is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314

gen en vele inlanders betuigden mij hun vreugde over de goedkoopte van het nieuwe vervoermiddel. Al is ons tarief veel duurder dan dat op Java, het is billijk in vergelijking met de vroegere transportkosten en er is geld in het land om het te betalen." De aanleg van de Serdang-lijn werd reeds spoedig nadat de directeur in Deli gekomen was, met kracht aangevat, zoodat de „ mogelijkheid bestaat, dat reeds de tabaksoogst van Serdang van dit jaar langs den spoorweg zal worden vervoerd."

Sedert de opening voor het publiek verkeer van de sectie Medan-Timbang Langkat op den eersten dag van dit dienstjaar, 1 Mei 1887, kwam den 4en September jl. de sectie Medan-Deli Toewa in volle exploitatie en den 16en Februari 1888 het laatste gedeelte van Laboean naar Balawan.

Beeds den 10en October 1887 kon met het vervoer van goederen, waarvoor geen inkomende rechten verschuldigd zijn, van Belawan begonnen worden, en met dat van belaste goederen den 5en Januari 11.

„ De concessie voor aanleg en exploitatie van de zijlijn van Medan over Serdang naar Bobogan", zegt het verslag o. a. verder, „ werd verleend bij besluit van den GouverneurGeneraal, dd. 28 April 1888, n°, 9, en van onze aanvaarding werd aanteekening gehouden bij besluit van den 12en Juli 1888, n°. 1. De voorwaarden zijn dezelfde als voor de bestaande lijnen, onder nadere bepaling dat de zijlijn binnen drie jaren na aanvaarding der concessie in exploitatie moet zijn gebracht, dat het waarborgkapitaal / 25,000 zal bedragen en zal worden teruggegeven, zoodra de zijtak definitief goedgekeurd en voor het publiek verkeer opengesteld is.

„In hetzelfde besluit is bepaald, dat met den dag waarop de Serdang concessie wordt aanvaard, art. 25 der concessie van den Deli-spoorweg wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel 25.

„Daarin wordt bepaald, dat de Deli Spoorwegmaatschappij zelve hare tarieven kan vaststellen, mits niet hooger dan de