is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410

begaven ons dezen namiddag derwaarts in het rijtuig van den heer van Tol. Aan den ingang van den kraton vonden wij eene wacht van zijne soldaten op de Europesche wijze gewapend. De schildwacht schouderde zijn geweer, hetwelk zij voor iederen Europeaan gewoon zijn te doen. Binnen komende vonden wij den prins in de galerij voor zijnen dalam zitten, gereed om uittegaan, zooals bleek door zijn rijtuig met vier paarden bespannen, hetwelk buiten stond om hem te ontvangen. De heer van Tol introduceerde mij als een vriend van den heer van de Poel, terwijl ik hem deszelfs in het Javaansch geschreven brief overhandigde. Hij gaf denzelven aan zijnen kleinzoon pangerang Rio om hem te lezen, hetgeen deze nevens hem op de hurken zittende volbragt. Pangerang Bio is een jongeling van 18—19 jaren, van een zeer aangenaam voorkomen en welgemaakt, zoon eener overledene dochter van Mangko Negoro, wier echtgenoot, de vader van prins Rio, ook niet meer in leven' is. Deze jonge prins is in het verleden jaar gehuwd met eene zuster des keizers. Hij is de bestemde opvolger van zijnen grootvader.

De oude prins was geheel op Europesche wijze gekleed, met uitzondering van zijnen hoofddoek, dien een Javaan nimmer aflegt. De heer van Tol hem te kennen gevende dat ik verlangde zijn buitenverblijf, Karang Pandang, te zien, zeide hij dat het hem leed deed mij niet zelf derwaarts te kunnen vergezellen; dat hij nog dezen avond op reis wilde gaan en tot dat einde reeds paarden vooruitgezonden had. Indien ik echter geen haast had en tot na zijne terugkomst, welke over een dag of acht zou plaats hebben, wilde wachten, zou hem dat aangenaam zijn, en hij met mij mede gaan. Ik nam dit aanbod gretig aan, dewijl men bij zulke gelegenheden het best in staat is alles te zien, wanneer de heer des huizes zelf tegenwoordig is.

Donderdag, 23 Juni.

De rivier van Solo is de voornaamste van Java. Dezelve loopt van hier naar het noordoosten door een groot gedeelte