is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197

„Art. II. De staat Noord-Borneo zal voortgaan te blijven onder het bewind en het gezag, als onafhankelijk rijk, van de genoemde Compagnie, in overeenstemming met de bepalingen van het gemelde charter, onder het protectoraat van Groot-Brittanje. Maar dit protectoraat zal aan de regeering van H. M. de bevoegdheid niet verleenen, zich méér te mengen in het inwendige beheer van den staat, dan thans bepaald wordt of bij het charter was vastgesteld.

„Art. III. De betrekkingen tusschen den staat Noord-Borneo en alle vreemde rijken, met inbegrip der staten Broenai en Serawak, zullen worden gevoerd door de regeering Harer Majesteit of krachtens hare adviezen. Mocht er eenig geschil rijzen tusschen de regeering van Noord-Borneo en die van eenigen anderen staat, zoo verbindt zich de Compagnie, als vertegenwoordigende den staat Noord-Borneo, zich te onderwerpen aan de beslissing van het Engelsche gouvernement. En voorts neemt zij aan alle maatregelen te nemen, ten einde uitvoering aan het besluit te geven.

„Art. IV. De regeering van H. M. zal het recht hebben Britsche consulaire beambten te benoemen in welk gedeelte dan ook der genoemde gewesten. Zij zullen exequators ontvangen in den naam der regeering van Noord-Borneo, dezelfde voorrechten genieten, welke consulaire beambten in den regel bewilligd worden, en de bevoegdheid bezitten om de Britsche vlag te hijschen over hunne woningen en kantoren.

„Art. V. Britsche onderdanen, handel en scheepvaart zullen dezelfde rechten, voorrechten en voordeelen genieten als de onderdanen, handel en scheepvaart der meest bevoorrechte natie, of als de onderdanen, handel en scheepvaart van den staat Noord-Borneo.

„Art. VI. Geen afstand of overdracht van eenig gedeelte der gewesten van den staat Noord-Borneo zal door zijne regeering aan eenigerlei uitheemschen staat, of aan eenigen onderdaan of burger van zulk eenen staat, mogen geschieden zonder de goedkeuring van de regeering van H. M. Deze beper-