is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

Omtrent den handel merkt de consul op, dat een Nederlandsch handelshuis hier alle reden van bestaan hebben zou en ook hoe directe stoomvaart-gemeenschap tusschen Sumatra en Nederland en Sumatra en China gevoed zou kunnen worden.

In het algemeen schijnt de handel in de Straits Settlements op eenen gezonderen grondslag te berusten dan op Java, reeds in zooverre dat de verkoopen aan detailhandelaren in den regel kontant en bij uitzondering op korten termijn, — en dan nog alléén bij erkende soliditeit, — geschieden. Daardoor kunnen de verkoopers veel spoediger met de Europeesche huizen of fabrikanten afrekenen en dus betere voorwaarden bedingen, zoodat men berekent, dat, bij lagere vrachten, goederen ongeveer 10 pet. goedkooper naar de Straits kunnen worden geleverd dan naar Java, en derhalve detailhandelaren van Java dikwijls met voordeel hunne inkoopen te Singapore kunnen doen, de groote verliezen, die het lange kredietstelsel door faillissementen en wanbetalingen aan de Java-importhuizen berokkend heeft en die millioenen guldens moeten bedragen, hier nog buiten beschouwing gelaten.

In aansluiting van het bovenstaande meldt de consul nog verder: De handel met Nederland zou echter zeer kunnen toenemen, wanneer hier een flink Nederlandsch handelshuis werd opgericht, dat zich te gelijker tijd op in- en uitvoer, commissiehandel en bankzaken wilde toeleggen. Men zegt, dat de Nederlandsche Handelmaatschappij hier een agentschap zal vestigen, doch uitsluitend voor bank- en wisselzaken. Sinds het vorig jaarverslag zijn een paar Nederlanders begonnen met zich op den invoerhandel toe te leggen.

Gemis aan directe stoomvaartgemeenschap met Nederland doet zich daarbij echter steeds zeer gevoelen, en toch zou betere verbinding tusschen Nederland, Sumatra, de Straits en Java zoowel de scheepvaart zelve als onzen handel en industrie ten zeerste ten goede kunnen komen. Ook de posten pakettendienst zou er zeer door worden gebaat.

Over de verzending van goederen door Nederlandsche stoom-