is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

de vervulling van Sprs. wenschen daaromtrent baant van zelf den weg tot nieuwe hervormingen. Overigens is het duidelijk dan niets eenvoudiger ware, dan, indien noodig, nevens de hoofden van plaatselijk bestuur plaatselijke raden te stellen, in samenstelling en bevoegdheid analoog aan de gewestelijke raden, en alzoo het plaatselijk bestuur tot een nuttig lid in het gansche organisme in te richten.

Op den ondersten trap staan de zoogenaamde gemeentebesturen, die zooals men weet, alleen voor de inlandsche bevolking in een groot deel van Nederlandsch Indie bestaan. Het is bekend, hoe men sedert de dagen van Eaffles in de dessabesturen op Java meer dan eenmaal de waarborgen voor burgerlijke vrijheid heeft gezien en deze instelling hemelhoog heeft geprezen. Intusschen heeft zij nimmer een stroohalm in den weg gelegd tegen misbruik van macht, hetzij van Europeesche, hetzij van Inlandsche overheden. Bij de invoering van het cultuurstelsel is dit zonneklaar gebleken. De dorpsinstellingen zijn van meet aan een eenvoudig [middel geweest, om zonder veel moeite en kosten alom geschikte werktuigen bij de hand te hebben, tot uitvoering der maatregelen, die de Regeering verkoos te nemen. Tot handhaving der politie, inning der landrente, omslag van cultuur- en heerendiensten worden eenvoudig de dessahoofden tegen eene geringe belooning gebezigd; terwijl de zoogenaamde vrije keuze dezer personen onder streng toezicht der gewestelijke besturen werd gesteld; zelfs de jongste regeling (St. 1878, 47) geeft den resident nog een grooten invloed zoowel bij benoeming als ontslag.

Het verschil tusschen schijn en wezen is grootendeels het gevolg van de geringe beteekenis der functien welke uit de zoogenaamde autonomie voortvloeien tegenover de talrijke bezigheden die hun als uitvoerders van hoogere bevelen zijn opgelegd. In plaats van hoofden van autonome gemeenten zijn de dorpshoofden eenvoudig ondergeschikte ambtenaren der Regeering. Om hen tot hooger trap te verheffen ware