is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

317

een voordeelig saldo van f 1296.94 ten bate der winst- en verliesrekening kon worden gebracht.

Uit de toelichting tot de balans blijkt o. a. dat de constructierekening der Deli-lijnen ten bedrage van ƒ3,955,833.44 omvat de kosten van den aanleg en de uitrusting der oude lijnen, waaronder concessie- en installatiekosten, de kosten der obligatieleening en interest gedurende den aanleg, terwijl in mindering gebracht is het op de vorige balans nog voorkomende koersverschil. In de eerste helft van het loopende dienstjaar wordt dit bedrag nog vermeerderd met de kosten van aanleg van loodsen enz., te Belawan, rollend materieel, dat nog niet is aangekomen, salarissen personeel voor de afsluiting der rekeningen, en enkele afrekeningen. Daarna wordt deze rekening definitief afgesloten.

De constructie-rekening der Serdang-lijn tot een bedrag van / 137,031.27Y3 is van die der oude lijnen afgezonderd gehouden.

Onder de rekening diverse crediteuren komt voor een bedrag van f 97,664.33 als tijdelijk opgenomen geld voor deSerdanglijn.

De creditzijde der winst- en verliesrekening bestaat uit het saldo van het vorige boekjaar ten bedrage van f 550.10, een voordeelig saldo der exploitatierekening van f 339,866.19, het bovenvermelde voordeelig saldo der exploitatie van telefoon en telegraaf ten bedrage / 1296.94, intrest f 4,208.91, en een bedrag van / 1726.27. Dit bedrag is een in het eerste jaar der exploitatie behaalde winst, die toen niet als zoodanig verantwoord maar onder diverse crediteuren geboekt werd, omdat daaromtrent nadere inlichtingen in Indië moesten worden ingewonnen.

Na aftrek van de rente, de reserve voor aflossing van obligatiën en de statuaire afschrijvingen op de vernieuwingsfondsen, bedraagt de netto winst f 245,531.69.