is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

Indie wordt gegeven, een vrijheid die zelfs zoover gaat, dat de Europeesche overheerscher er last en onaangenaamheden door ondervindt, het ontstaan ~«n de ontwikkeling van geestdrijverij der Islambelijders in den weg staat, niettegenstaande hun domheid en hun onbekendheid met de eerste voorschriften en het ware dogma van de door hun beleden godsdienst den grond voor geestdrijverij zeer geschikt zouden maken. Waar toch geen belemmeringen in de uitoefening van een geloofbelijdenis bestaan, kan van verkorting van rechten geen sprake zijn, en deze vermeende of rechtmatige grieven leiden alleen tot een daadwerkelijke uiting van den haat tegen de bewerkers dier verkorting.

Daar het Islamisme een godsdienst bij uitnemendheid is, waarvan de voorgangers van de neophieten meer het nauwgezet nakomen der voorgeschreven ceremoniën in uiterlijke vormen vergen dan de plichten door de belijdenis ervan op zich genomen, is het ook niet wel aannemelijk, dat diezelfde neophieten voor zulk een weinig ingeleefden godsdienst zich tot een strijd zullen aangorden waarbij zij have en goed, de vrijheid en het leven op het spel zetten.

Het Islamisme is en blijft voor de Inlandsche bevolking van Nederlandsch Indie slechts een zeer doorzichtig omhulsel, waar het oude geloof, de oude gewoonten en gebruiken, het oude bijgeloof kleuroverheerschend doorheen schemeren, en de dracht ervan wordt daarenboven zoo weinig begrepen, dat de wijze van omhang en de plooienval geheel met het kleedingstuk in strijd zijn. Trots dat alles wrijft het ambtenaarspersoneel den Inlander een trouw en gehechtheid aan het Islamisme aan, waardoor hij niet alleen ongeschikt wordt voor de aanneming van eiken anderen geopenbaarden godsdienst, die liefde tot zijn naasten, zelfverloochening, erkenning van de boven hem gestelde machten als de eerste deugden leert, maar de verkondiging ervan wantrouwen en duchten als microben van onrust en verzet. Toch neemt in meenige streek in Indie de in de landstaal overgezette Bijbel de plaats van