is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

tingen juist, zonder dat beding, de ondernemers, in hun eigen welbegrepen belang hetzelfde zouden hebben gedaan, omdat het type, vereischt voor dezen dienst, juist op onze werven bij uitnemendheid wordt gemaakt.

Eenige leden hadden de bepaling van art. XXI nog tot een hooger percentage der schepen willen hebben uitgebreid, waaromtrent anderen opmerkten, dat zoodanig beding waarschijnlijk onaannemelijk zou blijken, daar de contractanten alsdan te afhankelijk zouden zijn geworden van de scheepsbouwmeesters hier te lande, die zich lichtelijk hadden kunnen vereenigen.

Andere leden keurden de bepaling betreffende het bouwen van schepen op Nederlandsche werven af. Zij hadden in dit opzicht aan de ondernemers van den dienst meerdere vrijheid willen toestaan.

Het trok de aandacht dat onbeantwoord bleven de argumenten, bijgebracht voor eene verbindingslijn van oostelijk Java met Bali en Lombok. Toch achtte men ook dezerzijds èn om staatkundige redenen én omdat Bali en Lombok entrepots zijn van opium en als basis van operatie voor den smokkelhandel dienen, eene stoomvaartverbinding met die eilanden zeer noodig. Ook de ontwikkeling van het handelsverkeer in het algemeen met de eilanden Bali, Lombok en Soembawa vraagt aansluiting aan het stoom vaart verkeer.

Dit zou ook tot bezuiniging leiden, daar de resident van Bali thans voor dienstreizen aan een vaartuig der gouvernementsmarine behoefte heeft. Redenen te over voor de regeering om te zorgen, dat de genoemde eilanden niet van het verkeer worden uitgesloten.

Trouwens, is men wel onderricht, dan heeft de voorgenomen staking der lijn, althans in den loop van 1887, niet plaats gehad.

De noodzakelijkheid werd in het licht gesteld, dat met het maken van een droog dok op Tandjong Priok niet worde gedraald.