is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

er van den kant der alarmisten schromelijke overdrijving, want eene objectieve beschouwing der zaak leidt tot de slotsom, dat graanuitvoer op groote schaal veeleer werkt als een veiligheidsklep tegen de gevaren van mogelijken hongersnood dan omgekeerd. Zoodra toch de voorraad voedingsmiddelen merkbaar inkrimpt en afneemt, stijgen de graanprijzen alras boven de grens, waartegen nog met voordeel kan worden uitgevoerd, en zoodoende blijven van zelf belangrijke hoeveelheden, die bij gemis aan vraag voor het buitenland niet zouden geteeld zijn, voor het gebruik binnen 's lands beschikbaar. Vroeg het buitenland alleen oliezaden, katoen en andere niet eetbare producten van Indië dan zou de aanplant van tarwe beperkt blijven tot hetgeen Indie ter voorziening in eigen behoefte noodig heeft, en bij eene mislukking van den oogst tengevolge van het uitblijven van de regens of van andere oorzaken, zou men te vergeefs uitzien naar den oorspronkelijk voor uitvoer bestemden voorraad, die thans op staanden voet ten behoeve van de binnenlandsche consumptie kan worden aangesproken. Uit dit oogpunt beschouwd, zoo luidt dan ook de conclusie van het in Juli 11. van regeeringswege openbaar gemaakt Memorandum on the wheat erop of the season 1887/88, uit dit oogpunt beschouwd is het een zeer stellig voordeel voor Indie's bevolking, instede van een nadeel zooals sommigen meenen, dat gelijktijdig met de uitbreiding van betere vervoermiddelen de graauhandel eene ontwikkeling heeft erlangd, waardoor het zeer ernstige gevaar, dat gelegen ware in eene overmatige vervanging van eetbare door niet-eetbare gewassen, voor goed is weggenomen.

Dit is ook de slotsom, waartoe eene hernieuwde studie van het in deze bladzijden behandelde onderwerp ons geleid heeft. De uitbreiding van den graanbouw, en de daarmede verband houdende ontwikkeling van den graanhandel is in ons oog een van de voorname factoren van den vooruitgang en de welvaart, die in Britsch-Indie in velerlei opzicht valt waar