is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 96, 14-11-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

578

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Biblia dat is de gansche heilige schrifture ... in de thans gangbare taal overgebracht door dr. A. Kuyper. Afl. 30 en 3L Rotterdam, D. Bolle. FoJ. [325x24]. (Dl. I: blz. 929—992). Per afl. ƒ -.20 Brink, Dr. Jan ten: Geschiedenis der NoordNederlandsche letteren in de XlXe eeuw. 2e druk, bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. Afl! 27. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [23x15=]. (Dl. IIIblz. 225—272). Per afl. ƒ -.20

Leesbibliotheèk voor christelijke huisgezinnen. 49e jaargang. 's-Hertogenbosch, Maatschappij »de Katholieke Illustratie». 8°. [19X135].

Per jrg. ("12 dln.) ƒ 2.50 2. De laatste novice van Andechs. Naar het duitsch bewerkt door J. Meijer. (115 blz.). Lith, P. A. van der, en Joh. F. Snelleman, Encyclopedie van Nederlandsche-Indië. Afl. 35. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Leiden, E. f Brill. Gr. 8°. f>65xi85]. (Dl. IV: blz. 257—320).

Per afl. f 1.20

Meister, F.: Cornelis Potgieter of de boerenhoeve op Spitskop. Naar het duitsch door L. A. F. H Wouw. Afl. 5. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 16° ["22 x 171. (Blz. 65—78, m. 1 pit.).

Per afl. ƒ -10

Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven door mr. J. J. S. baron Sloet en dr. J. S. van Veen. 4e stuk. Arnhem, P. Gouda Quint. 8°. [24sxi6]. (III, blz. 145—192, II, 145—192, II, 97—152 en 15 blz). ƒ4.—

Uitgave van Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.

Sloet, Mr. J. J. S. baron, zie: Register... leenaktenboeken... Gelre en... Zutphen.

Snelleman, Joh. F., zie: Lith, P. A. van der, en Joh. F. Snelleman.

Veen, Dr. J. S. van, zie: Register... leenaktenboeken... Gelre en... Zutphen.

Muziek.

Simon, E.: De Bremer stadsmuzikanten. Humoristische scène voor 4 mannenstemmen met klavierbegeleiding. Bewerkt door A. Wehrens. Middelburg, F. B. den Boer. Fol. [335X265].

Partituur (9 blz.) ƒ 1.— Stel stemmen » -.60 1 Stemmen afz. » -.20

Wandkalenders, enz. Wandkalender, 1904. Ontworpen en uitgevoerd door Georg Rueter. Amsterdam, S. L. van Looy.

ƒ 1-25

Prospectus.

Houbolt, Eduard C.: Dolf Olivier. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Met oorspronkelijke teekeningen. 2e, goedkoope uitgaaf. Leiden, A. H. Adriani.

Inteekenlijst.

Almanak »De liefde sticht». Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.

Fondscatalogus.

H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 8°. (16 blz., geïllustr.).

M a g a z ij n-c atalogus.

Firma J. L. Beijers, Utrecht. No. 208. Theorie u. Geschichte der Kunst. Illus-

trierïe Bücher. Archaeologie. Architektur u.

Kunstgewerbe. Topographie. Spiele. Sport. Koch-

kunst u. s. w. 8°. (30 blz.; 6n nrs). Mo. 209. Musikliteratur. Partituren. Klavierauszüge

u. s. vv. 8°. (34 blz.; 902 nrs.).

J. C. Auf der Heide, Amsterdam, 'ostzegels. Albums en verzamelcartons. 160. (143

blz., m. afb.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Het boek in 1903. — De 10.000 exemplaren lezer uitgaaf worden in de volgende week onder e inteekenaren verspreid. Ofschoon de uitgever ons eden nog maar de helft van het boek vertoonen

| kon, is dit reeds zoo goed als uitverkocht; een bewijs, dat de boekhandel er weg mee weet, dat | publiek er belang in stelt. Meulenhoff's uitgaaf is slechts een catalogus, doch, met den hem eigen smaak heeft hij nu weer, en ook weer beter, het dorre van een titellijst bedekt; nergens steken knoken uit; we rien de lijnen van een góed gevuld lichaam zacht schijnen door het pronkgewaad, taillé a la mode. De versiering, van het omslag en van de rubrieken met top- en sluitstukken, is. ditmaal van den heer R. W. P. de Vries Jr., en meer dan in de vorige deelen zijn er thans overal tusschen den tekst clichés van prenten en portretten uit verschenen en nog te verschijnen boeken afgedrukt.. In het litteraire voorwerk heeft ook de heer De Vries Jr. aandeel met een artikel over »Japansche prentkunst» met eenige karakteristieke plaatjes en een portret van den beroemden houtsnijder Hokusaï. Een opstel met de namen van drie figuren uit onze letterkunde, Beets, Ten Brink,. Schaepman, biedt de heer Taco H. de Beer, en hierbij zijn, ter illustratie, portretten en facsimile'svan handschrift, ingelascht.

De derde bijdrage in het voorwerk, over iSpeelkaarten» leverde de heer D. Smit, bibliothecarisvan het Leesmuseum, te Amsterdam, die ook vooizen groot deel van den bibliografischen arbeid in bet boek verantwoordelijk is.

In de gisteravond door de Maatschappij der Nederl. letterkunde te Leiden gehouden eerste naandelijksche vergadering in dit seizoen, heeft ). a. de heer Lous D. Petit gesproken over de rele uitgaven en vertalingen van verschillende verken van Multatuli, naar aanleiding van een linnenkort te verschijnen bibliographie van dr. Kok :n L. D. Petit, getiteld »Multatuliana» en voorlamelijk bevattende onuitgegeven stukken van/lultatuli.

advertentiën.

oot de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, JOHANNES jACOBUS GROEN, betuigen wij onzen oprechten dank Wed. J. J. GROEN- Segaar. J. IJDO-Geoen. E. H. IjDO. Boskoop, C. GROOTENDORST—Groen » F. J. GROOTEN DORST. G. GROEN J. Jz. A. GROEN—Klooïs. J.-VV. BOEKEE—Groen. T. BOEKEE Tz.

en kleinkinderen. Leiden, 13 November 1903. [4020!

Leeuwarden, Nov. 1903.

Ondergeteekende bericht, dat hij 1 Oct. j.1. zijn affaire (drukkerij en uitgaven) heeft overgedragen aan den Heer J. H. BORGES1US, die een en ander onder mijn firma zal voortzetten.

Dankzeggende voor het vertrouwen, zoo vele jaren genoten, verzoekt hij van het bovenstaande nota te nemen.

R. J. schierbeek LZ.

In aansluiting op bovenstaande beveel ik mijn Handelsdrukkerij en daaraan verbonden uitgaven f

a. Advertentieblad voor de Prov. Friesland. I Provinciale Friesche Courant.

b. Friesche Almanakken, in uwe welwillendheid aan.

f4c>2i] J. H. BORGESIUS.

STAATSALMANAK 1904.

Einde November of begin December verschijnt jaargang 1904 van den Staatsalmanak.

Deze jaargang zal een buitengewoon debiet hebben, daar de Hofen Residentie-Almanak voor 1904 niet zal verschijnen.

Exemplaren, mij voor rekening besteld vóór 30 November, bereken ik tegen f 3.— netto per ex.

In afwachting Uwer bestelling ben ik, met achting

Uw dw. dn.

's-Gravenhage, 12 Nov. 1902. [4022j MARTINUS NIJHOFF.

7 .. e TER OVERNAME AANGEBODEN

Z_y 00 spoedig mogeliik, of met 1 Tanuar . wegens u t ,. j . j , . wutl11

Boeliilel-DrirJerij-BMiirii, 5rs^rs» skjsk-

^"iuuiij, ven door den eigenaar, die nu of later wenscht waaraan verbonden veel vast werk, "it te treden. Reflecteerenden wenden zich onder

met Winstgevend Weekblad ^dezei^dvert-a h B™*« - a.

TJE KOOP. r> N~77T~ ~~

, * 7 i-Je N- V- Boek- en Handelsdrukkerij v b

SooorneneBootW ^ HERMS ,C°STER & Z00N te AÏk™aaiVaagt

bpooi en Boot. _ , zoo spoedig mogelijk, liefst tegen i December

Bureku va°n dTt Blad Advertentie aan het J (voor tijdelijk), een Ï11J%KE« BEDIENDE. '

231 [4025]

TER OVERNAME AANGEBODEN

op besten stand, centrum der stad 's-Gravenhage een goed beklante en winstgevende Zaak in School-' Schrijf- en Kantoorbehoeften, annex Werkplaats' De zaak is ruim 17 jaren met goed succes gedreven door den eigenaar, die nu of later wenscht uit te treden. Reflecteerenden wenden zich onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. , r4Q24]

Bl^N,ro*C'r?r°«k~0 en Handelsdrukkerij v. h. HERMs COSTER & Z00N te Alkmaar/vraagt