is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

dingen; wie zich uit zijne plaats laat werken, moet dubbele kracht inspannen bij de tegenwoordige zware concurrentie, om zich opnieuw eene plaats te zien ingeruimd, en alleen door zich volkomen op de hoogte te stellen en met eenen vasten wil aan het werk te gaan, met een juist doel voor oogen, kan men zich er weer bovenop werken.

In een algemeen overzicht van de scheepvaart in China is het niet mogelijk alles en détail te behandelen, en het is aan hen, die er belang in stellen en het voornemen hebben zich een meer levendig aandeel in de scheepvaart in China toe te eigenen, om nadere bijzonderheden aan te vragen, die schrijver dezes dan gaarne wil verstrekken.

Overgaande tot eene bespreking der zeevaart in China, zoo moet die in twee deelen geplitst worden, namelijk: de kusten riviervaart endegroote vaart tusschen Europa en China.

De kustvaart van Hongkong is niet zoo belangrijk als van Shanghai, en de laatste haven is bovendien meer een verdeelingscentrum voor zoowel Middel- als Noord-China, zoodat mijne mededeelingen hoofdzakelijk van het standpunt van Shanghai moeten beschouwd worden. Shanghai is een entrepot voor alles wat benoodigd is voor en aangebracht wordt uit de provinciën, die door de Iangtsze doorstroomd worden, zoowel als voor het geheele noordelijke China, met zijne haven Tientsin—Peking.

De vaart op de rivier Iangtsze wordt onderhouden door de China Navigation Coinpany (zijnde het eigendom der deelhebbers in de firma Alfred Holt te Liverpool) en China Merchants Steam Navigation Company, eene Chineesche Maatschappij, die onder Chineesche vlag vaart, met Europeesche kapiteins, machinisten en stuurlieden. Eenige kleine booten, toebehoorende aan een Engelschman, George Macbain, varen eveneens regelmatig de rivier op en af; zij nemen alleen goederen aan en nemen geen deel aan het zeer uitgebreide passagiersverkeer. De havens die deze rivierbooten aandoen,