is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 87, 24-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHAiJDEL

53?

dan advertentiën, want elke regel daar is betaald. De heer Valdagne, van de librairie Ollendorfï, raamt het bedrag, dat zijne firma jaarlijks voor deze «publiciteit» betaalt op 130.000 frs.

Zonder twijfel zijn al deze feiten en toestanden oorzaak, dat het den franschen boekhandelaar niet voor den wind gaat. De malaise wordt niet alleen te Parijs, maar door geheel Frankrijk gevoeld.

Evenwel, bij alle jammerklachten, die over uitgevers en boekverkoopers opgaan, wordt meestal verzuimd, het onverkocht blijven van een groote

hoeveelheid romans ook toesteschrijven aan de auteurs zeiven, wier talent niet hoog genoeg reikt, soms blijft onder de middelmaat.

Op het gebied der «essays» zijn de Franschen bij andere volken nog steeds voor; maar men raakt in verlegenheid, wanner gevraagd wordt uit de nieuwste roman-literatuur een boek aan te wijzen, dat werkelijk de moeite van het lezen loont. Zeer weinige zijn er, en die worden goed verkocht. De broeders Margueritte, Octave Mirbeau, Anatole France, zij hebben over een crisis niet te klagen.

De fransche auteurs hebben het fortuin, dat te Parijs, in tegenstelling met Londen en meer andere groote steden in het buitenland, de leesbibliotheekhouders geen bestaan kunnen vinden. De Parijzenaar houdt niet van boeken leenen; wat hij lezen wil koopt hij, houdt het daarna in zijn bezit of geeft het weg. Nu er tegenwoordig niet heel veel blijkt te zijn, dat hij te lezen waard keurt, ja

dit is — zal iedereen toestemmen

minder de

schuld der uitgevers en boekhandelaren, dan wel der schrijvers.

Het British Museum. — Het beroemde Britsch museum kan in 1903 zijn 150-jarig bestaan vieren, want in 1753 werd de grondslag voor het museum gelegd, doordat de regeering v,*.n Sir Hans Sloane eene verzameling kunstschatten, boeken, manu¬

scripten en voorwerpen, betrekking hebbende op de nationale historie, kocht voor 20.000 p. st.,

tweevijfde van de waarde.

't Is weinig bekend, dat die som door een loterij opgebracht werd. Evenals tegenwoordig, was ook vroeger de toestemming van het Parlement voor een loterij noodig. Bij Parlementsbesluit van het jaar 1753 werd de loterij toegestaan en nadat de drie eerste burgers des lands: de aartsbisschop van Canterbury, de Lord Chancellor en de Speaker van het Lagerhuis, zich aan het hoofd van die onderneming geplaatst hadden, was haar succes verzekerd. De prijs van elk lot was 3 p. st., maar werd door den handel in de hoogte gedreven en en het bleek, dat een zekere Peter Leheup ongeveer 6000 loten had gekocht, die hem niet minder dan 40.000 p. st. hebben opgebracht. Voor deze onwettige handeling werd Leheup aangeklaagd, maar hij kwam er af met een straf van 1000 p. st.,

zoodat hij zijn winst grootendeels behield. De regeering stelde nu het geld ter beschikking voor den aankoop der Sloane-verzameling. Zij verwierf tegelijkertijd ook deHarleian endeCottonian-biblio-

theken en bracht al die schatten in het «Montaguehuis» over, dat zij voor dat doel gekocht had. Onder den naam «British Museum» werd de verzameling in 1759 voor het publiek geopend. Sedert dien tijd is zij door geschenken en aankoopen steeds gegroeid en tegenwoordig is zij de rijkste en kostbaarste verzameling der wereld. AI spoedig bleek het «Montagtie-huis» te klein en nadat er verscheidene keeren was bijgebouwd, stond het Parlement in 1854 de eerste bijdrage toe voor een geheel nieuw gebouw - het tegenwoordige museum - dat opgericht werd voor een som van 150000 p st. Daarbij kwam later nog het bedrag van 400.000 p. st., de kosten voor het nat. hist. museum, dat in 1880-1890 afgescheiden en in een afzonderlijk gebouw in Kensington overgebracht werd. Niettegenstaande dat is het gebouw voor het «British Museum» nu alweer te klein geworden en de directie heeft kort geleden besloten een deel der courantenverzameling over te brengen naar Hendon, een voorstad in het N. \V. van Londen, een plan, dat niet zonder heftige tegenwerpingen tot uitvoering gekomen is.

(Eigen Haard). Vragenbus.

Antwoord zal gaarne aan het Bureau van dit Blad in ontvangst worden genomen.

Wie kan mededeelen of er van Marie Corelli: «The soul of Lilith» eene vertaling bestaat en dan onder welken titel ?

D. V.

ADVERTENTIËN.

DEPOT

eevraagd door gepens. Ambtenaar, die in een groot dorp een Winkelzaak begint in papier- kunst- en luxe-artikelen. Prima referentiën.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [37271

Tn Egeiing's Boekhandel, te Amsterdam, wordt ten spoedigste gevraagd een BEDIENDE, speciaal voor den winkel en de daaraan verbonden werkzaamheden. Kennis van moderne talen en gewoon om met een net publiek om te gaan zijn vereischten. Salaris / 5°°-— Aanbiedingen alleen P« brief.

Compagnon gevraagd.

Eer Uiteever, in 't bezit van een goed fonds, zoekt een niet onbemiddeld COMPAGNON m de ernstiee bedoeling te willen medewerken. Bekendheid met den Boekhandel en voor de pers te werken, is een vereischte. 13729]

Serieuse aanbiedingen van ontwikkelde personen, komen in aanmerking. Brieven fr. lett. L. V. Alg. Adv -Bureau A. de la Mar Azn., Amsterdam.

BOËHflAr¥D£L.

Door bijzondere omstandigheden terstond ter overname aangeboden EEN UITGEBREIDE DEBIETZAAK in een der grootste steden van ons land, op zeer voordeelige conditiën. Reflectanten wenden zich om nadere inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. L3733]

Een AANKOMEND BEDIENDE of VOLONTAIR <»evraao-d bij een boekhandelaar-uitgever.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [373°]

Reiziger papïerh as del

en aanverwant artikel, m.b. leeftijd, vele jaren in dit vak gereisd hebbende en goed bekend met cliëntèle, door bizondere omstandigheden buiten betrekking komende zoekt zoo spoedl,gmogelijk plaatsing. Bneven franco onder het Ni. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. L373'J

Ken JONGMENSCH, P. G, v. g. g. v., 20 jaar oud en kennis der moderne talen, zoekt plaatsing.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertent.e aan het Bureau van dit Blad. L3732J

en Jongm<*Eiscli, '£'£ j., !•-€».. ruim 4.jaar in den boekhandel werkzaam, zoekt verplaatsing. Liefst in eene der Hoofdsteden. Ciewenselit salaris ± ff 35.— per maand. Ciocde referentiën staan ten dienste.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3734]

T^E KOOP aangeboden de Copie voor een Humoristischen Scheurkalender.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3735]

5 J

99

lle WercldslrIJd

CHRIST. WEEKBLAD VOOR,

DR AU KBESTRUDING,

is, van i October af, in eigendom overgegaan bij den Uitgever

C. VONK,

te Wijk bij Buurstede.

Heeren Boekhandelaren, die met dit Blad willen laten colporteeren, genieten, behalve 20°/0 provisie, nog 40 cent colportage-loon. Het is een zeer gewild blad, zoodat bij eenig werken het succes niet kan uitblijven.

Proefnummers ter medewerking gratis. [3736]

Hed en verscheen:

De volheid des Tijds.

Eerste deel.

KERSTTIJD EN JAARWISSELING

15 LEERREDENEN door

h. hoekstra.

Prijs f 1.50. Geb. f l.OO.

SJ^T* De bij aanb. bestelde ex., zoomede de comm.-ex., zijn allen verzonden. Wie meer ex. in comm. verlangt, gelieve even aan te vragen. Er is met dit werk veel te doen.

Kampen. [3737J J. H. KOK.

Heden verscheen bij de Naami.. Venn. EGELING's BOEKHANDEL, te Amsterdam:

Beknopt Leerboek

DER

HM fles CttÉK

door

Dr. P. A. KLAP.

Prijs ingenaaid f 3.50.

Dit boek werd vrij algemeen in commissie gezonden. Wie onwillekeurig werd overgeslagen, gelieve aan te vragen. [3738] ,