is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

binnen de door de wet gestelde grenzen en naar den eiscb van plaatselijke omstandigheden, zij onvoorwaardelijk overgelaten aan de gewestelijke besturen, die zich aldus een schoonen en dankbaren werkkring geopend zien.

Eindelijk noemt Spr. nog de openbare werken. Daar zijn er van zoo grooten omvang en zoo universeel belang, dat zij buiten het bereik van den blik en den arm van het gewestelijk bestuur behooren te blijven; doch veel talrijker zijn die, welke uitsluitend plaatselijke behoeften betreffen. De meeste hangen nauw samen met de onderscheiden takken van nijverheid, welker overdracht aan de gewone besturen reeds boven werd verdedigd. Ontginningen en sommige cultures zijn geheel afhankelijk van aanleg en onderhoud van irrigatiewerken; overstrooming hier, moerasvorming ginds, kan slechts door bepaalde dijken of afvoerkanalen worden voorkomen; de binnenlandsche handel eischt talrijke communicatiemiddelen, somtijds passers, pasangrahans enz. Daarenboven staan aanleg en onderhoud dezer werken in nauw verband met de heerendiensten, die wij reeds als uitermate geschikt voor plaatselijke regeling leerden kennen. Het nauw verband tusschen de onderdeelen der Staatszorg op dit gebied, blijkt telkens weder en bevestigt de wenschelijkheid hunner gezamenlijke opdracht aan het gewestelijk bestuur.

Eenigszins anders staat het met de volksgezondheid. Inderdaad leert de ervaring, dat deze aangelegenheid in menig opzicht door plaatselijke zorg niet of weinig gebaat wordt en meer maatregelen van algemeenen aard en centrale leiding vereischt. Inzonderheid epidemieën, hetzij van mensch of dier, leeren dit duidelijk. Toch ontkent niemand, dat reinheid, regelmatige afvoer van schadelijke stoffen, goed drinkwater en vele andere plaatselijke omstandigheden een gewichtigen invloed op den gezondheidstoestand uitoefenen. Hieruit volgt, dat wel is waar niet alle zorg voor dit overwegend belang door de Regeering mag worden afgestaan, doch dat niettemin een gewichtig deel daarvan aan de gewestelijke