is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

eerder er over verwonderen dat nieuwe merken nog bijval vinden en gekocht worden, en het gebeurt ook lang niet zelden dat een kooper hier, beter met Europeesche toestanden en de intrinsieke waarde van goederen bekend, offerten maakt die hem later geld kosten omdat men binnenslands voor het nieuwe goed niet den door hem besteden prijs betalen wil.

Verder moet men rekening houden met de wijze waarop hier handel gedreven wordt. Alle transactiën vinden plaats tot cash against delivery, namelijk wanneer een kooper eene partij tot eenen zekeren prijs heeft aangenomen, wordt hem een termijn gelaten binnen welken hij de partij moet afnemen en betalen. Hij heeft het recht zulks bij groote en kleine gedeelten te doen, maar geen enkele baal of kist wordt hem uitgeleverd dan tegen directe contante betaling, of, zooals de spreekwijze is „ geld bij den visch". Dit systeem heeft veel vóór, want van verliezen door faillissementen bij koopers is dus geen sprake, en alleen het feit kan zich, doch doet zich hoogst zelden voor, dat een kooper niet bij machte is om de partij af te nemen en te betalen. In zulk geval echter wordt steeds de koopsom gered, want de goederen zijn nog in des verkoopers bezit, en er kan dus alleen sprake zijn van verlies tusschen den verkoopprijs en de oogenblikkelijke marktwaarde.

Doch is dit systeem uiterst soliede, en zelfs veiliger dan de verkoop in Nederland a, contant, die eigenlijk een is op 30 dagen, waarbinnen de verkooper zonder iets is, en de kooper zijne waar kan verzilveren zonder de opbrengst voor den verkooper gereed of in kas te houden, — elke medaille heeft hare keerzijde, en zoo geeft deze den nekslag aan allen speculatieven geest onder koopers, en alles wordt omgezet is hoofdzakelijk voor directe consumtie. Zonder speculatie moeten prijzen steeds op eene en dezelfde basis, namelijk die der onmiddellijke marktwaarde, blijven, en vandaar dan ook dat zelden of nooit hier grove of groote winsten te behalen zijn,