is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 94, 10-11-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

570

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Wandkalenders, enz.

Keuken-scheurkalender. 1904. VHertogenboscl.» W. C. van Heusden. ƒ-45

Maandrozen. Kalender voor 1904. Rotterdam, J. M. Bredée. ƒ

Vrede zij u. Briefkaarten-kalender voor 1904. Rotterdam, J. M. Bredée. ƒ --75

Prospectus.

Shakespeare, William: De koopman van Venetië. Drama. Vertaling van dr. B .Edward Koster. Rotterdam, Johan Pieterse.

Boekverkooping.

A. J. van Huffel, Utrecht. 16—20 November 1903: Bibliotheken nagelaten door prof. dr. H. C. Dibbits, mr. C. G. Berger van Hengst, J. H. C. Taylor. Godgeleerdheid. Rechtsgeleerdheid. Geschiedenis. Taal- en letterkunde. Exacte wetenschapper, Geneesknnde en pharmacie. Handschriften. Natuur- en geneesk. instrumenten, enz. Catalogus. 8°. (64 blz, 1907 en 131 nrs.).

Aanvulling der bibliografie uit vorige jaargangen.

-Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. Dl. VIII, 5e stuk. Middelburg, J. C. & W. Altorffer. 1902. 8°. [233xi45j. (IIJ, 260 en 7 blz.).

ƒ 2.125

Kesteloo, H. M. :De stadsrekeningen van Middelburg. IX. 1700—1810. Middelburg, J. C. & W. Atorffer. 1902. 8°. [235 xi4]. (II, 260 blz.). ƒ2.125

Overdruk uit Archief, uitgegeven door het zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Dl. viii. 5e stuk.

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.

FRANKRIJK.

Almarach Hachette, 19C4. Paris, Librairie Hachette & Cie. In-12, av. 1118 fig. et 10 cartes. I fr. 50; cart. 3 fr.

Eonnarrour, George: Marie et Marthe. Roman. Paris, Pion, Nourrit & Cie. In-16. 3 fr. 50.

Bonet-Mauru, Prof. Gaston: Les précurseurs de la Réforn e et de la hberté de conscience dans les pays latins du Xlle au XVe siècle. Paris, Librairie Fischbacher. In-8. 6 fr.

Bru, Paul: L'inrexuée. Roman. Lettrc-préface de Biieux. Paris, Ernest Fiammarion. In-18. 3 fr. 50.

Chambrier, James de : La cour de la société au secend empire. He serie. Paris, Perrin & Cie. In-16. 3 fr- 5°-

Cim, Albert: Le diner des gens de lettres. Souvenirs littéraires. Paris, Ernest Fiammarion. In-18. 3 fr- 50.

Claretie, Léo: Marie Petit. Roman d'aventures. (1705). Paris, Librairie Molière. In-18. 3 fr. 50.

Frey, Géni. H.: L'armée chinoise. Paris, Hachette Cie. In-8, av. une carte. 3 fr. 50.

Masson, A : La sorcellerie et la science des poisons au XVlIe siècle. Pari?, Hachette & Cie. In-16. 3 fr- 5°-

Mendèe, Catulle: Le mouvement?- poétique francais de 1867 a 1900. Paris, Engène Fasquelle. Gr. in. 8°. 10 fr.

Nion, Francois de: Bellefleur. Roman d'un comédien au XVlIe siècle. Paris, Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 50.

Nyrop, Kr.: Grammaire historique de la langue francaise. Tome II. La morphologie. Paris, Librairie Alphonse Picard & fils. In-8. 10 fr.

Rameau, Jean: La jungle de Paris. Roman. Paris, Société d'éditions littéraires et artistiques. Librairie Paul Ollendorff. Gr. in-18. 3 fr. 50. t

Raulin, G. de: Plat-du-jour. Rcman. Paris, Lil^brairie Albin Michel. In-16. 3 fr 50.

Rollinat, Maurice: En errant. Proses d'un solitaire. Paris, Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 50.

Sabatier, [ Auguste: Les religie ns d'autorité et la

religion de 1'esprit. 2tne édition. Paris, Librairie

Fischbacher. In-8. 7 fr. 50. Vaissières, Pierre de: Gentilshommes campagnards

de 1'ancienne France. 3ine édition revue. Paris,

Perrin & Cie. In-8. 7 fr. 50.

Academische proefschriften. Beekman, J. W. : Over aromatische fluoorverbin-

dingen. Groningen, G. A. Evers, v.h. J. B. Huber.

1903. (VIII, 68 blz ). 8°. Christman, H. G. F.: Inrichting' en werking van

hypotheekbanken. Amsterdam,Roeloffzen-Hübner

& Van Santen. 1903. (XII, 264 blz). 8°. Endepols, H. J. E.: Het decoratief en de opvoering

van het middelnedeiiandsche drama volgens de

middelnederlandsche tooneelstukken. [Leidenj.

Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 1903. (XII,

145 blz.). 8°.

Jaeger, F. M.: Kristallrgrafische en molekulaire symmetrie van plaat sin gs-isomeie benzolderivaten. [Leiden]. Amsterdam, J. H. de Bussy. 1903. (XII, 224 blz.). 8°.

Moor, J. C. de : De propheet Maleachi. Bijzondere canoniek en exegese. [Vrije Universiteit]. Amsterdam, Kii berger & Kesper. 1903. (XVI, 184 blz ). 8°.

Parser, G : Het declaratoir vonnis. Amsterdam, Roeloffzen-Hübner & Van Santen. 1903. (XVI, 300 blz.). 8°.

Piepers S. J., G.: Quaestiones anathematicae. Leiden, G. F. Théonville. 1903. (VIII, 102 blz). 8°.

Vries Feyens, G. L, de : Het leerstuk der deelneming en de moderne strafrechtswetenschap. Amsterdam, J. Clausen. 1903. (VJII, 112 blz.). 8°.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Een groot man over een groote kwestie. Mijnheer de Redacteur!

Onze hooggeachte handelsvriend, de heer S. E. Bz,, is sinds eenigen tijd bezig zich hier op aarde (ik weet niet cf het dichterlijke beeld van mijzelf is) een kleed van goudbrocaat te weven, dat hem vergunnen zal in deszelfs omhulling als initiaal in de respectievelijke harten der Nederlandsche boekhandelaren eeuwiglijk voort te leven. Helaas is echter, zooals ook deze heer weten zal, erkenning van verdiensten op dit ondermaansche, gezien den toestand van onvolkomenheid, waarin zich het inwendige des menschelijken individus bevindt, niet te verwachten.

Daaruit volgt, dat, volgens de regelen der logica, ook dit, [mijn schrijven geenszins een lofzang kan zijn: moge mijn eventueele kleinzoon —gesteld, dat hij, in'den boekhandel »ging» — daartoe zijn eventueele lier stemmen!

Maar ter zake: genoemde heer E. overstroomt de vakpers met ingezonden artikelen. Het «Nieuwsblad?, te zijner tijd, bevatte zijn verslagje van de lezing Wijnkoop in den Bond van bedienden; thans weer is het het Haarlemsche «Weekblad v.d. boek-, papier-, [muziek-, kunst- en kantoorboekhandel»,^ dat in zijn no. van 31 Oct. reeds een vierde vervolg opneemt van een artikel over »Het motief van de korting-kwestie».

Wij hebben niets* tegen het onderwerp. In tegendeel. Maar zou, zoo vragen wij ons af, in allen ootmoed en alle nederigheid, zou voor een dergelijk onderwep niet" eene bekwamere pen kunnen worden gevonden? Gesteld, dat de harde hoofden der onwilligen door^schrijverij tot inkeer kwamen,

hetgeen wij, overwegende bovengenoemdeinwendige onvolkomenhedens, wagen te betwijfelen.

De heer E. begint met te zeggen, dat door de publicatie in het weekblad het urgente vraagstuk voor de rechtbank der publieke opinie verschijnt. Inderdaad, — deftiger kon het niet worden uitgedrukt. ï>Maar», aldus gaat schr. voort, «stellig en zeker laat ik het er niet bij (blijkbaar vertrouwt hij het niet lang toe aan genoemde rechtbank) en... deze opstellen verschijnen vast en zeker ook in boekformaat» (als zijnde het boekformaat een rechtbank van hoogeren graad.

Vermakelijk is het argument waai óm ze in boekformaat verschijnen. (Tusschen twee haakjes: het is niet erg duidelijk, of de schr. zijne opstellen alstraktaatjes — immers in boekformaat — wil verspreiden, dan wel er sheusch» een boek van wil makend Ze zullen nl. verschijnen, lezer, omdat »de korting aan particulieren een onding» (is).

Geachte Redacteur, het is niet mijne bedoeling des heeren E.'s langdradig- en wijsneuzigheden op ■ den voet te volgen. Wat de man verkondigt is zelfs aan het eenvoudigste volontairtje bekend, als hij tenminste een beetje hart beeft voor het vak. Maar ik wilde alleen maar zeggen : wij hopen (pluralis majestatis, mijnheer E.!) vuriglijk en inniglijk, dat,. zoo spoedig mogelijk, des heeren E.'s inspiraties in «boekformaat» worden verspreid: de periodieke vakliteratuur is dan voor een poosje van zijn stukken bevrijd.

Ten slotte zij nog medegedeeld, dat in deze weinige egelen eenmaal het woord ethisch wordt gebruikt (zonder hetwelk een artikel te schrijven nu eenmaal niet wel mogelijk is), driemaal het woordje heusch, terwijl, met een air van nou-zal-ik-jeluieens - laten - zien - dat -ik-weet-wie-de-firmant-van Robyns & Co. in den Bosch-is, wijlen de heer (Van) Vrijberghe de Coningh als de eigenaar van Dubois' werkjes genoemd wordt. Zooals men' weet is de firma Robijns & Co. (H. Heynen) in 's-Hertogenbosth eigenaar der boekjes van Dubois (H. Heynen), terwijl de drukkerij van Robijns & Co. (wijlen Van Vrijberghe de Coningh) te Nijmegen,, daar niets mee heeft uit te staan.

Resumeerende, wenscht schrijver dezes aldus te eindigen (en de heer S. E. Bzn., wiens initialen onsterfelijk blijven zullen, neme, als compensatie voor de voorafgaande, dit simpel woordeken Latijn met weiwillenden glimlach aan): de heer S. E. Bz.,. is, in zijn, waanwijsheid, onuitstaanbaar: horribile: dictu!

Met dank voor de plaatsing,

Uw. dw.

Amsterdam. J. Brouwer.

Firma Kleinmann & Co. — De O. H. Ct. deelt mede, dat de heer Kleinmann intrekking der surséance van betaling verzocht heeft, zoodat waarschijnlijk heden het faillissement dtr fiima zal worden uitgesproken. De heer Vennekool, lid der firma, is naar Zuid-Amerika vertrokken. Zaterdag .1. heeft het personeel van de drukkerij ontslag gekregen door sluiting der zaak.

De Librairie Larotisse, te Parijs, kondigt aan, dat de «Nouveau Larousse illustré», in 7 deelen, kostende 225 frs. gebonden., den len November 1.1. bij 152.300 inteekenaars geplaatst was. Van 1 December jaf wordt de prijs, ingenaaid en gebonden, met 10 frs. verhoogd.