is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 108, 15-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

ROBERT FRUIN'S

_ Nu afl. 46 van dit klassieke werk verschenen is, waarmede het 8e deel compleet is, acht ik den tijd gekomen om, met 1 Januari a.s. een 11 i«'11 we •ntcekeiiiiic te openen, ten einde de aanschaffing te vergemakkelijken.

.Dle nieuwe inteckenin? zal verschijnen in viermaandclijkschc deelcii tegen den gewo"e" P^js. van f 3,«O, geb. f 5.85 per deel.

H.H. Confraters, die hiermede eens bijzonder willen werken, gelieven prospectussen in benoodigd aantal aan te vragen. [4431]

MAUTIftUS IVIJIHOFF.

'S-Gravenhage, Dec. 1903.

ORINGENO£ TERUGVRAAG

„OP DE HOOGTE".

Itlnandschrlft voor de Huiskamer.

Verzoeke beleefd de in commissie gezonden ongebruikt liggende exemplaren ie aflevering van dit tijdschrift terug te zenden. [4432]

Amsterdam m. J. PORTIELJE.

RED. INDISCH STRAFRECHT.

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie1 Ex. Mr. J. W. S. VAN der AA, de Leer van hel bewijs in strafzaken volgens het Nederl. Indische Strafrecht, toegelicht ten dienste van administratieve ambtenaren, voornamelijk van Sumatra's Westkust en van leden in eenen Krijgsraad uitgave van Dorp & Co., Batavia. "[4433]

ÏVlEIJER elte, 13 Korte Poten, te 's-Gravenhage, geeft de hoogste waarde voor oude Boeken en Restanten in Boekwinkels, en is door geheel Nederland te ontbieden. [4434]

JoH. WILMES, te Almelo, vraagt:

Elsevier's geïll. Mndschr., Humorist. Album, Vragen v. d. Dag, Europa en Wereldkroniek, 3 maanden of korter na uitgave. Aanb. p. post.

, f443 5 ]

G evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, ingen. (ab. p. p.): Fr. Hoffmann, div. deeltjes; Gerdes, Kanten zakdoek; ld., Verl. schuldbekentenis; ld., Zilv. schaatsen; ld., Siber. wouden; ld., Iwan Korsakoff; ld, Pleegzoon v. d. wapensmid; ld., Frans Rikkers; Kieviet, Dik Trom. 14436]

Scheurkalender boon bij groote en kleine

partijen te koop gevraagd.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Biad. [4437]

C> evraagd: een partijtje Detective verhalen WilJ son's serie en andere, Warendorf's en Boon's novellen-bibliotheek, Kwartjes-biblioth. enz. enz. Natuur, jaarg. 1902. Aanb. p. p. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [4438]

Gevr aagd, onder het Nr. dezer Advertentie, liefst gebonden:

Agatha,Ondei-'t lommer;Id.,Mozaïek;ld,,Uit enthuis; ld., In 't schemeruur; ld., Vereenigd; ld., Van alle kanten; Hoffmann, Huis Peterstraat; ld., Getrouw; ld., Oom Kolbe; ld., Arme Héér Goedhart; ld, Slot Rötheburg; ld., Jan, scheepsjongen; ld., ' Frits, Bezemjongen:Marryat,Pieter Simpel ;Id ,Stuurman Flink; ld., Landverhuizers; Ligthart, Bij de grenzen; Molt, Geschiedverh., laatste dln.; Stampe- i rius-Bibl. serie 17 en 16. Aanb. p. p. (Onfrische t banden kunnen dienen). [4439]

GROOTE VOORRAAD RUIME SORTEERING

m Uittrek-, Platte- en Zijden Kaarten JYieuwjaarsbrieven.

^RotJ^rdam. [4440] ». «& METZ.

Gevraagde Boeken.

4619 Marx-Koning, G.ibrielle, I en II. Geb.

4620 Het Lieskabinet j

4621 Hollandsche Revue 1904, 1 a 2 maanden

4622 Nederland ( lla uitgave.

4623 Boon's Geïll. Mag. !

4624 De Savornin Loh'man, Onze constitutie.

4625 Multatuli.Werken.G.-ed ndln.geb. ] Gerret-

4626 Darwin, Werken. Geb. Kplt. sen

4627 Htijermans, Trinette. Geb. Vlissi'n-

4628 Couperus, Eline Vere. Geb. gen

4629 Winkler Prins, Encyclopaedie. In afl ofo-éb

4630 Amsterdam in de XVIIe eeuw. Nieuw

4631 London News, 2 a 3 maanden oud

4632 Taal en letterbode I. (of titel en in'h afz )

4633 Penning, Oorlog in Z. Afrika, dl. Hl' ing.

4634 Luttenberg, Chron. verz, 1882. bl. c en 6

4635 Augustinus Belijdenissen, Erens. Geb

4636 Gezelle, Dichtwerken, 10 dln. geb

4637 Nederland's adelsboek 1903, ed. v. Stockum. 403ö uort, bijbel voor jongelieden.

4639 Muller, Geïll. handbk. der snijkunst.

4640 Magazijn v. handelsrecht, 1894—1903.

4641 Noorweegsche brieven, I. Net ex.

4642 Van Saher.De versierende kunsten in Ned.0 -I.

4643 Becht's maandkalender 1904. Eeni°- ex

4644 Lagerlöf, Wonderen v. d. antichrist.Ing.'e ^eb

4645 De Gids, 1903, Zeer net open ex. Eekhoff& Zn.

4646 Borgesius, Coöperatievvet en h. toepassing 4047 Adagiarius, Latijnsche citaten.

4648 Van Hulzen, Ginematograaf.

4649 Perelaer, Kwart eeuw tuss. de keerkr., 4 dln. 4050 Schron,Gewone logarithmen 7 decimalen, 1862.

i 4051 De Groot, Handbk. timmerlieden Geb

4652 Van Kol, Naar de Antillen. Geb.

4653 Querido, Menschenvvee. Geb.

4654 Meesterwerken der schilderkunst.

4655 Adresbk. v.Ned.,8e en 9e dr.Van Nooten,Schnh. 4056 Ons blaadje, red. Nellie, jaarg. 1—4.

4657 Van Nouhuijs, Uren met schrijvers. Ing.

4658 V. d. Veen, IJzerconstructies, in afl.

4659 De Prins, ie en 2e jrg. Liefst geb.

4660 De gebochelde van Féoul.

4661 Querido, Menschenwee, geb.

4662 Humoristische kalenders.

4663 Kok, Multatuliana.

4664 Kropotkin, Wederkeerig dienstbetoon.

4665 Adresbk. v. Nederland, 9e druk.

4666 Stemm, v. waarh. en vrede, 1904. Gelezen. Aangeboden Boeken.

228 Meesterwerken der schilderkunst. In afl. Nieuw.

229 Nieuwsbl. v. d. boekh. J904, 1 dag na uitg.

230 Bredée's familiekalender. 1-10 ex. 40/0. 23: Bureau-agenda, ed. S. Benedictus, 1-4 ex.

232 Kantoor-agenda » » » i_2 ex.

233 Onze meisjeswereld. 1 of meer ex. fr. p. p. 40%.

234 Amsterdam in de 17c eeuw, afl. 1 —12. Meestb.

235 Woordenbk. d. Ned. taal ) Voor zoover

236 Verdam, Middelned. wrdnbk. ) versch.

237 Dickens, Compl. werken 4°.-ed. 22 dln.gcb-3o°/0.

238 Groote denkers, 10 dln. geb. 35%.

239 Scheurkai. Vrede zij dezen huize. M. 60%. 2.f) Sc!i.:i;rk:i . Uit de font. des heils. M. 50%.

«ïb BKêI. vast bmkom,

——- AMSTERDAM. —— Inrichting voor de vervaardiging van

BRIEFKAARTEN

in arttstieken lichtdruk. Monsters en prijsopgave na aanvraag.

Albums met stadsgezichten enz. [4441]

| gevraagd, onder het Nr. dezer Advert.: Penning | VJ Oude Nederl.; Wansink, Alcune diff. d. lingu=a I Itahano; De Groot, Handbk. timmerl.; Black & White 1 a 2 w. na uitg. Aangeboden met 40%: 1—3 Onze Meisjeswereld. [4442]

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Goeverneur, Het boek van de mooiste kinderen volkssprookjes, Andersen naverteld ; Goeverneur, Het gulden kinderbovk, beide uitgaven v. Blomhert & Timmerman; Goeverneur, Vertellingen van Moeder de Gans; Titia v. d. Tuuk, In 't schemeruurtje en Gezellige uurtje^, beide geb.; Gerard' Keiler, Een kerstavond (kwarto prentenboek); Alcott, Rozenknop, ie druk; Helena Swarth, Eenzame 'bloemen; Sprookjes van Perrault door Arnold Ising • Amst. 1862; ld., Moeder de Gans, uiigave Koster en Ten Bokkel Hinink; Harttng, De macht van het kleine, 2e dr. Geb. [4443]

Aanbiedingen gevraagd van verschillende Nederl en buitenlandsche

GELEZEN TIJDSCHRIFTEN,

I, 2 of 5-6 maanden na verschijning. Assen. [4444] VAN GORCUM & COMP.

CH, LORILLEUX & CIE.

NEDERL FABRIEK VAN DRUKINKTEN. PARIJS.

^warte drukinkt

/ / voorcourant

Boek-en Smout- ,/

werk in alle prijzen volgens prijscourant en in Vaten en Bussen voor¬

handen. Levering franco huis Emball. vrij.

Gekleurde drukinkt

voor Plakkaat, en Smoutwerk,

voor Boek en P.eendruk.

Droog en in Vernis, in

groote en klei¬

ne Blikken

Steerts vnr.r.

handen. Emball. franco huis. [dAAzI

Hoofd Depót en Ag'entnur voor Nederl en Koloniën

Warmoesstraat 155, bij P. VAN DIJK, Amsterdam.

INHOUD.

u"'ul1' otuttLii.: ter vertaüne aaneeteekenrl* werfcon — m™,. /w,™™. ,-•„„„„ .. .....

van boeken en tijdschriften. - Nieuwste uitgaven in het buitenland YDnitsr.hl^d vn„unAi t, V,.™,1'mu-- v ervoig-anevenngc,,

MliDiiDEELlNGEN, ingezonden stukken' Herhert QnMlw - fW n„: k . I . ' , " . 7 ™agazijn-catalOgl. — BERICHTEN en

—— ' r~ ' xuiuiuMCBsiBa. - ine Associated l'rcss.

AII

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever KröBER & Bakels, Amsterdam.

erlei. - Vragenbus. — Advertentie

5n.