is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

285

dit artikel zou kunnen verhandeld worden, nu onze commissionairs in dagelijksche aanraking met Berlijn, Mannheim, Frankfort enz. staan voor de plaatsing van koloniale producten.

De Chineesche zijden zakdoeken zijn een belangrijk uitvoerartikel naar Amerika (Noord- en Zuid-) en Australië, terwijl ook Engeland, Frankrijk en Zuid-Europa consumenten daarvoor zijn. In aanmerking nemende de sterkte, heeft men in het practische Amerika en Australië reeds lang uitgevonden dat het een goedkooper gebruiksartikel is dan wat Europa maakt in linnen of katoen, en verzendingen bij duizenden dozijnen vinden plaats. Ook op het continent zal men ongetwijfeld bij tijd en wijle genoeg reflectanten voor eenen regelmatigen handel vinden, zooals nu reeds Engeland heeft.

Geborduurde zij den stukken worden de laatste jaren naar alle Europeesche oorden in ruime mate verzonden en dienen hoofdzakelijk als overtreksels van canapé's, stoelen, gordijnen, muurbekleedsels enz. Zoolang het streven naar eene eenigszins antieke en Oostersche wijze van meubileering van huizen en kamers in zwang blijft, zullen die eigenaardige maar barbaarsche en schreeuwende Chineesche dessins eene exportwaardige behouden, doch als modeartikel zijn zij nauwelijks waard er meer over te zeggen, en is het te hopen dat zij zullen plaats maken voor zaken waarin meer degelijke kunstzin ontwikkeld is.

Thee. Nederland is een theedrinkend land, en de groote markt die het achter zich heeft, namelijk Duitschland, begint jaarlijks meer gevoel voor thee te ontwikkelen, hetgeen misschien ook samenhangt met de meerdere duurte van koffie. Indien zich ooit eene directe vaart tusschen Nederland en China mocht ontwikkelen, zal ieder burger er een voordeel bij hebben in de betere soort thee, die hij voor hetzelfde geld ontvangen zal als tot nog toe.

Vooral het groote publiek dat de zoogenaamde „guldens" of „vijf-en-twintig stuivers" theeën consumeert, zal bijzonder gebaat worden, want de manipulatiën die nu ten onzent met