is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

mingen zijn zoowel de Chineezen als hunne regeering nu reeds rijp, en de ontwikkeling van het verkeer met vreemde natiën hangt tegenwoordig geheel af van den ondernemingsgeest dier natiën in China zelf. Vandaar, dat er zich in China elk jaar meer vreemdelingen vestigen en door hunne vestiging den handel der nationaliteit waartoe zij behooren meer en meer bevoordeelen.

Voor Nederland is China een niet minder belangrijk objectief dan voor Engeland, Duitschland en België. Niet alleen dat onze katoennijverheid er mede een goede markt vindt voor zijne producten; maar het is van ouds een groote afnemer van schier alles wat de landbouwnijverheid van Nederlandsch Indië oplevert. In de laatste jaren is het ook de voorname markt geworden van werkkrachten, zonder welke aan landbouw-ondernemingen op eenigszins groote schaal in onze bezittingen buiten Java niet te denken valt. Nederland, althans met Nederlandsch-Indie, verkeert dus in de beste positie tegenover China om van de nieuwe strooming partij te trekken. Het komt er slechts op aan de gepaste middelen daartoe in het werk te stellen.

Beeds in de April-aflevering van dit Tijdschrift zijn uit de „ Nederlandsche Staats-courant" belangwekkende beschouwingen overgenomen van een te Shanghai gevestigd Nederlander over den handel tusschen Nederland en China, die, naar wij hopen, tot haar recht zullen komen. Thans publiceert de „ Staats-courant" weder een memorandum van den heer J. J. B. Heemskerk, lid der firma Heemskerk en Co. te Shanghai, over de Nederlandsche scheepvaart in en op China, dat niet minder belangstellende aandacht verdient, en wij daarom hieronder eene plaats infuimen.

De heer Heemskerk toont de mogelijkheid aan om door vereenigde krachten uit België en Nederland eene voordeelgevende directe stoomverbinding tusschen Amsterdam, Botterdam, Antwerpen en China in het leven te roepen. Het denkbeeld eener Nederlandsch-Belgische stoomvaartlijn is nieuw,