is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De loop der beri-beri in Atjeh in de jaren 1886 en 1887.

Naar aanleiding van de in den laatsten tijd herhaaldelijk tot hem gerichte vraag, wat men te denken heeft van de berichten omtrent het woeden der beri-beri in Atjeh, heeft de Utrechtsche hoogleeraar, dr. C. A. Pekelharing, in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde eenige mededeelingen openbaar gemaakt, van welke ook buiten den kring der geneeskundigen ongetwijfeld met belangstelling kennis zal worden genomen.

Daartoe in staat gesteld door nauwkeurige en uitvoerige gegevens, hem verstrekt door den gouverneur van Atjeh, kolonel van Teyn, heeft de hoogleeraar een staat bewerkt, die eene onmiddellijke vergelijking mogelijk maakt van ziekteen sterfte-cijfers in de jaren 1886 en 1887, in verband met de sterkte der bezetting. Daarbij zijn de drie verschillende categoriën van militairen, Europeanen, Amboineezen en Inlanders, in één rubriek gebracht, terwijl de Madoereesche hulptroepen, die in het begin van 1887 korten tijd in Atjeh geweest zijn, en zeer aan de beri-beri geleden hebben, geheel buiten rekening gelaten zijn.

Uit den staat, die den loop der ziekte doet zien onder de militairen en de dwangarbeiders, blijkt dat onder de eerst-