, 452 blz., m. 24 phn.).

Gecart. ƒ 5.—

Spoorboek, Algemeen, van Nederland. Winterdienst 1903/04. Amsteidam, J. H. de Bussy. Fol. [31 X24]. (172 blz., m. 8 krtn.). ƒ -.25; gecart. ƒ-.50

Tak, F. J. van der: Handleiding bij de studie der staathuishoudkunde. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [195x13]. (III, 242 en 2 blz.). ƒ 1.50

Tromp, C. G.: Wort und Satz. Ein Bündel deutscher übungen zum Erlernen der gebrauchhehsten Wörter und Ausdiücke der Alltagssprache, für Gymnasien, höhere Bürgerschulen, Lehrerseminare und andere Lehranstalten. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [20x13]. (96 en 2 blz.)./-.6o

Veenendaal, E. J.: De grot der hugenoten. Naar het engelsch. 4e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19x13]. (16 blz., m. e. pit.). /-o75

Veka: Het zonderlinge kerstgeschenk. [Uit het duitsch]. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. H9X13I. (40 blz., m. 2 pltn. in kleurendr.). ƒ-.20

Verhorst, A.: De hut in het bosch. Een verhaal. 3e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19 x 13]. (24 blz., m. e. pit.). f - 075

Vlugschriften, Hygiënische. Uitgegeven door de redactie van het tijdschrift «Deutsche Praxis». Vrijgevolgd door dr. H. Pinkhof. Amsterdam, F. van Rossen. 8°. [i95xi3]. Per nr. /-.20 6. Gezonde oogen. (16 blz.). Volksbibliotheek van het geslachtsleven, Van Klaveren's geïllustreerde. Tweede serie. Amsterdam, A. van Klaveren. 8°. [i9xi25J. Per nr. ƒ-.30 Per serie (5 nrs.) i> 1.25

2. Mantegazza, Prof. dr. Paul: Het onvermogen. (61 blz.).

3. Mantegazza, Prof. dr. Paul: De onvruchtbaarheid en de kunst der voortplanting. (63 blz.).

Wageningen, Prof. dr. J. van, zie: Bibliotheca batava scripton-im graecorum et romanorum.

Wildeman. M. G.: Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den eeiw. heer J. L. Jansen C. SS. R. op zijn aanteekeningen in »De Katholiek», dl. CXXIII, bl. 154 — 177. ['s-Gravenhage, M. G. Wildeman]. 8°. [23X15]. (34 blz.). Z. p.

Gratis voor belangstellenden.

Wilkerdon, W. van; Het verloren kruisbeeld. Een verhaal uit den tijd der vervolging. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [19X13!. (192 blz., m. 4 pltn ).

/ -75

Wohlfarth, Günther: Het gebed en de moderne mensch. Uit het duitsch. Met een inleidend woord van dr. J. Herderschee. Leiden, A. H. Adriani. 8°. [195x14]. (IV, 146 blz.). ƒ 1.—

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Biblia, dat is de gansche heilige schrifture... In

de thans gangbare taal overgebracht door dr. A.

Kuyper... Afl. 27. Rotterdam, D. Bolle. Fol.

[32524]. (Dl. I: blz. 833—864). Per afl. ƒ-.20 Dykstra, Waling: De fryske husfrjeon. 1903. Afl. 4.

Ljouwert [Leeuwarden], R. van der Velde. [20 X13].

(Blz. 145—192). Per dl. (6 afl.) ƒ 1.50

Kloppers, P. J.: De zegepraal van het kruis...

Afl. 8. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°.

[275x19]. (Blz. 233—264). Per afl. ƒ -.30

Prospectus.

W. B. Renkema en R. J. W. Rudolph, De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus. Doesburg, J. C. van Schenk Brill.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Becht (H. J. W.). — tïEATRICE HaRRADEN, Klein maar dapper. N. h. engelsch door E. TersteegKeus: De Amsterdammer (weekblad), 9 Augustus : Opr. Haarl. Courant, 14 September. — Gustaf af GEYERSTAM, Levensraadsel. Vertaling van Hendrika Bleeker: De Nederl. Spectator, 26 September. — Gustaf af Geverstam, Nels Tufvesson en zijn moeder. N. h. zweedsch d. Jeannette E. Keyser: De Nederl Spectator, 26 September: De Tijdspiegel, October. — Selma LagerlöF, Jeruzalem I (In Dalecarlië). N. h. 'zweedsch d. Margaretha Meyboom: Opr. Haarl. Courant, 14 September. — Sei.MA LAGERLÖF, Jeruzalem II (In het Heilige Land). N. h. zweedsch d. Margaretha Meyboom: De Amsterdammer (weekblad), 9 Augustus: Kerkelijke Courant, 4 September: Opr. Haarl. Courant, 14 September: Onze Eeuw, October. — C. Tanera, In dienst van den kroonprins: Opr. Haarl. Courant, 3 Augustus.

Bergmans (Ant.). — »Het aardsche paradijs». Hoe het was en waar het lag: De Katholieke School, 10 September.

Beschoor (W. A.). — G. J. v. d. Flier, Na vijfen twintig jaren: De Standaard, 21 September: Geïll. Volksblad v. Nederland, 24 September.

Beijers (J. L.). — A. J. Stilting, De geschiedenis van de spoorwegstakingen en de totstandkoming der spoorwegwetten in Nederland, 1903. De Standaard, 17 Augustus : Vragen Van den Dag, September: De Amsterdammer (weekblad), 6 September: Onze Eeuw, October.

Boekhandel vh. Höveker & Wormser.— F. Bettex, De Bijbel Gods woord : Nederlandsche Kerkbode, 1 Augustus. — J. van den Brand, Nog eens de millioenen uit Deli: De Bazuin, 14 Augustus: De Indische Mercuur, 18 Augustus: Geïd. Volks- I

blad voor Nederland, 27 Augustus. — J. van den Brand, Slavenordonnantie en koelieordonnantie, gevolgd door een ontwerp-arbeidswet:: Geïll. Volksblad voor Nederland, 3 September.

— J. Dekker, Naar Ninevé. Jona's reize: De Standaard, 21 September: De Bazuin, 9 October.

— H. Lankamp, Leerplan voor de scholen met den Bijbel: Kerkelijke Courant, 7 Augustus. — J. F. Rode, Fransche handelsterminologie: De Telegraaf, 20 Augustus. De Katholieke School, 24 September. — P. A. E. Sillevis Smitt, Uit de springader Israëls. Dertien leerredenen over de stammen Israëls: De Bazuin, 28 Augustus. — W. Toose, Handelsonderwijs: De Standaard, 10 Augustus.

Boekhoven (J. van). — J. M. S. baijon, Commentaar op het evangelie van Johannes: Kerkelijke Courant, 7 Augustus. — H. E. G. van de meene, Een bijbelsch-theologische studie over barmhartigheid : Nederl. Kerkbode, 26 September.

Bonn (Erven F.). — Björnstjerne Bjornson, Op Storhove. Drama in 3 bedrijven. U. h. noorsch vert. d. h. Logeman : De Tijdspiegel, September. —J.Everts Jr.,Klein leven: Elsevier's geïll.maandschrift,Augustus:De nieuwe Gids,Augustus:Nieuwe Rotterdamsche Courant,8 Augustus:DeTijdpsiegelr October. — MARCUS, Drie verhalen: Onze Eeuw, Augustus. — Mevr. humphry ward, Lady Rosa's dochter. Vert. d. mevr. Willeumier: Kerkelijke Courant, 21 Augustus: De Tijdspiegel,. October.

Bolle (D.). — W. H. Sonius, De vraagstukken over Engelsche taal en correspondentie der candidaterj ter uitwerking gegeven op examens,, gehouden vanwege de vereeniging van handelsbedienden «Mercurius» : Nieuwe Prov. Groninger Courant, 12 September.

Bom H.Gzn. (G. D.). — G. J. Vos Azn., Amstels. kerkelijk leven van de. eerste zestig jaren der vrijheid: Nederlandsche Kerkbode, 5 September: De Bazuin, 11 September.

Boode (J.). — Gids voor Alkmaar: De Telegraaf,. 2 Augustus.

Borg (G.). —■ »In memoriam»: De Telegraaf, 2 Augustus. — Van het geestelijk leven : Het Centrum, 30 April Ned. Kath. stemmen, Mei: De Tijd, 9 Mei.

Bredée (J. M.). — NlCOLAAS Beets, Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid: Dordrechtsche Courant, 21 September. — Hornburg, Bijbel en Babel: NieuwePaedagogische Bijdragen, 6e afl.: Vragen van den dag, October. — LUBENOW, Waarvoor lever* wij?: Dordrechtsche Courant, 21. September: De Bazuin, 16 October.

Breyer & Zoon. (H. B.). — S. H. Buytendijk, Het veertigjarig bestaan van het christelijk nationaal zendingsfeest: Ons Tijdschrift, September.

Bruna & Zoon. (A. W.).— Fokko bos, Levenslust: De Amsterdammer (weekblad), 2 Augustus. — Cornélie Noordwal, De winkeljuffrouw uit. 1'Oiseau d'or: Het Vaderland, 2 Augustus: De Telegraaf (zondagsblad), 26 September.

Brusse (W. L.). — M. J. Brusse, Boefje: Boon's geïd. magazijn, Augustus: Onze Eeuw, September: Nederland, October. — Maxim Gorki, Slaapstee. N. h. duitsch d. Henri Hartog: Onze Eeuw, Augustus. — J. de Meester, De menschenliefde in de werken van Zola: Onze Eeuw,Augustus.

Bussy (J. H. de). — Sabang baai: De Standaard,

21 September. Buijs Dz. (D.). — Louise Stratenus. Plicht: Het

Leeskabinet, Augustus: Boon's geïll. magazijn,

October.

Callenbach (G. F.). — Enka, Langs verschillende wegen: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 Augustus. — A. v. d. Flier, Toen de duisternis dreigde: De Standaard, 10 Augustus: Geïll. Volksblad voor Nederland, 27 Augustus: Kerkelijke Courant, 4 September: Onze Eeuw, October: De Bazuin, 16 October. — Henrik Scharling, Jövik. Opr. Haarlemsche Courant, 3 Augustus. — Otto Schrieke, Aan menschen van den tegenwoordigen tijd: Teekenen des tijds, afl. 4-

Campen (J.). — A. F. Krull, Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie: Theologisch Tijdschrift, 1 September.