is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

haafde hoofden," hetwelk noch die uitspraak gewraakt heeft, noch de zoo publiek aangetijgde hoofden vervangen of gestraft? Een volk, waarvan de belasting-verplichting als het ware nimmer te hoog kan opgevoerd worden, waarvoor noch episoötie, noch epidemie, noch vulkanische uitbarstingen, noch vloedgolven, welke het van have en goed, ja van het leven berooven, redenen kunnen zijn om zelfs tijdelijk geheel of gedeeltelijk van den belastingplicht ontslagen te worden. Een volk, waarbij het Europeesche bestuur op zijn zachtst beoordeeld, immer den schijn op zich laadt medeplichtige te zijn van hen, die de toegedachte tastbare hulp bij rampen van hooger hand nimmer den bezochten en behoevenden behoorlijk doen toekomen?

Doch welk ambtenaar zal de weeklachten der Inlandsche bevolking vertolken aan het bestuur, wijzen op de bloedige windselen welke de kankerachtige wonden dekken door het nog immer gehandhaafde bestuurstelsel geslagen! Hij moet immers Oost-Indisch doof en ziende blind zijn, omdat hij aangesteld en bezoldigd wordt om een stelsel te schragen, dat met die eigenschappen slechts staat en zonder die valt. Inconsequent was het den resident van Bantam het euvel te duiden, dat hij van het bestaan van woelingen in zijn gewest tegen het gezag niets wilde weten, den gewestelijken secretaris opdroeg der hooge regeering te telegrafeeren, dat al dat verzet van geen politieke beteekenis was, alleen fanatisme de oorzaak, terwijl op hetzelfde oogenblik de overwinnende muitelingen op weg waren naar de hoofdstad met het doel zich te vereenigen met huns gelijken, van wie zij veronderstelden dat zij met denzelfden goeden uitslag aldaar de hun opgedragen taak, moord der Europeanen en herstel van het Inlandsche gezag, hadden ten uitvoer gelegd als dezen te Tjilegon. Hoe schril deze politieke onwaarheid ook tegen de wreede werkelijkheid afstak, hij was geheel in zijn rol hem evenals alle Indische ambtenaren ingeprent en voorgehouden van het oogenblik af, dat zij in het Indische ambtenaars-