is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

De lust tot studie, tot vergelijkingen deed bij Wiselius de onweerstaanbare begeerte ontkiemen om vreemde koloniën en Aziatische bezittingen te bereizen. In dit opzicht onderscheidde hij zich van al zijne collega's bij het binnenlandsch bestuur. Dezen is vaak het zwervend leven hetzij van de eene residentie van Java naar de andere, hetzij in den uitgestrekten Archipel reeds zat voldoende, en, wanneer de verloftijd aanbreekt, haasten zij zich naar het moederland, om er rustig dien tijd bij de oude huisgoden door te brengen. Ter nauwernood wordt de rustende rust verstoord voor enkelen door eene gezondheidskuur in de een of andere badplaats. Niet alzoo Wiselius. Wanneer zijn verloftijd aanbrak, was hij reeds voorbereid voor eene belangrijke reis in eene vreemde Oostersche bezitting en, wanneer wij het genoegen hadden hem hier te lande weer te zien, kwam hij beladen met reisaanteekeningen en belangrijke bescheiden over de bezitting, die hij van uit Indie had bezocht. Zoo trok hij achtereenvolgens naar de Philippijnen, naar Cochinchina eu Britsch Indie en gaf hij van zijn wedervaren en zijne waarnemingen aldaar aangename beschrijvingen in dit tijdschrift, die wij onzen lezers niet behoeven in herinnering te brengen.

Wiselius had het karakter van een uitnemende explorateur. Hij kon met alle levenswijzen, met alle volken, met alle talen overweg. Het reizen zat hem in merg en nieren. Rust, indien men dat rust kan noemen, kende hij alleen, wanneer hij zich aan zijn schrijftafel nederzette om een lang geliefkoosd onderwerp of eene reisbeschrijving goed geordend af te werken. Dan sloot hij zich op, om het even waar, gedurende weken en maanden, en, zoo zeker was hij van zijne zelfbeheersching, dat hij, op een enkelen dag af, vooruit kon bepalen wanneer zijn werk gereed zou zijn voor de pers. Nauwelijks was de inkt droog van het laatste vel schrift, of het reizend humeur kreeg weder de bovenhand en trok hij door Europa, naar Duitschland, Italië, Erankrijk of elders, om zijn zucht voor nieuwe indrukken te bevredigen.