is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

411

Arabieren, die dan de eenigen zouden zijn welke de Arabische kleeding droegen. Bovendien is niet aan te nemen dat de invloed der hadjis, die toch zeer gemakkelijk eenig ander onderscheidingsteeken zouden kunnen vinden, door eenige verbodsbepaling omtrent hunne kleeding merkbaar zou verminderen. Beter schijnt dit doel te bereiken door de handhaving der volkomen gelijkstelling van hen, die de bedevaart naar Mekka volbracht hebben, met alle overige inlanders. Aan de vervulling van dien godsdienstplicht mag van bestuurswege geene verheffing van stand, geene maatschappelijke onderscheiding, allerminst eene vrijstelling van lasten en verplichtingen, waaraan de overige inlandsche bevolking onderworpen is, verbonden worden.

Voorshands bestaat bij de Regeering het voornemen niet om naar Magelang een spoorweg aan te leggen, hetzij van Poerworedjo, hetzij van Djokjokarta. Wel heeft de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij van haar voornemen doen blijken om Magelang en Djokjokarta door middel van een stoomtramweg te verbinden. De opmerking in het voorloopig verslag, dat eene spoorwegverbinding van Magelang met Poerworedjo uit een militair oogpunt de voorkeur verdient boven eene verbinding van Magelang met Djokjokarta, strookt met het gevoelen van het legerbestuur.

In antwoord op de vraag omtrent de in Maart of April van dit jaar onder de Chineezen op Banka plaats gehad hebbende ongeregeldheden diene het volgende:

Op 3 April zijn 80 a. 100 Chineesche mijnwerkers te Merawang gekomen om het waarnemend hoofd van plaatselijk bestuur inlichting te vragen omtrent de uitbetaling van eenig te goed gelaten loon. Ten gevolge van de minder tactvolle houding van den waarnemenden administrateur hebben de Chineezen eenige voorwerpen naar zijn huis geworpen, waarna zij weder aftrokken. De politieoppassers en eenige dwangarbeiders zijn later nog met de aftrekkende Chineezen handgemeen geweest, waardoor enkele personen gekwetst werden.