is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 111, 24-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&$6

NIEUWSBLAD VOÖR Ö EN ËÜËkrlANDKt

Volksgeschriften, uitgegeven door de maatschappij «Tot nut van 't algemeen». Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. [i95Xi35J.

63. Riedel, j. Bruinwold : Voeding en Meeding aan schoolgaande kinderen. Een overzicht van buiten- en binnenland. Met inleiding en advies. (208 en 3 blz.). ƒ _.25

50 ex. f 8.—. Voor departementen en leden der maatschappij 50 ex./6.25, fr. p. p. ƒ6.75.

Wat moet men van de duitsche letterkunde weten? In 100 korte artikels beschreven. Naar het duitsch door H. v. J. Groningen, H. L. van der Klei. 8°. [19x13]. (71 blz.). ƒ-.50

Wat iedereen van de fransche letterkunde weten moet. Vrij naar het duitsch door J. W. B. Groningen, H. L. van der Klei. 8°. [[9X13]. (155 blz.). ƒ -.50

Wat moet iedereen van het spiritisme weten ? Vrij naar het duitsch door P. K. Heim. Groningen, H. L. van der Klei. 8°. [19 x 13]. (48 blz.). ƒ-.50

Weiier, Dr. Karl: Wat behoort ieder van de staathuishoudkunde te weten? Voor Nederland bewerkt door mr. C. S. v. D. Groningen, H. L. van der Klei. 8°. [19X13]. (81 blz.). ' ƒ-.50

Zakboekje voor notarissen, advocaten, procureurs, deurwaarders en praclizijns, voor het schrikkeljaar 1904. 38e jaargang. Assen, Vau Gorcum & Co. Sm. 8°. [205x9]. (VIII, 57 en 116 blz.).

In linnen f 1.— In leer ƒ 1.25, m. klep. » 1.50

Zonneschijn. Verzekering, weldadigheid, hygiëne. Hfdred. W. Gosler. XlVe jaargang, 1904. No. 1. Amsterdam, W. Gosler & Co. Gr. 8°. [275 X 2o].

Per jrg. (12 afl.) fr. p. p. ƒ 2.50 Afz. nrs. » -.25

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde. Red.: dr. J. Verdam en dr. J. te Winkel. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [24x iy\

Afl. 72. Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veer, (hs. ü.), uit gegeven en toegelicht door D. A. Brinkerink. 2e ged. (Blz. 97—192). ƒ I 5Q

, Brinkerink, D. A., zie : Bibliotheek v. middelnederl. letterkunde. Gatsonides, H. Y.: De gids voor locomotief-machinisten en stokers. Afl. 6. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. [225xis]. (Bh. 305—368, m. fig.).

Per afl. f -.50

Leopold, Joh. A., en L. Leopold : Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduusche dialecten in dicht en ondicht. Afl. 4. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [20x14]. (Blz. 337—448). Perafl. ƒ-.65

Lodewijk van Savoye: De reis van de »Stella PoJare». Uit het italiaansch vertaald onder toezicht van dr. Maurits Snellen. Afl. 6 — 13. Leiden, A W. Sijthofï. 8°. [25x18]. (Blz. 241-558, m.afb. en pltn ). Per afl. ƒ _,50

Lummel, H. J. van: Meesterwerken. Rotterdam D. Bolle. 8°. [20 x 14]. Per afl. ƒ -.10

1. De smidsgezel van Utrecht. 4e afl.(lilz. 14^ — 178, m. e. pit.).

Rechtspraak, De, van den centralen raad van beroep inzake 's rijks-ongevallen-verzekering. Red ■ mr. W. H. M. Werker. Dl. I. Vel 8-10. 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Belinfan e 8U [255x175]. (Blz. 113-160). Per vel ƒ-.20

Straf- en tuchtrecht, Militair. Dl. II. Geschiedenis van het wetboek van militair strafrecht (Tweede boek). Verzameling van ontwerpen, stukken, beraadslagingen enz. door mr. H. van der Hoeven. Afl. 3. 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Belinfante. Leiden, Boekhandel en Drukkerij v.h. E. J. B'ill. 8°. [25X165]. (Blz. 129— r92)- Per afl. ƒ-.60

Platen en Kaarten. Automobiel, De, uit- en inwendig voorgesteld door een groot beweegbaar model, met verklaring door Motor. Deventer, M. E. Kluwer 121x355' hthogr., kleurendr.]. ƒ

Koe, De, aanschouwelijk voorgesteld door 5 beweegbare platen. Deventer. JE. E. Kluwer [76X 106, hthogr., kleurendr.]. In portef., m. handleiding. 8°. [14 blz.] ƒ 15 —

Aanvulling der boekbeschrij ving uit vorigejaargange11

Moll, Not. A : De zegel- cn registratie-wetten in vragen en antwoorden, ten dienste van allen die op gemakkelijke wijze den inhoud dier wetten, de daarbij opgelegde verplichtingen en he' bedrag der verschuldigde zegel- en registratierechten willen leeren kennen, en voorts speciaal voor hen die zich voorbereiden voor het notarieel examen. Arnhem, A. Moll. 8°. [24x14]. (VII, 79 en 2 blz.). ƒ 1.25

In Nbl. no 100 staat deze titel foutief onder de nieuwe uitgaven vernield.

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.-

DUITSCHLAND. Bastian, Adolf: Die Lehre vom Denken. II. Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchh. Gr. 8°. M. 5.—. Boeken, Hub. J.: [Jm u. in Afrika. Reisebilder.

Köln, J. P. Bachem. Gr. 40, m. Jllustr. nach

orig.-Aufnahmen. M. 8.— ; geb. M. 10. .

Ernst, Paul: Der schmale Weg zum Glück. Ein

Roman. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt 8°.

M. 5-—; geb. M 6.—. Journal-Katalog, Deiitscher, für 1904. Zusammen-

stellung v. öb. 3000 Titeln deutscher Zeitschriften.

Leipzig, Schulze & Co. Gr. 8°. Kart. M. 175. Kremnitz, Mite: Carmen Sylva. Eine Biographie.

Leipzig, E. Haberland. Gr. 8°, m. Abb. u. Taf.

M. 6.50; geb. M. 8.—. Langenscheidt, Paul: Urn nichts. Roman. Berlin,

F. Fontaine & Co. 8°. M. 3.— ; geb. M. 4.—. Richterich, Joh.: Papst Nikolaus I, (858—867).

Eine Monographie. Diss. Bern, Stampfli & Co.

Gr. 8°. M. 2.40. Swab. Gust.: Deutsche Volksbücher. M. Bildern v.

Rich. Mauff, Frz. Stassen, u. Hugo L. Braune,

Düsseldorf, Fischer & Franke. 4° Geb. M.7.50. Uxkull, Grafin: Friedliche Eroberungen. Sitten-

roman and dem modernen Aegypten. Berlin,

F. Fontane & Co. 8°. M. 6.— ; geb. M. 7.50. Wattenbach, W.: Deutschlands Geschichtsquellen

im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.

I. Bd. 7. v. Ernst Dümmler umgearb. Aufl.

Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf. Gr. 8°,

m. Bildnis. M. 11.— ; geb. M. 12.50. Wundt, Prof. Wilh.: Grundzüge der physiologischen

Psychologie.5.völlig.umgearb.Aufl Gesamtregister.

bearb. v. Wilh. Wirth. Leipzig, Wilhem Engel-

mann. Gr. 8°. M. 3.— ; geb. M. 5.—.

Vertalingen uit het Nederlandsch in het Duitsch, Engelsch en Fransch. Bredius, W. J.: Agnes. Eine Erzahlung. Aus dem Hollandischen v. Dora Hagmann. Elberfeld,

micnnancuung ct. üvangel. Gestiischail. 8°. Geb. M. 1.—.

Heijermans Jr., Herm.: Das sieben te Gebat. Bürgerliche Sittenkomödie in 4 Akten. Uebersetzt und für die deutsche Bühne bearbeitet v. Egb. Soltau. M. einer Vorbemerkung. Halle, Otto • Hendel. 8°. M. -.25; geb. M. -.50.

Bibliothek d. Gesammtlitteratur des In-u. Auslandes Nr «734-

Rita, Das Kirmeskind. Aus dem Hollandischen v. Dora Hagmann. 3. Aufl. Elberfeld, Buchhandlung d. Evangel. GeseÜschaft. 120. M. -.25.

BOEKBEOORDEELINGEN.

(Vervolg).

Egeling's Boekhandel. — J. E. ALBERTS, Het pollen-asthma, de z.g. hooikoorts: De Telegraaf, 14 October: De Standaard, 19 October: Nieuwe Prov. Groninger Courant, 23 October: Vox Medicorum, 4 November: Kerkelijke Courant, 6 November. — FrÏTZ Bredow, Levende woorden van dr. Maarten Luther. Voor Nederland bewerkt door J. P. G. Westhoff: De Standaard, 19 October: Nieuwe Prov. Groninger Courant, 23 October: Ons Tijdschrift, November:

, Onze Tijd, 15 November: Het Nieuws v. d. Dag, 23 November. — Charles Combi-, Een apostel der XlXe eeuw. U. h. fransch d. J. R. Bremer: Nieuwe Prov. en Groninger Courant, 23 October:

Ons Tijdschrift, November: Het Nieuws v. d. Dag, 30 November: Onze Tijd, 1 December: Geïllustr. Volksblad voor Nederland, 3 December. — A. J. HoOGENBIRK, Van den wereldakker: Het Nieuws v. d. Dag, 30 November: Onze Tijd, 1 December: Nieuwe Prov. Groninger Courant, 3 December. — P. A. Klap, Beknopt leerboek der geschiedenis des christendoms : De Standaard, 9 November: Onze Tijd, 15 November : Geïllustr. Volksblad voor Nederland, 3 December.— Lichtstralen op den levensweg: De Standaard, 19 October: De Bazuin, 23 October: Nieuwe Prov. Groninger Courant, 23 October: Onze Tijd, I en 15 November: Ons Tijdschrift, November: De Heraut, 6 December. — Franz Rosen, De Alpenkoningin. Bew. d. F. Sicherer: De Telegraaf,

29 October: Nederlandsche Kerkbode, 28 November: Het Nieuws v. d. Dag, 30 November: Geïll. Volksblad voor Nederland, 3 December.

Elsevier (Uitgevers-Maatschappij). — Paul d'Ivoy, Patriottenstrijd en heldenmoed: Het Nieuws v'. d. Dag, 26 November. — Meesterwerken der schilderkunst: Algem Handelsblad, 9 November: Opr. Haarlemsche Courant, 26 November: Elsevier's ge'ïil. Maandschrift, December. — O. t. de Villiers, Met De Wet en Steyn in het veld: De Telegraaf, 17 October: Het Nieuws v. d. Dag, 17 November: Het Nieuwsblad voor Nederland, 7 December.

Garde (H. J. van de) & Co. — H. Beckering Vinckers, Nederlandsche klassieken: Het Leeskabinet, November. — F. Krop, De prediking van Jezus van Nazareth. Handleiding bij het godsdienstonderwijs: Theologisch Tijdschrift, November. — Mary Adams, Uit het levensboek eener vrouw. U. h. engelsch d. Anna Neys-Ekker: Het Nieuws v. d. Dag, 23 November.

Gelderlander (Maatschappij De). — J. R. van der Lans, Lood in 't hart: De Katholiek, November.

Goor Zonen (G. b. van). — Ethel S. turner Moedertje Meg. U. h. engelsch d. G. W. Elberts: De Nederlandsche Spectator, 28 November.

Gouda Quint (P.). — E. Werner, Run:nschrift. Vertaling van Hermina : Het Leeskabinet, Nov.

Haan (Jan). — A. Dorst, De politiek van en in het Nederlandsch jongelingsverbond: Groninger Kerkbode, 7 November.

Haan (W. de). — M. J. Salvhrda de GraVEH er der schee, Uit de wereld der kleine menschjes: De Amsterdammer (weekblad), 29 November: Het Nieuws v. d. Dag, 30 November.

Hagen (t. C. b. ten). — C. E. Bloys Van treslong, Darwinisme in de taal: De Telegraaf, 7 October:

De Katholieke School, 19 November. C. E.

Bloys van Treslong, De structuur der samenleving: De Katholieke School, 19 November:

Hilarius Wzn. (W.). — Agot Gjems Selmee, Een doctersfamilie uit het hooge Noorden: De Telegraaf, 14 November: De Amsterdammer (weekblad), 22 November: Het Nieuws v. d. Dag, 26 November: De Nederl. Spectator, 28 November. — Felicie Jehu, Van zeven meisjes: De Telegraaf, 3 October: De Amsterdammer (weekblad), 18 October: De Kerkelijke Courant,

30 October.

Hoet (Firma H. ten). — J. H. Gunning : De eenheid des levens : Opr. Haarlemsche Courant, 21 October: De Standaard, 26 October: Nederl. Kerkbode, 14 November.,

Holkema (Van) & Warendorf. — cyriel BüYSSE: Daarna: Het Vaderland, 8 en 9 November. — Ralph Waldo Emerson, Frisch leven. Vertaald en ingeleid door P. H. Hugenholtz Jr.: Kerkelijke Courant, 20 November : Vrij en Vroom, December. — Antonio Fogazzaro, Donkere dagen: De Indische Mercuur, 10 November: Opr. Haarlemsche Courant, 16 November. GUSTAV

Frenssen, Jörn Uhl, 2e druk: De Amsterdammer (weekblad), 15 November: Opr. Haarlemsche Courant, 16 November: Het Nieuws v. d. Dag, 17 November: De Avondpost, 18 November. — Gustaf Frenssen, Van strijd en vrede. Vertaling van J. Herderschee: Kerkelijke Courant, 23 October: De Telegraaf, 26 October: Opr. Haarlemsche Courant, 4 December.—Joh. Kieviet, Fulco de minstreel. 2edruk: Het Nieuws v. d. Dag, 16 November: De Avondpost, 18 November: De Amsterdammer (weekblad), 22 November. — B. E. v. Osselen-v. Delden : Levend speelgoed