is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 108, 15-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

638

nJèÜwsblad Voor dën öoëë.handëL

M! M!

Door dezen bericht ik U, dat ik, van i Jan. a s. af, mijn Boekhandel, Leesinrichting, Leesbibliotheek heb overgedaan aan den heer H. de ruiter, die de zaak voor zijne rekening zal voortzetten.

Ik verzoek U daarom, alle vervolgwerken etc. van genoemden datum af op zijn naam te willen overboeken.

De vereffening der loopende zaken (dus van alles wat tot en met 31 December 1903 is geleverd) geschiedt door mij op de gewone wijze.

Beleefd verzoek ik U mij niets meer in commissie te willen zenden en mij de nota's, alvast te doen toekomen.

Hoogachtend,

UEd. Dw. Dn.

Breda, J. R. WAGNER,

15 Dec. 1903. (Firma G. G. de Voogt).

M! Ml

In aansluiting met het bovenstaande heb ik de eer te berichten, dat ik de Boekhandel, Leesinrichting, Leesbibliotheek etc. van de Firma G. G. DE VOOGT, te Breda, van 1 Jan. a.s. af, voor mijne rekening zal voortzetten.

Beleefd verzoek ik U, alle vervolgwerken etc. van dien datum af op mijn naam te willen overboeken.

Hét Bestelhuis zendt dagelijks aan mij af.

Ik hoop mij het vertrouwen, dat U mij wel zult willen schenken, waardig te maken en beloof onze wederzijdsche belangen steeds te zullen behartigen.

De heer J. J. N. LORETZ, te 's-Hertogenbosch, bij wien ik geruimen tijd in betrekking was, is zoo welwillend mij met een enkel woord bij U in te leiden.

Hoogachtend,

UEd. Dw. Dn.

'S-Hertogeneosch, H. DE RUITER,

15 Dec. 1903. v.h. Firma G. G. DE VOOGT. Dringend verzoek: Mij geen commissiegoed te willen zenden dan alleen op aanvrage.

M! Ml

De heer H. de Ruiter vraagt mij bij zijne vestiging te Breda, een woord van aanbeveling, aan welk verzoek ik met het grootste genoegen voldoe.

Immers, hoe zou ik dit kunnen weigeren aan hem, die mij bijna 15 jaren met de meeste toewijding en stipte eerlijkheid heeft gediend, de belangen mijner zaak trouw heeft behartigd en getoond heeft een «waar vriend» voor mij te zijn geweest?

Mijne beste wenschen volgen hem naar zijne eigene onderneming; terwijl ik aan U het verzoek doe om den nieuwen collega te steunen door het schenken van Uw vertrouwen, dat hij mijnerzijds reeds sedert lang genoot, maar ook — ten volle verdient!

Nogmaals, het ga hem wèl! 's-Hertogbnbosch, J. J. N. LORETZ,

15 Dec. 1903 Firma Wed. J. Loretz.

[44'4J

Tegen. i of 15 Januari gevraagd een LEERLING of AANKOMEND BEDIENDE in een Boek- Muziek- en Kunsthandel, intern, tegen genot van kost en inwoning.

Brieven fr. onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. [4415]

Mi

. EISfE, algemeen ontwikkeld, bekend met

moderne talen en corrigeeren, zag zich gaarne ge¬

plaatst op het kantoor eener drukk. of uitg. Hoog salaris geen vereischte. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [4416]

Een bekwaam STEREOTYPEER, ook

bekend met zetten, zag zich gaarne op een flinke Drukkerij geplaatst.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan liet Bureau van dit Blad. [4417]

| DiewocHe |

I PART. PRIJS PART. PRIJS j

| PER KWARTAAL WÉ PER KWARTAAL 1

| f (Tb ierne ïlliistrierfe Zeifschriff f %*&0. j

I . j

| Van nummer 1 en 3 van den nieuwen jaargang f: I van „DIE WOCHE" hebben wij weder een groot j | aantal gratis proefnummers beschikbaar voor hen | | die nog eens met dit fraaie tijdschrift willen werken. \ | Men gelieve aan te vragen. |

I VAX HOLKÜlIi «& WAREKDORF,

| Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën. |

| IMSTERDAM. [44.8]

EMMY VON RHODEN, EMMY VON RHODEN, EMMY VON RHODEN,

Stijf Me op Mooi. Stijflie Verlooffl. üfbi Getrnwl

Emmy von Rhoden, Mignon het Muzikantenkind.

Eiiiiiiy von Rhoden, Kerstavond,

L. T. Meade, Molly op de Kostschool

Bovenstaande artikelen zijn door ons aangekocht uit het fonds van de firma Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. BRILL, en worden bestellingen daarop door ons tegemoet gezien.

Amsterdam. [4419] VAN HOLKEMA & WARENDORF.

Dr. J. W. G. VAN OORDT,

ƒƒ, II. Debitanten, die deel I van deze uitgave in comm. ontvingen, tvordt beleefd verzocht, zoo mogelijk om¬

gaand te willen melden, welke resultaten bereikt werden.

Deel II zal nog deze maand verschijnen.

Hoewel de omvang van dit deel niet 30 maar ±50 vel zijn zal, wordt in de prijs geen tvijziging gebracht.

Ongevraagd tvordt deel 11 niet in com m. gezonden. Wie dit wenschelijk acht, gelieve comm.-ex. aan te vragen. [4420]

hollandsch afrik. uitc.-m".

Amsterdam, lé Dec. 1903.