is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

in den aanleg ervan te voorzien, in plaats van steeds de hulp in te roepen van den Staat, die door toe te geven aan dien aandrang de hand leent aan een min of meer vermond protectiestelsel, waarvan slechts enkelen voordeel trekken en de groote massa daarentegen het gelag heeft te betalen, want de aanleg van groote openbare werken van staatswege leidt middellijk of onmiddellijk tot vermeerdering van de lasten der bevolking, en, zooals de heer Connell met de woorden van wijlen professor Eawcett in zijn laatste geschrift State Socialism opmerkt, „in a country such as India, where the mass of the people are extremely poor, and where the sources of taxation are very limited, it is almost impossible to exaggerate the harm that may be done if it becomes necessary to resort to incrcased taxation." Daarom behoort de Eegeering zich alleen te laten gelegen liggen aan de spoorwegen, waarvan het bezit uit een strategisch oogpunt onmisbaar of noodig mag heeten, en voor het overige wijde zij hare zorgen aan de verbetering van de gewone wegen, die voor de ontwikkeling van het binnenlandsche handelsverkeer van belang kunnen wezen. Het verkeer met het buitenland te willen aanmoedigen en uitbreiden door den aanleg van spoorwegen voor staatsrekening is eene schending van de gezonde free-trade beginselen, aan wier toepassing Indie boven alles behoefte heeft. „India's great need is Pree Trade", dus luidt dan ook het opschrift van het hoofdstuk waarmede de heer Connell zijne ter vergadering van de Statistical Society te Londen voorgedragene verhandeling over Indische spoorwegen en Indische tarwe besluit.

In zijne meening, dat het in Britsch-Indie gevolgde regeeringsbeleid, met betrekking tot den aanleg van werken van algemeen nut, een ramp is voor het land, staat de heer Connell niet alleen. Een gansche school van economisten maakt in dit opzicht met hem gemeene zaak, en het door hem behandelde thema kan men met meer of minder uitvoerigheid, met meer of minder hartstocht vinden uitgewerkt in H. M.