is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217

plichtig moet worden genoemd aan het bestendigen er van. Tegenwoordig worden bewoners van Madagaskar in grooten getale gevangen genomen, om als slaven aan de planters van Réunion te worden verkocht. Zeer vele Franschen en ook Engelschen zijn bij dezen handel betrokken, die niet mogelijk zou wezen, ware het niet, dat de overheden op Réunion hem oogluikend gedoogden. Verleden jaar gelastte lord Salisbury den Britschen gezant te Parijs de aandacht der Fransche regeering op dit schandaal te vestigen, maar het blijkt niet, dat het heeft opgehouden.

„Hoe kan men, zoo vraag ik, van metis en soortgelijken, op zijn best halve barbaren, verwachten, dat zij het onzedelijke en goddelooze van hun ambacht zullen inzien, wanneer hun ellendig handwerk openlijk wordt uitgeoefend door Franschen en Engelschen, onder stilzwijgende goedkeuring der regeering te Parijs, of althans der overheid op Réunion ? Lijkt het niet, alsof de sterk opgehemelde afschuw van den slavenhandel slechts op de oppervlakte ligt, om te verdwijnen, zoodra deze straffeloos kan worden uitgeoefend?

„Nevens internationale maatregelen om de blokkade tegen Afrikaansche slavernij straffer te maken, ook door het gestrenger tuchtigen van hen, die het wagen haar willens en wetens, met vuige oogmerken, te verbreken, bestaat er geen ander middel dan het langzame opvoeden van den sterk verwaarloosden neger. Als deze eene zekere mate van beschaving deelachtig mocht worden, zal hij leeren inzien, dat persoonlijke vrijheid het hoogste goed is, waarvoor hij alles dient over te hebben, zelfs het leven.

„Dit is natuurlijk eene langzame en verdrietige taak, waar men met negervolk te doen heeft. Verscheidene zendelinggenootschappen, zoo Schotsche, Engelsche als Fransche, hebben haar aangevangen in de nabijheid der groote meren, waar op dit oogenblik eene zeer belangrijke en geestelijke en stoffelijke proefneming plaats vindt. Terwijl namelijk de zendelingen de negers onderwijzen, zijn kleine maatschappijen, onder