is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 87, 24-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- Donderdag- en Zaterdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

. , AdvertentiëN. Voor 1 e d e n der Vei eeniging: I—5

Abonnement. Voor Nederland: ƒ3.— per 3 maan- . « ,, . , e . , „ . ,, ,. j „.

den frp. post. Voor het buitenland: ƒ 7—per halfjaar, - ^ „„ »j fi_ regels ƒ 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n 1 e t -1 e d e n

h p. post Zeventigste Jaargang. - NO. 87. ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een

Af/.onderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. ic ct. lid 1 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 et.

Het abonnement voor bedienden in den bockhandel, „ T, „ . ,. Van n i e t-B e a b o n n e e 1 J e n kanvooruitbetaling

werkzaam bij een ™ ^ ZATERDAG der ko5ten ^ advertecren gevordevd worden.

bedraagt, bij vooruitbetaling, per halljaai . J 3.—, Oin- »

nenlana, ƒ 3.50, buitenland. Afdeelmg »Gevraagde- en Aangeboden Boeken.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen 24 OCTOBER 1903. voor 1 e d e n 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct.

uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór ]egel| bij vooruitbetaling in bons.

tien uur bezorgd worden.

Het auteursrecht op den inhoud van dit Blad wordt verzekerdTvolgens de bepalingen der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n° 19V).

Bureau: Gebouw »De Koffiehandels, Raadhuisstraat, Amsterdam. .

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

Bij de Commissie tol regeling van het vertaling!recht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

GARBORG, ARNE, Traette maend. 4de Oplag. Krisliania 1897, op 22 October 1903, door de Holi.andia-Drukkerij, te Baarn.

HAMSUN, KNUT, Pan. Af lógtnant Thomas Glahris papirer. Kjöbenhavn 1894, op 22 October 1903, door de Firma C. M. Van GoGH, te Amsterdam, ten behoeve van H. J. W. becht, uitgever, te Amsterdam.

DENNERT, Dr. E., Bibel und Naturwissenschaft. Gedanken und Bekenntnisse eines Natui forschers. Stuttgart 1903, op 22 October 1903. door de Firma B. van der Land, te Amsterdam.

REUTER, GABRIKLE, LUelotte von Reckling. Ronan. Berlin 1903, op 22 Oc ober 1903, dooide HOLLANDSGH-AERIKAANSCHE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ (v.h. JALIUES DUSSEAU & Co.), te Amsterdam.

GREEN, E\ ELYN, EVF.RETT, The faith of Hilary Lovel. A story of Armada days. London 1903, op 23 October 1903, door Kirberger & Kesper, te Amsterdam, ten behoeve van D. A. Daamen, , te Rotterdam.

STEUART, JOHN A., Meribah. A stoiy of devoiion. Uit Sunday at Home 1903, November en volgende nummers, op 23 October 1903, door KIRBERGER & KESl'ER, te Amsterdam, ten behoeve van D. A. DAAMEN, te Rotterdam.

Hetzelfde werk, op 23 October 19c3,door KIRBERGER & KESPER, te Amsterdam, ten behoeve van VINCENT Loosjes, te Haarlem.

LEIAKS, FÉLIX, Trailé de chirurgie d'urgence. Ouairicme édiiion, revue et angmentée. Paris 1903, op 23 October 1903, door J. M. MellenHOEF, te Amsterdam.

A1)LEKSFELD- BALLESTREM, EUFEMIA VON, Pension Malepartus. Leipzig 1901, op 23 October 1903, door de Firma C. M. van gogh, te Amsterdam, 'en behoeve van D. Bolle, te Rotterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

24 October 1903. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland. Aimard, Gustave: Werken. Arnhem-Nijmcgen, Grbr. E. & M. Cohen. 8°. [20x14].

Per dl. ƒ -.30: geb. ƒ -.55 9. Majoor D.elgiès 2e druk. (251 b!/..). 10. Dona Flor. 2e diuk. (248 blz.). Andel, Ds. J. van: Paulus' tweede brief aan de Corinthiers, aan de gemeente uitgelegd. Leiden, D. üonner. 8°. [24X15SJ. / 1.75; geb. ƒ2.25 Bijdragen, Nieuwe paedagogische. Red : W. Jansen, J. D. de Visser Smits, fc Nijland, L. A.Jansen, J. Hobma, P. Oostcrlee, P. A. VersUiijf, en L. C. Post. 4e jaargang. 1903/04. AH. 1 Rotterdam, J. M. Bredcle. 8°. [25X17]

Per jrg. (6 arl.) ƒ 3-—

Buvard-agenda en sous-main, voor het schrikkeljaar 1904. 's-Hcrtogenbosch, «V. C. van Heusden. Fol. No. 55. [44X281. Eén week ƒ 1.75

» r,jf. [39x26]. » » » 1-75 Douma, H., en M. H. Lem: Het zaakonderuijs in de eerste twee leerjaren. (Aanschouwingsonderwiis). 2e, omgewerkte druk. Purmerend,J. Mousses. 8° [2o5x 135 \ (VIII, 386 blz ). / 2.50

Hoekstra, Dr. H.: De volheid des tijds. Kampen, J. H. Kok. 8°. [25 x 16SJ.

i. Kersttijd en jaarwisseling. Vijf leerredenen. (196 blz.). ƒ 1-5°; geb- ƒ I.90

Hoekstra-Kapteijn. Nelly: Voor een liefdadig doel. Oorspronkelijk blijspel in 4 bedrijven. [5 h., 5 d.]. Drieborg, J. Bakker Rzn. 8°. [20=x 133]. (104 blz.).

/ --S°

Huishoudboek. Een voudige handleiding voor Nederlandsche huisvrouwen om op een gemakkelijke wijze hare huishoudelijke uitgaven en ontvangsten aanteteekenen en wekelijks en jaarlijks te kunnen overzien. Samengesteld door een huismoeder. Zwolle, W. E. ƒ. Tjeenk Willink Gr. 8°. [27x20]. (IV, 124 blz.). Geb. ƒ 1.50

Klap Dr. P. A.: Beknopt leerboek der geschiedenis des christendoms. Amsterdam, Egeling's Boekhandel. 8°. [24sXl65]. (VIII, 318 blz.). ƒ3.50

Lem, M. H., zie: Douma, H, en M. H. Lem.

Lubberts, A. A.: Dorpsverhalen. Drieborg, J. Bakker. 8°. [i95x 1351-

I. Hoe Bep en Bes op hun ouden dag met den trein gingen. (229 blz.). ƒ 1 25

Pluim, T.: Schetsen van dieren. Leesboek voor het lager onderwijs. Purmerend, J. Muusses. 8°. [195x13].

3. (III, 79 blz., m. afb.). ƒ -.35

Proosdij, Ds. C. van: De profeet Daniël. Leiden, D. Donner. 8°. [20XI35].

II. Hoofdstuk VII-XII: De profeet der vertroosting voor het uitverkoren volk. ie stuk. (X, 389 blz.). ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75

Quadekker, Kapt.-paardenarts E A. L.: Het paardenboek. Een > geïllustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Met ongev. 900 afbeeldingen in den tekst en 27 platen in zwarten kleurendruk. Afl. I. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 8°. [2ÓSxi85]. (Blz. 1—32).

Per afl. / -.55

Kompleet in 50 afleveringen.

Schmeil, Dr. O.: Leerboek der plantkunde. Met gekleurde en ongekleurde platen. Voor Nederland bewerkt door dr. P. G. Buekers. Zutphen, W. J. Thiemc & Cie. 8°. f225x 15]. 2 dln. (IV, 319 cn 3 blz.-, 187 en 4 blz., m. 271 afb. en 38 pltn. in kleurendr.). f 6.—

* I, x:f ..40. - ï, ƒ J.90. - 1.90. Schmid, C.: Werken voor de jeugd. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. 8°. [20 x 13]. , Per dl. / -.30; geb. / -.55 9. H«t huzarenkind en andere verhalen. (144 blz., m. 4 pltn.). 10. De kanarie en het duifje, en andere verhalen. (144 blz., m. 4 pltn.).

Speurhond, De. Herinneringen van beroemde amerikaansche detectiven en avontuurlijke verhalen uit de prairieën. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. Gr. 8°. [26x19!]. Per nr. ƒ-.10

7. Dc magnetische locomolicf, of in dienst d.;r justitie. (32 blz.).

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Burgersdijk, Dr. L. A. J. De treurspelen van

Aeschylos en Sophoklcs vertaald inde versmaat

van het oorspronkelijke. Afl. 2. Leiden, A. W.

Sijthoff. Gr. 8°. [285x195]. Per afl. / -.70

Vliegen, W. H. : De dageraad der volksbevrijding.

Afl. 33 en 34. Amsterdam, S. L. van Looy. Gr.

8°. [25x19]. (Dl. II: blz. 129-160, m. 4 portr.

op 1 pit.). Per afl. ƒ -.125

Prospectus.

C. Wagncr, Ons tehuis. 2e druk. Utrecht, J. G. Broese.

Gustav Frenssen, Van strijd en vrede. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.

Inteekenlijst.

Huishoudboek voor 1904. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.

Wandkalenders enz.

Bureau-kalender, 1904. 's-Hertogenbosch, W. C.

van Heusden. ƒ -.35

Scheurkalender, Internationale, 1904. Zutphen, W.

J. Thieme & Cie. ƒ -.90

Scheurkalender »Een lamp voor den voet». 1904.

Kampen, Ph. Zalsman. / -,40

Fondscatalogus.

G. F. Callenbach, Nijkerk. Zondagsschooluitgaven. Gr. 8°. (16 blz.).

Kunstveiling. W. P. van Stockum & Zoon, 's-Gravenhage. 19—24 November 1903. Successions de MM.P. du Rieu, A. A. des Tombe, jhr. G. Alberda van Menkema en Dijksterhuis. Estampes anciens et portraits. Catalogus. 8°. (144 blz.; 1823 nrs).

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.

DUITSCHLAND. Berger, Prof. Hugo: Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. 2., verb. u. erganzte Aufl. Leipzig, Veit & Comp. Gr. 8°, m. Fig. M. 20.—.

Busse-Palma, Geo: Die singende Sünde. Neue Gedichte. Münohen, Albert Langen. 8°. M. 2.—; geb. M. 3.—.

Der.nert, Dr. E : Bibel u. Naturwissenschaft. Gedanken u. Bekennlnisse eines Naturforschers. Stuttgart, Max Kielmann. 8°. M. 5.— ;geb.M. 6.