is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

419

geen bezwaren gehad hebben de beide eerste door den Raad van Nederlandsch Indie aanbevolenen voor de betrekking van lid der Algemeene Rekenkamer in aanmerking te brengen, maar ook door hen voorbij te gaan is hij overtuigd 's lands belang te hebben behartigd, dewijl van hunne diensten en bekwaamheden in niet minder eervolle en aanzienlijke betrekking nuttiger partij kan worden getrokken bij het binnenlandsch bestuur dan bij een college, toezicht houdende over het beheer en de verantwoording van 's lands geldmiddelen. Een der voorgedragenen was dan ook reeds door den Gouverneur-Generaal van Rees tot resident van een belangrijk gewest aangesteld noch vóór dat de heer Sol benoemd en op de Indische voordracht te zijnen aanzien beschikt was. Voor den andere zal ook te zijner tijd de bevordering niet uitblijven, waarop zijne trouwe diensten en zijn onverdroten ijver hem billijk uitzicht geven.

§ 10. Ter beantwoording van de in deze paragraaf gedane vragen zij het volgende aangeteekend:

Er zijn slechts drie residentiën in de buitenbezittingen waarvoor nog geene ordonnantie tot regeling van de uitgifte in erfpacht van woeste gronden bestaat, namelijk de residentiën Westerafdeeling van Borneo, Timor en Bali en Lombok. In die drie gewesten is het rechtstreeksch gouvernementsgebied — waarvoor de bedoelde regeling alleen gemaakt wordt — betrekkelijk zeer gering, en bovendien heeft zich, zoover bekend, nimmer iemand aangemeld om er gouvernementsgrond in erfpacht te verkrijgen, zoodat er geen aanleiding schijnt te bestaan om het tot stand komen van ordonnantiën op de uitgifte in erfpacht van gronden in de drie genoemd gewesten te bespoedigen.

Uit de mededeeling in het Koloniaal Verslag, blz. 61, dat voor de residentiën Ternate en Amboina gelijksoortige regelingen zijn vastgesteld betreffende de onderlinge rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers, als reeds golden voor Palembang en vroeger waren uitgevaardigd voor