is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

geeft daartoe alleszins aanleiding. Sommige leden achtten het wenschelijk dat, met wijziging van art. 327 van het Strafwetboek voor inlanders, aan vreemde Oosterlingen de verplichting werd opgelegd om hunne boeken te houden met Latijnsche karakters en in de Maleische taal.

Men vestigde voorts 's Ministers aandacht op een vonnis van den raad van justitie te Soerabaja, opgenomen in het Indisch Weekblad van het Eecht n°. 1296, waarbij beslist is dat, ter uitvoering van een tusschen Europeanen gewezen vonnis, geen beslag gelegd kan worden onder een inlandschen derde. Die beslissing is inderdaad hoogst bedenkelijk, en is zij juist, dan eischt de zaak voorziening.

Men zou gaarne vernemen, bij welke rechtbanken de regeering zich voorstelt de voorzitters en griffiers aan te stellen, waarvan hier sprake is.

De aandacht werd gevestigd op den druk op de bevolking der dessa's gelegd door hare verplichting tot het houden van wachtdiensten. Zou het niet mogelijk zijn dien druk te verminderen, wanneer men het nachtwaken in de dessa's aan bereden politie opdroeg?

Men drong op spoedige invoering van het nieuwe stelsel van dwangarbeid aan.

Uit het Koloniaal Verslag blijkt dat in sommige der vorstenrijken op Celebes het aantal slaven nog vrij belangrijk moet zijn.

Sommige leden gaven der regeering in overweging zich ten aanzien van streken, waar ons gezag niet dan in naam bestaat, omtrent den toestand te doen inlichten door de zendelingen, die door voortdurenden omgang met de bevolking beter dan de regeering op de hoogte van den staat van zaken zijn.

Eenige leden klaagden over het late uitkomen van de Indische handelstatistiek. In Engelsch Indie verschijnt dergelijke statistiek vroeger en zij is daar ook beter ingericht. Men vestigde op deze omstandigheid de aandacht der regeering. Wellicht zoude in dezen de voorlichting gevraagd kunnen worden van de vertegenwoordigers van den handel.

II. 23