is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 103, 01-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEÜWSËLAD VOOR ÖÈN ËOÊKHANDÈL

Kantoor-almanak, Van Zwaamen's en Thompson's, i voor het schrikkeljaar 1904. Rotterdam, E. de

Bont & Zoon. e?. [21x17]. (35 blz., m. wit pap. doorsch.). ƒ--5°

Kimmel, A.: Vier verstokte vrijgezellen. (Pendant van «Vier bruidegoms*). Komische scène voor 4 heeren. Muziek van G. Schellekens. Arnhem, johan. C. M. van Mastrigt. Fol. [34x27]. (2 en 3 bh.). . / --6o

Tekst afz. » -.20

Knippenberg, Herman: Sneeuwklokjes. Amsterdam C. L. van Langenhuysen. 8°. [23X15]. (VI, 42 blz.). / --6o

Kors. Dr. J.: Leerboek der algebra, met opgaven. 2e druk, nagezien door dr. O. Postma. Dl. I. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [225XI5J. (64 blz.).

ƒ -.60

Madreel, Joh. van : De vrek. Komische solo-scène voer éen heer. Muziek van Johan van Madreel. Arnhem, Joh. C. M. van Mastrigt. Fol. [34 X 27]. (2 en 5 blz.). ƒ --6°

Tekst afz. » -.20

Madreel, Johan van: Sjaan de recruut. Komische solo-scène voor éen heer. Muziek van J. de Leeuwe. Arnhem, Joh. C. M. van Mastrigt. Fol. [34x27]. (2 en 3 blz.). ƒ-.60

Tekst afz. » - 20

Mallinckrodt,Prof.W.: Ex animo. Gedachten en aandoeningen. Opgedragen aan de studenten in de theologie, allereerst aan zijne hoorders. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [215x155]. (VIII, 96 blz.).

ƒ -.80; geb. ƒ 1.35

Meerendonk, Frans van: Het vroolijke vriendenpaar Doris en Joris. Komisch duet. Muziek van J. de Leeuwe. Arnhem, Joh. C. M. van Mastrigt. Fol. [34 X 27] (1 blz. en 3 blz.). ƒ-.60 Tekst afz. » -.20

Opera-gids, Vlaanderens's. Bewerkt door J. W. Gerhard. Amsterdam, J. F. A. Vlaanderen. 8°. [19x13]. Per nr. ƒ -.10

40. De tooveifluit. Opera in 2 bedrijven. Muziek W. A. Mozart. (16 blz.).

Pluim, T.: Ons land en zijn bewoners. Beknopt leerboek der aardrijkskunde van Nederland, ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor middelbaar onderwijs. Met 48 platen en 30 kaartjes en vragenboekje. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [225x155]. (VIII, 220 en 20 blz.). ƒ 1.50; geb. f 1.75

Portefeuille-almanak^ voor het jaar 1904. Rotterdam, E. de Bont & Zoon. ii°-plano.Op cart./-.075

Reform-mode-album. II. Tachtig nieuwe modellen voor reformdracht, zoowel boven- als onderkleederen, voor verschillende leeftijden. Rijk geïllustreerde handleiding tot het zelf ver vaardigen van reform-kleederen, voorzien van velepractische raadgevingen en knippatronen. Bewerkt door de redactie van »de Gracieuse». Leiden, A W. Sijthofl. Gr. 8°. [305 X 225]. (IV, 46 blz.). ƒ 1.50

Voor de inteekenaren op „de Gracieuse,, f -.60.

Seket, V. A.: Vocabulaire des lecons de lecture, d'après la méthode intuitive. Groningue, P. Noordhoff. 8°. [2o5x 14].

2. (40 blz.) / -.10

Spruyt, H. C.: Altes und Neues. Deutsches Lesebuch für die niederlandischen Schulen. 3. Aurlage. Revidiert von H. Pol. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [23 X 15].

II. 2. Halfte. (144 blz.). ƒ -.75

Steenbeek, C. H., zie: Bos, R., en C. H. Steenbeek.

Valkhoff, J. N.: First english reading-book, being and introduction to »the English reader». 10 edition. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [20x14]. 107 en 3 blz.). ƒ -.60

Volksalmanak, Groningsche, voor het jaar 1904 Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen onder redactie van mr. J. A. Feith. Groningen, Erven B. van der Kamp. 8°. [20x14]. (XIV, 124 blz., m., 1 portr., en I pit.). Gecart. f 1.80

Voor de kleine lieveling. Heusden, L. J. Veerman. 40. [265X2o5]. (8 bl., m. afb. in kleurendr.).

Gecart. / -.40

Voor zoete kindertjes. Heusden, L. J. Veerman. 40. [26sx 205]. (8 bl., m. afb. in kleurendr.).

Gecart. f -.40

Waal, Cornélie de: Van leven en lieven. [Amsterdam, J. G. Dalmeijer]. Gr. 160. | 18 X 155]. (XI, 145 blz.). ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90

Zak-kalender 1904. Rotterdam, E. de Bont & Zoon. 12°. [n5X75]. (32 blz.). ƒ-.10

Zanten Jzn„ L. van: Leerboek der rekenkunde, ten gebruike bij het onderwijs voor ambachtslieden en op herhalingsscholen. 3e druk. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [21 X 14]. (80 blz.). ƒ -.40

Zernike, C. F. A.: Ons rekenonderwijs. Een volledig stel rekenboeken, met handleiding, voor de lagere school. Amsterdam, A. Akkeringa. 8°. [195 x 14J.

Handleiding. 2e, omgewerkte druk. (VII, 272 blz.). / 2.—

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Biblia, dat is de gansche heilige schrifture... in de thans gangbare taal overgebracht door dr. A. Kuyper . . . Afl. 33. Rotterdam, D. Bolle. Fol. [325x24]. (Dl. I: blz. 1025-1056). Per afl. ƒ-.20

Burgersdijk, Dr. L. A. J.: De treurspelen van Aeschylos en Sophokles vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke. Afl. 9-12. Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. 8°. [285 xi95J. (Bk. 385-544).

Per afl. ƒ -.70

Eschner, Max: Een kleine wonderwereld. Naar het duitsch door j. Hendrik van Balen. Afl. 12. Baarn, Hollandia-Drukkerij. 8°. [255 xió5]. (Blz. 353-410; m voorwerk 12 blz. en afb.).

Per afl. ƒ - 40

Jaarboek voor de Nederlandsche ongevallenverzekering. Red.: mr. dr. H. j. Romeyn en mr. H. Blaupot ten Cate. ie jaargang. 1903/04. Afl. 2. Sneek, J. F. van Druten. 8°. [245xi6J. (blz. 33-56, 37-48, 17-8C). Per jrg. (60 vel) ƒ 7.50

Kepper, G. L.: Nederland en zijn bewoners. Afl. 17. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°. [28x20]. (Biz. (505—536, m. afb.). Per afl. ƒ-.55

Klaus, J. I.: Volkspreeken voor alle zon en feestdagen van het kerkelijk jaar en den h. vastentijd. Bewerkt door I. C. Maris. Afl. 25. (Vel 24 en 25). Amsterdam, Gebr. Kiene. 8°. [25x175]. (Dl. 11. blz. 369-408). Per vel ƒ -.20

Meesterwerken der schildeikunst tot het jaar 1800. Photogravures naar de mooiste werken in openbare en particuliere verzamelingen. Met een inleiding en beschrijvenden tekst door Sir Martin Gonway. Voor Nederland bewerkt door dr. C Hofstede de Groot. Afl. 3 Amsterdam, UitgeversMaatscpappij «Elsevier». Fol. [52X39]. (Pit. 7-9, m. beschrijv. tekst). Per afl. f 2.—

Meister, F.: Cornelis Potgieter of de boerenhoeve op Spitskop. Naar het duitsch door L. A. F. H. van Wouw. Afl. 7. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 160. [225xi8]. (Blz. 97-112).

Per afl. ƒ -.10

Sint-Willibrordus-vereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. 8e jaargang. 1903/04. [Maastricht, j. H. Vos. Amsterdam, Schalekamp Van de Grampel & Bakker]. 8°. [21 X 135]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ -.60

Afz. nrs. » -.05 4. Poland S. J., Prof. William: Het socialisme als economisch stelsel door E. j. J. van der Heyden. (32 blz.).

Wandkalenders, enz.

Kantoor-almanak voor 1904. Rotterdam, E. de Bont & Zoon. Fol.-plano. ƒ-.10

6l2

Atlassen en Kaarten.

Bos, R.: Voorlooper van den eersten teekenatlas. Eenvoudig teekenatlasje van Nederland. 3e druk. Groningen, P. Noordhoff. 40. [21 X 17]. (II blz. en 13 krtn.). /.-2o

Bos, R.: Eerst aardrijkskundig teekenboek mei

omtrekken van 18 kaarten behoorende bij R. Bos' «Eerste teekenatlas». Groningen, P. Noordhoff. 4°. [21 X 17]. ƒ -.10

M.agazij a-catalogus. J. W. van Leeuwen, Leiden.

136/37. Theologie, Geschiedenis, Letterkunde.

KI. 8°. (Blz. 225- 288). Firma R. Los, Bussum.

Gebonden boeken, prentenboeken, luxe-postpapier, bureau- en kantoor-artikelen, fijn leerwerk, fotografiën, scheur- en omlegkalenders, piano-muziek. 1903/1904. 160. (43 blz ).

Fondscatalogus. Johan Pieterse, Rotterdam. Gr. 16° (36 blz., geïll.). L. C. G. Malmberg, Nijmegen. 8°. (48 blz.). H. ten Brink, Meppel. 8°. (16 blz.).

In prijs verminderde boeken, enz. Eekhoff, W.: Geschiedkundige beschrijving van den vroegsten tijd tot 1846. Leeuwarden, W. Eekhoff & Zoon. 1851. 2 dln., m. 6 plattegr. en 5 pltn. (ƒ 7.20) f 2-5°

Vertalingen uit het Nederlandsen in het Duitsch, Fransch en Engelsch.

Multatuli: Die Abenteuer des kleinen Walther.

Aus dem Hollandischen v. Wilh. Spohr. M. Vor-

u. Nachwort des Uebersetzers. Titelzeichnung v.

Fidus. 2. Aufl. Billige Ausg. Minden, J. C. C.

Bruns' Verlag. 8°. 2 Bde. M. 5.— ; geb. M. 6.—. Multatuli: Fürstenschule. Schauspiel. Aus dem

Hollandischen v. Wilh. Spohr. M. e. Nachwort

des Uebersetzers. Titelzeichnung v. Fidus. 2.

Aufl. Volksausg. Minden, J. C. C. Bruns'Verlag.

8°. M. 1.— ; geb. M. 1.50. Tiele, C. P.: Geschichte der Religion in Altertum

bis auf Alexander den Grossen. Deutsche autoris.

Ausgabe v. H. Gehrich. II. Bd , 2. Halfte.Gotha,

Frdr. Andr. Perthes. Gr. 8°. M. 4.40.

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.

DÜITSCHLAND.

Barnay. Ludw.: Erinnerungen. Berlin, Egon Fleischel & Co. Gr. 8°. 2 Bde, m. 9 Taf. M. 10. — ; geb. Mi 12.—.

Busse, Carl: Federspiel. Westliche u. östliche Geschichten. Berlin, Albert Goldschmidt. 8°. M .5.— ; geb. M. 6.

Di Pauli, Frhr. Andr.: Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 1. Heft. Stuttgart, J. B. Metzler'sche Buchh. Gr. 8°. M. 1.50.

Ebner-Eschenbach, Marie v.: Die arme Kleine. Erzahlung. M. 3 Farbendr.-Bildern u. 22 Textillustr. v. F. Hasz. Berlin, Gebrüder Paetel. 8°. M. 7.— ; geb. M. 8.—.

Franke-Schievelbein, Gertr.: Die Sehnsüchtigen. Roman. Berlin. E^on Fleischel & Co. 8°. M. 5.—; geb. M. 6.50.

Frey, Adolf: Arnold Böcklin. Nach den Erinnerungen seiner Zürcher Freunde. M. e. Jugendbildnis Böcklins v. Rud. Koller. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf. 8°. M. 4.50; geb. M. 5.50.

Joel, Prof. Karl: Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik. Progr. Basel, Karl Beek. Gr. 40. M. 2.50.

Keiler, Otto: lllustrierte Geschichte der Musik. 2. stark verm. u. neubearb. Aufl. 1. Bd. München, Eduard Koch. Gr. 8°. M. 7.50; geb. M. 10.—.

Kindt, Ludw.: Die Kultur des Kakaobaumes u. seine Schadlinge. Hamburg, C. Boysen. Gr. 8°. 4.50; geb. M. 5.50.

Lané, Walt: Gedanken zu Goethes Faust. Schiller u. die Farbenlehre. Breslau, Schlesische Buchdruckerei, Kunst u. Verlagsanstalt v. S. Schottlaender. 8°. M. 3.— ; geb. M. 4.—.

Lohde, Clarissa: Einsam im Purper, Roman. Nürnberg, Carl Koch's Buchh. Gr. 8°. Geb. M, 4.—.

Ompteda, Georg, Frhr. v.: Denise de Montmidi. Roman. Berlin, Egon Fleischel & Co. 8°. M. 5.—; geb. M. 6.50.