is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

nuttigen werkkring op handelsgebied te scheppen, bij. hunne

verplaatsing daarheen behulpzaam te zijn.

Zij verstrekt aan dezen, voor zooveel noodig, bij wijze van

voorschot, eene geldelijke toelage ter tegemoetkoming in

hunne reiskosten en gedurende een korten tijd in de kosten

van hun verblijf.

Wie aldus den steun der Vereeniging wenschen te erlangen, moeten blijken geven van voldoend onderwijs te hebben genoten voor de door hen beoogde werkzaamheid, en verder zich daartoe in de practijk te hebben voorbereid door reeds gedurigen eenigen tijd aan een handelskantoor of op eene fabriek werkzaam te zijn geweest.

Ten einde de Vereeniging „Het Buitenland" in staat zou zijn op de hier aangegeven wijze hare taak op te vatten, heeft het voorloopig Comité, dat tot hare oprichting besloot, dadelijk getracht in eenigszins ruimer kring medewerking te verkrijgen.

De uitkomst dezer pogingen heeft het duidelijk bewijs geleverd, dat haar streven bij zeer bevoegde beoordeelaars oprechte toejuiching vindt.

En overtuigd, dat hetgeen zij wenscht te bereiken een nationaal belang is van zeer groot gewicht, heeft zij vrijheid gevonden om zich tot de regeering te wenden — niet alleen ten einde hare medewerking te erlangen, wat in menig opzicht zeer noodig voorkomt en die haar op de meest heusche wijze is toegezegd door de heeren ministers van waterstaat, handel en nijverheid en van buitenlandsche zaken — maar ook ter verkrijging van geldelijke ondersteuning.

Doch ook met dien steun zal de Vereeniging, om op voldoende schaal aan haar programma uitvoering te kunnen geven, krachtige medewerking moeten ondervinden van de belanghebbenden in Nederland bij handel en nijverheid. En niet alleen van de direct belanghebbenden, maar van allen, wien de bloei van de Nederlandsche handel en nijverheid ter harte gaat.