is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

463

Verslagen van 1887, blz. 139, en van 1888, blz. 163/164), gemiddeld / 77.660 'sjaars. Het resteerend bedrag van / 60.340 is bestemd voor betalingen aan vreemde postadministratiën voor land- en zeevervoer en aan de „Rotterdamsche Lloyd" voor zeevervoer te doen. Het postcontract met laatstbedoelde maatschappij is, blijkens blz. 164 van bet Koloniaal Verslag van 1888, met één jaar verlengd, zoodat de wekelijksche Nederlandsche maildienst voorloopig tot in Mei 1889 verzekerd is.

Ongetwijfeld mag er op gerekend worden dat de kosten der opleiding van geneeskundigen voor het Indische leger gaandeweg zullen verminderen. Het incompleet bij het korps officieren van gezondheid neemt snel af, en de ondergeteekende stelt zich dan ook voor dat reeds in het volgend jaar het subsidie aan de hooger bedoelde opleiding verbonden aanzienlijk zal kunnen worden verminderd. Ook zal dan worden getracht verbetering te brengen in het geenszins volmaakte stelsel van aanneming, en betere waarborgen te verkrijgen dat zooveel mogelijk de bekwaamste jongelieden den voorrang hebben. De hier in het voooruitzicht gestelde herziening van de voorschriften, die dit onderwerp beheerschen, kan echter natuurlijk niet van invloed zijn op de verplichtingen die de Staat heeft te vervullen jegens hen, die thans reeds in opleiding zijn genomen, en daar nu de uitgetrokken som van ƒ 147.000 berust op die verplichtingen, is zij uit den aard der zaak thans niet voor vermindering vatbaar.

Ook de ondergeteekende is der meening toegedaan dat de koloniale werving niet beter kan bevorderd worden, dan door de vooruitzichten te verbeteren van hen die zich aan den Indischen militairen dienst hebben verbonden, en in algemeenen zin, door het zedelijk gehalte van het Indische leger, dat menigeen van dienstneming afschrikt, te verhoogen. De bij het Koninklijk besluit van 5 Maart 1888, n°. 17, geregelde toekenning van gratificatiën aan hen, die uit het leger