is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408

juist tegenover de laan ter zijde van het fort. Naast het logement is het residentiehuis, een groot schoon gebouw, met een redelijk grooten tuin en park. Vóór het residentiehuis is de Solosche rivier, welke op de hoogte van het naastgelegene logement een winkelhaak vormt, en zoo langs de westzijde van het fort heenvliet. Aan de overzijde van de rivier is de marktplaats en het Chinesche kamp, tot welke men over een steenen brug een weinig voorbij het residentiehuis toegang heeft.

Achter het fort aan de oostzijde is het zoogenaamde Hollandsche kamp, alwaar de Europeanen en afstammelingen van Europeanen hun verblijf houden. Hetzelve bestaat uit drie evenwijdige straten, met een paar dwarsstraten, van steenen wit gepleisterde huizen, hetwelk daaraan een net en zindelijk voorkomen geeft. De terugkaatsing der zonnestralen van de witte muren maakt het hier op het midden van den dag zeer warm en het licht voor de oogen nadeelig.

Kort na mijne komst in het logement omtrent den middag in de voorgalerij staande, om naar de voorbijgangers te zien, maakte de kastelein mij opmerkzaam op twee lieden welke uit het residentiehuis kwamen en den weg naar den kraton insloegen, dragende tusschen hen aan een bamboezen stok, over hunne schouders gelegen, een soort "van overdekten bak of trog, zoodanig als men gewoon is meer op Java te gebruiken tot het transporteren van levensmiddelen; nevens denzelven liep een derde, een verguld zonnescherm aan een langen stok daar boven houdende.

De heer Meijer zeide mij dat deze menschen dagelijks op den middag eenige schoteltjes groenten, op de Hollandsche wijze toebereid, van wege den resident voor de tafel des keizers bestemd, naar den kraton bragten. Dit is een gebruik van vele jaren herwaarts.

De pajongs of zonneschermen zijn een teeken van rang onder de Javasche grooten, welke zich bepaalt naar het getal en de kleur derzelve. De souverein alleen heeft het voorregt een gouden of vergulden pajong te gebruiken. Alles wat